Пошук
Головне меню

ГУМАНІТАРНИЙ ВЕКТОР ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Оригінальну і водночас актуальну тему дисертаційного дослідження ”Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій“ обрала наш молодий науковець Наталія Бодруг. Її дисертаційними пошуками керувала доктор педагогічних наук, професор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Людмила Романмшина. Успішний захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування. Опонували нашому науковцю доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, професор Олександр Лавріненко та кандидат педагогічних наук, доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького Олександр Кучай.

У дослідженні зазначається, що парадигмальні зміни цілей освіти формують нові розуміння функцій, здібностей, професійних умінь учителя, зорієнтованих на компетентність і майстерність, на забезпечення високого рівня професіоналізму і творчої активності. Домінантою стає підготовка фахівця, здатного до здійснення міждисциплінарних зв’язків, наділеного усвідомленням універсального значення професійних знань у контексті соціокультурного простору та вмінням організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, на її підготовку до вирішення завдань життєтворчості. Такі вимоги суспільства спонукають педагогів до внесення змін в організацію навчального процесу шляхом упровадження в нього інтерактивних технологій, насамперед у сфері вищої школи.

Процес підготовки вчителів гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій на даний час містить низку суперечностей: між недостатнім рівнем професійної майстерності випускників педагогічних ВНЗ і зростаючими вимогами загальноосвітньої школи до фахової компетентності вчителя; між необхідністю вдосконалення процесу формування педагогічної майстерності сучасного вчителя у вирішенні проблемних освітніх ситуацій і недостатньою практикою використання інтерактивних технологій та інтерактивних засобів навчання у цьому напрямі; між потребою в практичній готовності вчителів до конструювання ефективних міжособистісних взаємин суб’єктів освітнього процесу та недостатнім використанням міждисциплінарних і професійно-адаптаційних підходів у професійній підготовці майбутніх педагогів.

Зауважимо, що тема дисертаційного дослідження є складовою науково-дослідної теми Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка з проблеми ”Організація навчально-творчої діяльності з використання сучасних освітніх, педагогічних та інформаційних технологій у системі неперервної освіти“. У цьому контексті дисертант визначила основні завдання дослідження: проаналізувати ступінь вивчення проблеми, окреслити сутність основних дефініцій досліджуваної тематики, вказати на особливості процесу професійної підготовки вчителів гуманітарних спеціальностей, виявити й обґрунтувати педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у підготовці вчителів гуманітарних спеціальностей, уточнити компоненти, конкретизувати критерії та показники рівнів сформованості педагогічної майстерності вчителів-гуманітаріїв; розробити й експериментально перевірити ефективність моделі формування педагогічної майстерності вчителів засобами інтерактивних технологій.

Виконання таких завдань забезпечило новизну результатів дисертаційного дослідження. Насамперед встановлено, що педагогічними умовами формування педмайстерності майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій є розвиток мотивацій до набуття професії із застосуванням новітніх засобів, забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студента, формування і застосування структурно-функціональної моделі, що відображає взаємозв’язки між метою, методами, формами, умовами, критеріями, компонентами і рівнями педагогічної майстерності, використання потенціалу педагогічної практики та виховних заходів.

 
Анонси
Галерея
20
2020
На даний момент 291 гостей на сайті