Пошук
Головне меню

ПРЕДМЕТ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики технологічної освіти та інформатики, кандидати технічних наук, доценти Л.М.Пашинський і Р.Т.Гарматюк та старший викладач Ю.Г.Цимбалюк свої творчі зусилля спрямували на підготовку навчальних посібників з лабораторного практикуму, як особливо важливого елемента фахової підготовки з технологічних спеціальностей. У Видавничому центрі академії побачив світ їх спільний навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ денної та заочної форм навчання ”Лабораторний практикум – складова частина навчального процесу“. Видання рецензували доктори технічних наук, професор Херсонської морської академії А.В.Букетов і старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України М.В.Лучка.

Посібник містить комплекс технічної інформації та методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт. У систематизованому вигляді викладено необхідний теоретичний матеріал, подано список довідкової літератури, а також підготовлено контрольні запитання для самоперевірки. Особливу увагу приділено методиці та безпеці праці при виконанні лабораторних робіт. У навчально-методичному виданні розкривається роль і місце практикуму в навчальному процесі, зміст і хід лабораторних занять. Основний зміст посібника складає методика зварювального виробництва. Автори описують процеси термічного, електродугового, газового, плазмового й електроконтактного зварювання металів і полімерів, розкривають методику контролю за якістю зварювання. Посібник збагачений схемами, таблицями, технічними рисунками, діаграмами, взірцями технічної документації.

Доценти Л.М.Пашинський і Р.Т.Гарматюк у співавторстві з науковцями Луцького національного технічного університету опублікували навчальний посібник ”Інженерія металів: практикум“. Зауважимо, що колективне навчальне видання побачило світ за підтримки Європейської Комісії і розроблялось у рамках програми ТЕМПУС, за якою модернізуються навчальні плани підготовки фахівців з інженерного матеріалознавства на сонові компетентного підходу та найкращого досвіду із впровадження положень Болонського процесу. Загальну редакцію посібника здійснив доктор технічних наук, професор Луцького НТУ П.П.Савчук, а рецензували професор НУ ”Львівська політехніка“ З.А.Дурягіна, професор Сумського держуніверситету В.О.Залога і професор Національної металургійної академії України О.Ю.Потап. В книзі подано інструкції щодо підготовки та виконання практичних і лабораторних робіт з матеріалознавства, виробництва та обробки матеріалів і зварювання виробів. Важливо, що інструкції з виконання лабораторних робіт мають відповідну нормативну структуру: формулювання мети та завдань лабораторного дослідження, комплекс теоретичних відомостей і порядок виконання роботи, визначення форми фіксації результатів досліджень, формулювання висновків на основі отриманих результатів, наявність системи контрольних запитань для перевірки засвоєних знань. Автор посібника врахували той факт, що саме під час проведення лабораторного практикуму формується творчий підхід студентів до вирішення багатьох практичних і дослідницьких завдань, з якими майбутнім фахівцям доведеться постійно зустрічатись у своїй професійній діяльності.

 
Анонси
Галерея
32
3232
На даний момент 312 гостей на сайті