Пошук
Головне меню

ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ КРАЯНКИ

Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін педагогічного коледжу Роман Дубровський предметом свого дисертаційного дослідження обрав творчість поетеси-кременчанки Галини Гордасевич. Дисертаційну роботу на тему ”Лірика Галини Гордасевич: проблематика, поетика“ він виконав на кафедрі теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка й успішно захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради цього ВНЗ. Науковим керівником дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук виступив завідувач кафедри української філології та суспільних дисциплін нашої академії, доцент Олег Василишин; офіційними опонентами – завідувач кафедри української літератури і теорії літератури Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка, професор Петро Іванишин і завідувач кафедри української мови і літератури Ізмаїльського ДГУ, професор Галина Райбедюк.

Актуальність досліджуваної тематики визначається тим, що спеціальний аналіз поетичної спадщини Галини Гордасевич набуває особливої ваги і своєчасності, бо дає змогу простежити взаємозалежність внутрішніх і зовнішніх чинників, які зумовили специфіку розвитку української літератури в радянські та пострадянські часи і вплинули на творчість талановитої письменниці. Дисертаційне дослідження виконувалось у межах комплексного плану науково-дослідної проблеми ”Мовно-літературні процеси на Волині упродовж століть“.

Визначивши метою роботи розкриття творчої індивідуальності Галини Гордасевич, виявлення особливостей її художнього мислення та з’ясування місця і ролі поетеси в літературному процесі ІІ половини ХХ століття, дисертант систематизував критично-аналітичні матеріали про її поетичну творчість, простежив вплив позалітературних чинників на формування художнього мислення, висвітлив особливості донецького і львівського періодів її творчості, виявив співвідношення загальнолюдського, національного й індивідуального в естетичній концепції поетеси, здійснив аналіз опублікованих і неопублікованих віршів, розкрив специфіку вияву антропоцентризму й окреслив міфофольклорні начала її ідіостилю, з’ясував художньо-естетичну, пізнавальну і виховну цінність поетичної творчості письменниці.

Предметом дослідження стали публіцистика і поетика лірики Галини Гордасевич, особливості творення художньої картини світу в її поетичних творах. Конкретно досліджувались поетичні збірки 1960 – 1990 років, щоденникові записи, інтерв’ю, автобіографічні прозові твори. В результаті проведеної дисертантом роботи вперше в українському літературознавстві здійснено всебічний аналіз лірики Галини Гордасевич через широке дослідження її творчої спадщини, визначена роль міфофольклорних джерел художності поетичних текстів і з’ясовано ступінь взаємопроникнення загальнолюдського, національного й індивідуального начал в системі образо творення поетеси. Це відкриває шлях до нового прочитання й поглиблення естетико-культурної та оцінної інтерпретації надбань української літератури минулого століття, розширює теоретичні площини літературознавства, художньої критики й естетики.

Матеріали та висновки дисертації можуть бути використані в подальшому дослідженні творчості Галини Гордасевич, при вивченні історії української літератури ІІ половини ХХ століття у вищій школі, при підготовці навчальних і методичних посібників, розробці лекційних курсів і семінарських занять. Питання, що стосуються творчості Галини Гордасевич, внесені до програми спецкурсу ”Літературне краєзнавство“, який читається студентам Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на спеціальностях ”Мова і література (німецька, українська)“ та ”Філологія (українська мова і література)“.

Висвітлюючи поетичну творчість Галини Гордасевич у контексті доби, дисертант розкриває теоретичні підходи до вивчення лірики ІІ половини ХХ століття та осмислення історико-культурного дискурсу її творчої діяльності, аналізує стан вивчення поетичного доробку письменниці,простежує еволюцію її художнього мислення. Важливо, що у роботі сказано про ”шухлядну“ творчість поетеси, до якої належать вірші, які розкривають злочини тоталітарної системи. Саме в таких поетичних творах вагому роль відіграють інтертекстуальність, тяжіння до історіософського осмислення подій.

При дослідженні джерел формування творчої концепції поетеси автор дисертаційної роботи простежує особливості функціонування феномену природи в її ліриці і наголошує, що розуміння складної діалектики стосунків між людиною і природою було одним із основних джерел структурування художнього мислення письменниці. З цією ж метою здійснено аналіз поетичного осмислення християнського віровчення у віршах донецького і львівського періодів творчості Галини Гордасевич і з’ясовано проблеми співвідношення світових і національних традицій з художнім новаторством у її ліриці.

Дисертант підкреслює, що в центрі кожної поезії стоїть людська особистість, зображена поетесою як частина Всесвіту, соціуму, або ж як самостійне Я, що складає цілісний Мікрокосм. Наголошено: творчість Галини Гордасевич доби незалежної України тяжіє до національного і народного, яке торує шлях до особистого. Причому багатогранну проблематику України та українства у своїй пізній творчості поетеса бачить не в локальних масштабах, а з погляду світової історії, тому значна частина її віршів присвячена осмисленню глибинної сутності української історії. Визначаючи домінанти ідіостилю Галини Гордасевич, дисертант виокремлює ті елементи, які формують своєрідність художнього мислення та стильової манери поетеси: антропоцентризм, як складник її творчого мислення, міфопоетизм, як прояв фольклорної традиції в ліриці, гіперсенсорику, як специфічне функціонування сенсорних образів у поетичних творах.

Серед основних ознак, притаманних художньому мисленню Галини Гордасевич, найсуттєвішими є високий громадянський пафос, заперечення фальшивих пріоритетів, зорієнтованість на вічні загальнолюдські цінності, спорідненість поезії з найкращими фольклорними зразками, на елементи феміністичного дискурсу ХХ століття і націє центризм, як змістовий стрижень громадянської лірики. Глибоко духовна поезія Галини Гордасевич виявляє жіночий погляд на світ. У силовому полі українського шістдесятництва, зберігаючи власну гідність, вірність принципам гуманізму і справедливості, поетеса витворила індивідуальний художній стиль, який став непересічним явищем в українському літературному процесі ІІ половини ХХ століття.

 
Анонси
Галерея
21
2121
На даний момент 260 гостей на сайті