Пошук
Головне меню

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

Асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання Тетяна Кучер своє дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту “Оптимізація фізичної підготовленості студентів гуманітарного ВНЗ з різним типом автономної нервової системи” виконала в рідній академії. Успішний захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Прикарпатському НУ ім.Василя Стефаника. Наукове керівництво дисертаційними пошуками нашого науковця здійснював доктор медичних наук, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУ водного господарства і природокористування, професор Ігор Григус. Тандем опонентів склали доктор біологічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького, професор Анатолій Магльований і кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника Роман Римик.

Наш дисертант виходить з того факту, що у соціальній структурі молодого покоління студенти є особливою соціальною групою, яка перебуває у специфічних умовах праці та життя, потребує адаптації до комплексу нових чинників, характеризується напругою компенсаторно-пристосовних механізмів організму, обумовленою надмірним психо-емоційним навантаженням. Актуальність обраної теми безсумнівна, бо навчання у ВНЗ – це важка і напружена розумова праця, яка виконується в умовах дефіциту часу на фоні різкого зниження рухової активності. Об’єктивним показником функціонування будь-якої системи є результат дії, що забезпечує максимально корисну для організму функцію. Дієвим чинником підвищення розумової працездатності та збереження здоров’я студентів є збільшення їх рухової активності шляхом виконання фізичних вправ у процесі занять фізичною культурою та спортом. Саме під час занять фізичними вправами в організмі людини відбувається комплекс морфологічних і функціональних змін, які обумовлюють значне розширення функціональних резервів фізіологічних систем та налагодження координації їх діяльності, удосконалення регулюючих механізмів, збільшення діапазону компенсаторно-адаптаційних реакцій.

Таке розуміння проблематики визначило мету дисертаційного дослідження: розробити, науково обґрунтувати і перевірити ефективність комплексної програми фізичного виховання студентів гуманітарного ВНЗ з різним типом нервової системи, спрямованої на підвищення їх фізичної підготовленості. Мета роботи деталізована в конкретних завданнях: вивчити та узагальнити теоретико-методологічні підходи до оптимізації фізичної підготовленості студентів; визначити вихідний рівень їх фізичної працездатності, здоров’я, підготовленості залежно від переважання типу автономної нервової системи та розробити відповідну комплексну програму його забезпечення; експериментально перевірити ефективність впливу фізичних навантажень, запропонованих згаданою програмою, на показники фізичної підготовленості студентів. Відповідно, предметом дослідження стала програма оптимізації фізичної підготовленості студентів гуманітарного ВНЗ з врахуванням типу автономної нервової системи.

Конкретні дослідження проводились серед студентів першого і другого курсів факультету фізичного виховання нашої академії. З усіх обстежених під час формувального експерименту було утворено дві групи юнаків – основну та контрольну, кожну з яких розподілили на три підгрупи. В основній групі першу підгрупу склали 17 студентів з переважанням нормотонічного типу автономної нервової системи, другу – 22 студенти з переважанням симпатотонічного типу і 10 студентів з переважанням парасимпатотонічного типу увійшли в третю підгрупу. В контрольну групу входили відповідно 19, 21 та 9 студентів в аналогічні підгрупи. Дослідження проводились упродовж 5 років у чотири етапи. На першому етапі (вересень 2010 – серпень 2011) здійснено обґрунтування проблеми і розроблено програми досліджень, здійснено аналіз наукових джерел і розроблено комплекси вправ. На другому етапі (вересень 2011 – червень 2012) організовано констатувальний експеримент, вивчено проблему щодо систематичного і цілеспрямованого залучення молоді до фізичної культури. Педагогічний експеримент для оцінки ефективності запропонованої методики, кінцевий аналіз емпіричних даних відбувся на третьому етапі (серпень 2012 – червень 2013). На заключному четвертому етапі (липень 2013 – грудень 2014) узагальнено результати дослідження, сформовано висновки й оформлено дисертаційну роботу.

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес нашої академії, Тернопільського державного медуніверситету ім. І.Я.Горбачевського, НУ водного господарства і природокористування. Особистий внесок дисертанта у вирішення обраної проблематики полягає у постановці проблеми, формуванні завдань і виборі адекватних методів для їх вирішення, в аналізі та систематизації даних наукових джерел за темою дослідження, визначенні основних тенденцій і розробці комплексних програм оптимізації фізичного виховання студентів, в організації комплексних експериментальних досліджень та здійсненні обробки їх результатів і відповідної інтерпретації одержаних даних. Внаслідок цього експериментально обґрунтовано доцільність формування програми фізичного виховання студентів, спрямованої на підвищення їх фізичної працездатності, фізичного здоров’я та фізичної підготовленості з врахуванням типу автономної нервової системи. В дисертаційній роботі розширено уявлення про вплив фізичних навантажень та розвинуто загальні принципи їх застосування для вдосконалення фізичної підготовленості студентів гуманітарного ВНЗ.

В результаті  аналізу та узагальнення даних дослідження дисертант, по-перше, підтвердила висновки інших дослідників проблеми; по-друге, отримала дані, що доповнюють наявні в наукових джерелах відомості; по-третє, отримала нові дані з досліджуваної тематики. Зокрема, вона підтвердила результати досліджень, за якими у студентів гуманітарних ВНЗ знижені показники фізичної працездатності, загального рівня здоров’я та фізичної підготовленості. Нашим науковцем доповнено існуючі дані про те, що загальний рівень здоров’я і працездатності студентів безпосередньо залежить від функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем. Нарешті, дисертант вперше обґрунтувала, розробила та впровадила комплексну програму фізичного виховання студентів гуманітарного ВНЗ у процесі професійної підготовки, яка спрямована на оптимізацію фізичної підготовленості та розширення функціональних можливостей організму студентів з урахуванням переважання типу автономної нервової системи.

 
Анонси
Галерея
44
4444
На даний момент 311 гостей на сайті