Пошук
Головне меню

ЗМІСТ МОНОГРАФІЇ – НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Видавництво Тернопільського НТУ ім.Івана Пулюя опублікувало монографію “Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів у багатокомпозитних наноплівках”. У складі авторського колективу – наш науковець, кандидат технічних наук, доцент Н.В.Бабій. До друку видання рекомендувала Вчена рада Тернопільського НТУ ім.Івана Пулюя. Рецензували книгу доктори фізико-математичних наук, професори В.А.Стоян і Є.Ф.Голба. Монографія адресована науковим працівникам, фахівцям у галузі прикладної математики, математичного моделювання, програмної інженерії, викладачам вищих навчальних закладів відповідного профілю, аспірантам і студентам, інженерно-технічним працівникам, які цікавляться питаннями створення програмного забезпечення для моделювання та ідентифікації масопереносу в нанопористих середовищах і суміжними тематичними напрямами.

У монографії представлені математичні моделі фізико-технологічних процесів перенесення в багатошарових плівках декартового і циліндричного типу, моделі дифузійного переносу в багатошарових оксидних і феромагнітних наноплівках різної конфігурації з урахуванням взаємодій між окремими шарами плівок. Показано результати комп’ютерного моделювання й аналіз концентраційних залежностей дифундованих компонентів у шарах наноплівок як функцій від товщини для різних зрізів технологічних поверхонь, що дає можливість їх подальшого використання для комплексної оцінки ресурсозбереження, зокрема показників корозостійкості та жаростійкості оксидних плівок при виробництві тонких скловолокон.

Для досягнення означених цілей автори монографічного дослідження зосередились на вивченні тенденцій розвитку математичного моделювання дифузійного перенесення в багатошарових середовищах, на методах математичного моделювання в задачах дифузійного масопереносу зі спектральним параметром в багатоінтерфейсних неоднорідних циліндричних середовищах. Вони розкрили основи методології моделювання дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках, особливості математичного моделювання дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках різної конфігурації, а також моделювання та ідентифікації параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках.

Науковці підкреслюють, що важливим напрямом ресурсозбереження та підвищення технологічних характеристик матеріалів є застосування наноплівок і нанопокрить різного призначення. Останні є багатошаровими наносередовищами, що характеризуються неоднорідністю механічних, дифузійних, електричних, магнітних, оптичних властивостей. Саме завдяки цьому вони широко використовуються як конструкційні ресурсозберігаючі матеріали в напівпровідниковій та електронній промисловості, в атомній енергетиці як нанопокриття робочих органів обладнання для виробництва скловолоконних, мікропористих фільтрувальних матеріалів.

Зазначено, що автори монографії експериментально і теоретично вивчали дифузійні ефекти в багатошарових тонких оксидних плівках, які запропоновані для використання як ефективні термо- та корозостійкі нанопокриття робочих вузлів обладнання, що працюють у високотемпературних і агресивних середовищах, забезпечуючи значну економію матеріалів. У цьому аспекті підвищення якості оцінки технологічних параметрів багатошарових наноплівок вимагає наукового підходу, зокрема для визначення концентраційних розподілів дифундованих компонент в наношарах.

У своїх дослідженнях науковці прийшли до висновку, що виявлені структурні зміни при агрегації шарів і зумовлені ними концентраційні перерозподіли цих компонент, дали змогу отримати нові характеристики створених нанокомпозитів. Однак, такі концентраційні нанопрофілі були отримані за рахунок дороговартісних експериментальних досліджень і класичними та наближеними методами дифузійної теорії, які не дозволяють здійснити достатньо якісні описи концентраційних розподілів у наношарах. Звідси випливає необхідність пошуків нових підходів до моделювання дифузійного перенесення і розробки новітніх методів оцінювання технологічних параметрів багатошарових наноплівок.

 
Анонси
Галерея
25
2525
На даний момент 281 гостей на сайті