Пошук
Головне меню

ХУДОЖНІ РЕМЕСЛА В ЦАРИНІ ТЕХНОЛОГІЙ

”Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел“ – тема дисертаційного дослідження молодого науковця нашої академії Марії Олексюк. Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук відбувся на засідання спеціалізованої вченої ради у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Робота виконувалася під науковим керівництвом завідувача кафедри методики  трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка, професора Леоніда Оршанського. Опонентами виступали декан технолого-педагогічного факультету Уманського ДПУ ім. Павла Тичини, професор Станіслав Ткачук і старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук Ірина Савчук.

Дисертант акцентує думку, згідно з якою професійна освіта, визнаючи значущість і необхідність врахування інтересів особистості у навчальному процесі, водночас покликана забезпечувати потреби суспільства, що можливе за умови компетентнісного підходу, здатного гармонізувати особисті запити і соціальні потреби. Суспільним вимогам до освітнього процесу, який ґрунтується на компетентнісному підході, відповідає ідея ключових компетенцій, що сформувалися в зарубіжній соціальній теорії та практиці як один із найефективніших способів подальшого розвитку освіти і суспільства. Офіційне визнання компетентнісного підходу як базового в освітній політиці відображене в нормативно-правових документах, які визначають загальну ідеологію модернізації вітчизняної освіти. Результати вивчення теоретичних джерел дають підстави стверджувати, що сьогодні практично відсутні наукові дослідження, присвячені комплексному, системному вивченню процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у галузі народних художніх ремесел як цілісного педагогічного явища.

Саме це визначило мету дисертаційного дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов формування професійної компетентності таких фахівців. Дисертант доводить, що ефективність формування професійної компетентності  підвищується із реалізацією комплексу педагогічних умов: модульності проектування змісту художньо-естетичної, проектно-технологічної та педагогічної підготовки; активно-діяльнісної організації навчання з використанням організаційних форм, активних й інтерактивних методів навчання; технологізації творчого освітнього процесу для забезпечення цілісності розвитку творчої особистості через поєднання технологій навчання і творчості.

Наукова новизна робота насамперед полягає у визначенні й теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов формування професійної компетентності учителів технологій при вивченні народних художніх ремесел. Окрім цього, розроблено структурно-функціональну модель, критерії, показники та рівні професійної компетентності, а також, що особливо важливо, – їх моніторинговий супровід. Дисертантом внесено конкретні корективи до технологій професійно-педагогічної підготовки вчителів та до форм і методів діагностування рівня педагогічної компетентності майбутніх вчителів технологій, зокрема на етапах художнього проектування та втілення проектної ідеї в матеріалі – декоративно-ужитковому виробі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в модернізації навчально-методичного забезпечення фахової дисципліни: удосконалення змісту навчання народних художніх ремесел, в розробці авторської програми спецкурсу ”Народні художні ремесла та методика їх викладання“ і методичних рекомендацій щодо її впровадження, а також методичних порад щодо створення розвивального навчально-виховного середовища, необхідного для забезпечення якісної професійно-педагогічної підготовки вчителів технологій. Теоретичні положення та результати експериментальних досліджень були використані при укладанні фахових навчальних завдань і формуванні відповідних методичних рекомендацій, у підготовці навчальних посібників, розробці лекційних курсів і практичних занять, консультативних порад студентам щодо написання курсових і дипломних робіт, у підготовці науково-методичних семінарів і занять у системі підвищення кваліфікації вчителів технологій. Основні положення дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка, Уманського ДПУ ім. Павла Тичини, Рівненського ДГУ та нашої академії.

Дисертантом проведена значна робота з експериментальної перевірки ефективності формування професійної компетентності вчителів технологій. На різних етапах експериментального дослідження упродовж 2008 – 2014рр. було охоплено 326 студентів – майбутніх учителів технологій загальноосвітніх шкіл, 48 викладачів факультетів технологічної освіти, 36 учителів ЗОШ і 17 керівників художньо-прикладних гуртків і студій позашкільних навчальних закладів Львівської, Рівненської, Черкаської і Тернопільської областей. Результати педагогічного експерименту підтвердили, що для подолання труднощів при засвоєнні фахової дисципліни необхідне створення належних педагогічних умов, застосування ефективних технологій навчання.

...................................

Аналіз матеріалів дослідження показав, що у студентів експериментальних груп рівень теоретичних знань зріс на 16,8 %, особистий практичний досвід художньо-творчої діяльності – на 17,5 %, мотивація до вивчення народних художніх ремесел – на 13,8 %. Якісно, тобто на ”відмінно“ і ”добре“, навчальний матеріал засвоїли 66,7 % студентів експериментальних груп, а високий рівень сформованості вмінь проектування і технології виготовлення декоративно-ужиткових виробів, належну методику організації творчої художньо-трудової діяльності учнів продемонстрували 74,4 % студентів згаданих груп. Загалом, рівень сформованості професійної компетентності студентів експериментальних груп у галузі народних художніх ремесел був на порядок вищим, ніж у студентів інших груп (достатній рівень – 11,1 %, високий рівень – 6,4 %).

Перспективу наступних наукових досліджень в означеній проблематиці дисертант бачить у розробці теоретико-методологічних засад визначення ключових компетенцій з урахуванням освітньо-кваліфікаційних рівнів і профілів технологічної освіти, у виявленні культурно-освітнього потенціалу різних видів народних художніх ремесел, в розробці методики формування професійно значущих якостей та ціннісних орієнтацій студентів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва.

 
Анонси
Галерея
27
2727
На даний момент 158 гостей на сайті