Пошук
Головне меню

ВИХОВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Змісту та специфіці процесу виховання дітей у національних громадах присвячена монографія завідувача кафедри методики викладання мистецьких дисциплін нашої академії, професора О.Н.Дем’янчука (співавтор Л.М.Антонюк) “Виховання дітей в національних громадах Волині у ХІХ – початку ХХ ст.”. Видання рецензували доктори педагогічних наук, професори Г.П.Васянович (Львівський науково-методичний центр професійної освіти та освіти дорослих НАПН України), В.М.Жуковський (Національний університет “Острозька академія”) і Н.А.Сейко (Житомирський державний університет ім.Івана Франка).

Автори  зазначають, що в сучасних умовах розвитку української національної освіти і культури вирішення проблем формування культури міжнаціональних стосунків вимагає історико-педагогічного аналізу досвіду минулого, зокрема вивчення виховного потенціалу окремих етнічних груп і національних меншин, які й на сьогодні належать до поліетнічного середовища українського суспільства. Зафіксовано історичний факт, що на Волині, яка у зазначений період була однією з найбільших губерній України і водночас украй малозаселеною, упродовж кількох століть поряд з корінними жителями – українцями – проживали представники найбільших національних меншин – поляки, євреї, чехи і німці, які взаємозбагачувались культурою, досвідом, знаннями здобутими в галузі освіти й виховання. Однак оригінальний позитивний досвід цих спільнот до цього часу комплексно не вивчався.

У монографії наголошується на специфіці Волинського регіону у порівнянні з іншими регіонами підросійської України щодо організації, змісту та форм виховного процесу у школах національних меншин, зумовленої історичними передумовами цього процесу, кількісними і якісними показниками розвитку освіти національних меншин і особливостями реалізації національної політики Російської імперії на Волині. Автори розкривають сутність виховання дітей у національній громаді як історико-педагогічну проблему, етноконфесійні засади та етнопедагогічні основи виховання дітей саме в національних громадах Волинського регіону. Висвітлено роль релігії як провідного соціально-виховного інституту для дітей національних меншин, зміст, форми і методи сімейного виховання та виховання в умовах загальноосвітньої школи. Значна увага приділена народній педагогіці польської, чеської, німецької та єврейської національних меншин на Волині й аксіологічній характеристиці виховання дітей у національних громадах.

У монографії з’ясовано, що до аксіологічного простору національних громад Волині у згаданий період і виховних цінностей дітей національних меншин входять сім’я, рідна мова, ставлення до трудової діяльності та суто релігійні цінності. Доведено, що специфіка цінностей суттєво залежала від зовнішніх чинників (перебування в іноетнічному та інокультурному середовищі, особливості імперського законодавства тощо) і внутрішніх факторів (особливості укладу життя в національних громадах, специфіка сімейних відносин тощо). Важливо, що незважаючи на певну культурну замкнутість кожної національної меншиши, дітям прагнули прищепити загальнолюдські духовні цінності (любов, милосердя, дбайливе ставлення до близьких, працьовитість), що впливало на зміст, форми і методи виховання дітей.

Дослідження рекомендоване студентам для поглибленого вивчення історії освіти Волинського регіону. Видання буде корисним для науковців, викладачів ВНЗ, дослідників історії України.

 
Анонси
Галерея
Олімпійське свято
Олімпійське святоОлімпійське свято
На даний момент 266 гостей на сайті