Пошук
Головне меню

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

Завідувач: Цицюра Неля Іванівна - доцент, кандидат біологічних наук

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

На кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників.

Цицюра Неля

Іванівна

зав.кафедрою

доцент, кандидат

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ільєнко Микола

Микитович

професор, доктор

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Василюк Василь

Миколайович

професор,

доктор медичних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Дух Ольга

Ігорівна

доцент,

кандидат біологічних

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Головатюк Людмила

Михайлівна

старший викладач,

кандидат біологічних

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Галаган Оксана

Костянтинівна

доцент,

кандидат біологічних

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Кратко Ольга

Вікторівна

старший викладач,

кандидат історичних

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Бондаренко Тетяна

Євгеніївна

викладач,

кандидат педагогічних

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тригуба Олена

Василівна

доцент кафедри,

кандидат

сільськогосподарських

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Бондар Олександр Богданович

старший викладач,

кандидат сільськогосподарських

наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Гурська Оксана

Вікторівна

старший викладач,

кандидат

біологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Михалюк Ілона

Михайлівна

старший викладач,

кандидат біологічних
наук

 

Сумісники

 

 

 

Гура Антоніна Миколаївна

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Штогрин Микола Олександрович

викладач, кандидат економічних наук

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

 


Основним завданням кафедри біології, екології та методик їх навчання є формування у майбутніх фахівців професійної компетентності, здатності демонструвати належні особистісні якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички.

МІСІЯ КАФЕДРИ

Творення та підтримка умов для якісної підготовки висококваліфікованих учителів біології та основ здоров’я закладів загальної середньої освіти, конкурентоспроможних на ринку праці, які вільно володіють своєю професією та орієнтуються у суміжних сферах діяльності;

Забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища (дослідження екологічних процесів та екологічне управління суспільними виробничими та невиробничими процесами життєдіяльності людини).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із галузі знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та галузі знань Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія; другого (магістерського) рівня вищої освіти із галузі знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ботаніка, зоологія, анатомія людини, фізіологія рослин з основами мікробіології та вірусології, фізіологія людини, гістологія з основами цитології, генетика з основами селекції, сільське господарство з основами ґрунтознавства, мікологія, дендрологія, біологія індивідуального розвитку, еволюційне вчення, екологія (загальна), екологія (соціальна), екосистемологія, екологія (охорона природи), моніторинг довкілля, екологія людини, заповідна справа, біотехнологія та генна інженерія, радіобіологія, хімія біологічна, хімія (неорганічна та органічна), основи здорового способу життя, методика навчання біології, екології та основ здоров’я, здоров’язберігаючі технології у загальноосвітніх навчальних закладах, біогеографія, наукові дослідження в біології, лікарські рослини, квітникарство та садівництво, геологія, краєзнавство, основи медичних знань, валеологія харчування, вікова фізіологія та шкільна гігієна, педіатрія, моніторинг здоров’я та оздоровчі технології, фізична реабілітація.

Спеціальність 101 Екологія

Загальна екологія та неоекологія, природні ресурси та економіка природокористування, екологічна експертиза та  інспектування, моніторинг довкілля моделювання і прогнозування стану довкілля, ландшафтна екологія, екологія людини, техноекологія, екологічна безпека, заповідна справа, урбоекологія, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, геологія з основами геоморфології, ґрунтознавство, метеорологія і кліматологія, хімія  з основами біогеохімії, гідрологія, топографія з основами картографії, фізико-хімічні методи аналізу, природоохоронне законодавство та екологічне право, екотоксикологія, організація контролю якості води, ґрунту, повітря, основи наукових досліджень, екологічна біохімія, радіобіологія, радіоекологія, екологія рослин та тварин, популяційна екологія, агроекологія, рекреаційний потенціал агроландшафтів, ботаніка, зоологія, дендрологія, основи садово-паркового господарства, екологічний туризм, екологічне краєзнавство, озеленення населених місць, фіто меліорація, екологічна освіта та культура, екологічна біотехнологія, біобезпека генетично модифікованих організмі, туристичні ресурси України, рекреаційна екологія, біоіндикація, екологічний контроль об’єктів навколишнього середовища, мікробіологія, мікробіологічні основи стічних вод, управління якістю с/г продукції, органічне землеробство, соціальна екологія, екосистемологія, розробка екологічних проектів, безвідходні технології.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Актуальні проблеми морфології та фізіології людини, біологічна та соціальна адаптивність людини, молекулярна біологія та геноміка людини, сталий розвиток та раціональне природокористування, валеологічні основи фізичного здоров’я, методологія науково-педагогічних досліджень, актуальні проблеми методики навчання біології та основ здоров’я, інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я, екологія та життєдіяльність людини, еволюційне вчення: еволюція органічного світу, методи функціональної діагностики організму людини, екологічна фізіологія та біохімія, біологічна системологія, біологічна номенклатура, фітоценологія, заповідна справа та фітосозологія, живлення, ріст та розвиток рослин, еволюційне вчення: екологічна антропологія, екотоксикологія, здоров’язберігаючі технології у закладах загальної середньої освіти, освіта для сталого розвитку, позакласна робота з біології та основ здоров’я.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для ефективної підготовки майбутніх фахівців при кафедрі організована діяльність науково-дослідних лабораторій:

«Проблеми людини та філософія здоров’я»

(керівник – доктор медичних наук, проф. Василюк В. М.);

-  «Екологічний моніторинг та експериментальна біологія»

(керівник - кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Бондар О. Б.);

-  «Інновації в біологічній та екологічній освіті»

(керівник – кандидат педагогічних наук, викладач Бондаренко Т. Є.).

На  їх базі виконуються дослідження за тематикою кандидатських і докторських дисертацій, курсових та кваліфікаційних робіт, проводяться наукові та методичні семінари, конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів тощо.

Пріоритетні напрямки наукових розвідок:

- дослідження впливу урбанізованого навколишнього середовища та кліматичних чинників на здоров’я людини;

-  дослідження біотичного різноманіття Північного Поділля, його сучасного стану та антропогенної трансформації.

-  дослідження сучасних напрямків реалізації інноваційної діяльності в освітній галузі.

У 2004-2015 рр. кафедру очолював визначний учений-ботанік, професор, академік Чопик В. І. Під його керівництвом при кафедрі розпочато створення гербарію флори Західного Поділля, що є науковою скарбницею та цінним матеріалом для наукових досліджень. На честь Чопика В. І. відкрито навчальну іменну аудиторію, в якій організовано персональну бібліотеку із авторських книг та книг приватної бібліотеки вченого.

При кафедрі функціонує оранжерея – важлива складова навчально-практичної бази, яка є необхідною для повноцінної підготовки фахівців з біології та екології. Науково-пізнавальне та навчально-практичне значення використання матеріалу оранжереї досить багатопланове: проведення науково-дослідницької роботи викладачів і здобувачів; виконання дослідів при підготовці курсових, кваліфікаційних робіт; проведення лабораторних занять з ботаніки, фізіології рослин, біогеографії, екології рослин, навчальних практик; організація занять біологічних студентських та учнівських гуртків. І, зрештою, – це цікаве рекреаційне місце, своєрідний оазис краси та затишку в освітньому закладі.

 

 

 

 

 

Спільні професійні інтереси працівників кафедри та наукових установ регіону дозволили налагодити тісну співпрацю із Кременецьким ботанічним садом, Національними природними парками ,,Кременецькі гори” та ,,Подільські Товтри”. Об'єднаними зусиллями яких проведено міжнародні конференції («Бессерівські природознавчі студії», «Подільські читання». Також, у рамках співпраці організовуються навчальні практики студентів, проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони та збереження довкілля.

 

 

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра забезпечує живий зв’язок між теорією і практикою, що є запорукою відповідності знань і навичок, які отримує випускник кафедри, запитам української держави. Науково-педагогічні працівники кафедри організовують та методично супроводжують  такі види практик:

-  пропедевтична,

-  навчально-педагогічна (пробні уроки),

-  виробнича (педагогічна),

-  навчально-польова практика з ботаніки та зоології,

-  навчальна загально-екологічна,

-  навчальна  ландшафтно-екологічна,

-  навчальна практика із збереження біорізноманіття,

- навчальна практика на підприємствах та в установах,

-  виробнича (екологічна).

Практична підготовка проводиться в активному освітньому середовищі на базі закладів загальної середньої освіти та  еколого-освітніх відділів науково-дослідних природоохоронних установ регіону Національного природного парку «Кременецькі гори», Кременецького ботанічного саду, науково-дослідних лабораторій освітнього закладу та через участь в діяльності громадських організацій.

 

 

Кафедра виступає генератором ідей по збереженню біорізноманіття та являється осередком реалізації формальної та неформальної екологічної освіти регіону. Науково-педагогічними працівниками створений Кременецький районний осередок Громадської організації «Міжнародна асоціація екологів університетів», який відповідно до статуту здійснює організаційну (підготовка та проведення екологічних акцій), наукову (підготовка проєктів за екологічним, природоохоронними та освітніми напрямами), освітню (еколого-просвітницька та профорієнтаційна робота серед учнів закладів загальної середньої освіти), видавничу діяльність (створення друкованої продукції про конференції, заходи, круглі столи, семінари).

Науково-педагогічні працівники кафедри разом із здобувачами беруть активну участь в організації наукових еко-пікніків, які проводяться у рамках програми розвитку і популяризації екологічної освіти у м. Кременець та Кременецькому районі під егідою Громадської організації «Кременецька екологічна ліга».

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Добрими традиціями кафедри стало проведення фотоконкурсу „Біорізноманіття України”,  „Біологічного брейн-рингу”,  фіточаювання, майстер-класів,  під час яких студентство  демонструє свою ерудицію та мистецькі здібності.

Традиційно кафедра організовує  низку заходів екологічного напряму: акції з оновлення зелених насаджень, екологічні конкурси, заходи щодо підвищення екосвідомості населення шляхом співпраці з екологічними бригадами закладів загальної середньої освіти міста та  громадськими організаціями.

 

 

 

 

 


Ґрунтовна підготовка випускників кафедри дозволяє їм працювати в закладах загальної середньої освіти і установах біологічного, природоохоронного та сільськогосподарського профілів. Серед них є директори шкіл, наукові співробітники, кандидати біологічних, сільськогосподарських та історичних наук.

Наразі кафедра зберігає кращі навчальні, наукові, методичні традиції та розвиває нові, удосконалюючи підготовку кваліфікованих вчителів біології та основ здоров’я сучасної української школи, спеціалістів-екологів.

 
Анонси
Галерея
КВК
КВККВК
На даний момент 284 гостей на сайті