Пошук
Головне меню

З ПОВАГОЮ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

Повага до праці – одна з найважливіших соціально-етичних ознак цивілізованої людини. Однак, облагороджуючи людину, праця має бути безпечною. Саме питанням охорони і безпеки праці присвячений навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ ”Основи охорони праці“ авторства наших науковців, доцентів кафедри технологічної освіти і методики її викладання та інформатики, С.Б.Шабаги та І.А.Білосевича, асистента кафедри педагогіки вищої школи М.П.Олексюк і доцента Тернопільського НЕУ Г.В.Сапожника.

Автори посібника розпочинають з історіографії вирішення проблем охорони праці в різних країнах і на різних етапах суспільного розвитку та наголошують, що рівень турботи суспільства про охорону праці тісно пов’язаний з рівнем індустріалізації, типом державного управління і соціальним устроєм. Зокрема, в розділі ”Загальні питання охорони праці“ висвітлюється ”Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном“. Важливо, що значну увагу автори приділяють понятійному інструментарію: дають чітку дефініцію поняттям ”безпека праці“, ”охорона праці“, ”об’єкт“ і ”суб’єкт“ охорони праці, праці та її структури, виробничого середовища та умов праці, її шкідливих факторів і чинників ризику.

Ґрунтовно висвітлені ”Правові та організаційні основи охорони праці“, де проаналізовані законодавчі документи та положення з охорони праці як конституційні засади охорони праці в Україні та якими визначаються основні принципи державної політики України в цій галузі. Висвітлена система стандартів безпеки праці та національні стандарти України з охорони праці. Окремий розділ присвячено системі державного управління, державному нагляду за охороною праці в Україні. Конкретизовано ці питання в розділі ”Організація охорони праці на підприємстві“, де подано структуру, основні функції та завдання управління охороною праці на підприємстві. Розкриваючи проблеми ”Навчання з питань охорони праці“, автори посібника звертають увагу на принцип організації та види навчання, перевірку знань посадових осіб і спеціалістів, інструктажі з питань охорони праці та допуск працівників до роботи. Детально розроблена тема ”Профілактика травматизму та професійних захворювань“ , де враховано, що для аналізу і профілактики травматизму важливе значення має класифікація причин і врахування комплексу факторів, сприятливих для гарантування безпечних умов праці. Серед таких причин визнано технічні (стан засобів виробництва і знарядь праці), організаційні (рівень організації виробництва) і психо-фізіологічні (особливості людського фактора). Досконало описано процес розслідування та обліку нещасних випадків і травматизму на виробництві, а також здійснення заходів щодо запобігання травматизму і профілактики захворювань.

У розділі ”Основи фізіології та гігієни праці“ розкривається роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, значення адаптації в трудовому процесі, характеризуються небезпечні психо-фізіологічні та шкідливі виробничі чинники, вплив стресу і втоми на безпеку праці та роль трудового колективу й індивідуальних якостей працівника в гарантуванні безпеки праці.

Ґрунтовно висвітлені ”Правові та організаційні основи охорони праці“, де проаналізовані законодавчі документи та положення з охорони праці як конституційні засади охорони праці в Україні та якими визначаються основні принципи державної політики України в цій галузі. Висвітлена система стандартів безпеки праці та національні стандарти України з охорони праці. Окремий розділ присвячено системі державного управління, державному нагляду за охороною праці в Україні. Конкретизовано ці питання в розділі ”Організація охорони праці на підприємстві“, де подано структуру, основні функції та завдання управління охороною праці на підприємстві. Розкриваючи проблеми ”Навчання з питань охорони праці“, автори посібника звертають увагу на принцип організації та види навчання, перевірку знань посадових осіб і спеціалістів, інструктажі з питань охорони праці та допуск працівників до роботи. Детально розроблена тема ”Профілактика травматизму та професійних захворювань“ , де враховано, що для аналізу і профілактики травматизму важливе значення має класифікація причин і врахування комплексу факторів, сприятливих для гарантування безпечних умов праці. Серед таких причин визнано технічні (стан засобів виробництва і знарядь праці), організаційні (рівень організації виробництва) і психо-фізіологічні (особливості людського фактора). Досконало описано процес розслідування та обліку нещасних випадків і травматизму на виробництві, а також здійснення заходів щодо запобігання травматизму і профілактики захворювань.

У розділі ”Основи фізіології та гігієни праці“ розкривається роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, значення адаптації в трудовому процесі, характеризуються небезпечні психо-фізіологічні та шкідливі виробничі чинники, вплив стресу і втоми на безпеку праці та роль трудового колективу й індивідуальних якостей працівника в гарантуванні безпеки праці.

Частина розділів посібника стосується конкретних питань охорони праці. Зокрема, розділ ”Повітря робочої зони“ характеризує основні параметри метеорологічних умов та їх гігієнічне нормування і прилади для вимірювання таких параметрів. Тут визначаються джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами і вказуються методи контролю вмісту в повітрі небезпечних складників, а також способи нормалізації складу повітря робочої зони.

В розділі ”Освітлення виробничих приміщень“ визначено види освітлення, світлотехнічні характеристики природного, штучного і суміщеного освітлення та норми штучного освітлення виробничих приміщень. Окремими розділами характеризуються такі особливо небезпечні явища виробничого процесу, як вібрація (шум, ультразвук, інфразвук), електромагнітні випромінювання та випромінювання радіочастотного й оптичного діапазонів (інфрачервоне, ультрафіолетове, лазерне). Акцентована увага на охороні праці користувачів комп’ютерів і на проблемі дотримання гігієнічних вимог до організації та обладнання робочих місць з візуальними дисплейним терміналами. Належне місце займає опис іонізуючого випромінювання і його впливу на організм людини; дано основні характеристики радіоактивного випромінювання, вказані норми радіаційної безпеки та розкриті засоби захисту людини. Охарактеризовано санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень.

В розділі ”Основи виробничої безпеки“ описана техніка безпеки під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки, при експлуатації парових котлів, компресорних і холодильних установок, транспортних і підіймально-транспортних машин і механізмів та підіймальних пристроїв. Зроблено наголос на питаннях профілактики електротравматизму, вияснені його особливості і види та причини електротравм, розкрито фізичні основи електробезпеки, описані системи засобів і заходів електробезпеки.

Заключний розділ посібника подає основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. Тут розкриваються складові та схема пожежної безпеки, система гарантування вибухопожежної безпеки об’єкта, а також законодавча і нормативно-правова бази пожежної безпеки виробничих об’єктів.

У посібнику додається перелік основної і додаткової літератури та Інтернет-ресурсів по даній темі. Автори книги пропонують студентам один із варіантів оформлення розділу ”Охорона праці“ в дипломних проектах освітньо-кваліфікаційного рівня ”бакалавр“. Вагомими доповненнями до змісту посібника є інформація про основні законодавчі та нормативно-правові акти і тематичний термінологічний словник з охорони праці.

 
Анонси
Галерея
35
3535
На даний момент 295 гостей на сайті