Пошук
Головне меню

НАУКОВИЙ ВІСНИК: ВИПУСК ШОСТИЙ

Видавничий центр академії опублікував шостий випуск ”Наукового вісника КОГПА ім. Тараса Шевченка. Серія Педагогіка“. Загальну редакцію видання здійснили ректор академії, професор А.М.Ломакович і проректор з наукової роботи, професор В.Є.Бенера. В шести традиційних розділах 20 авторів пропонують власне бачення 15 різновекторних проблем.

”Вісник“, що належить до фахових видань України, розпочинається статтею доктора педагогічних наук В.Є.Бенери ”Концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи студентів в історії вищої школи України“, поміщеної в розділі ”Загальна педагогіка та історія педагогіки“. На основі визначених організаційно-педагогічних передумов, аналізу законодавчого забезпечення становлення самостійної роботи студентів у вищих закладах освіти України другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. автор обґрунтувала процес її розвитку як закономірну послідовну зміну в теоретичному визначенні, практичній реалізації, структурних і змістових трансформаціях відповідно до виокремлених основних етапів. У статті актуалізовано конструктивний досвід організації самостійної роботи студентів у вищій школі України за згаданий період, розроблені базові теоретичні положення авторської інтегрованої концепції самостійної роботи студентів у єдності історичних надбань і педагогічної інноватики.

У цьому ж розділі опублікована стаття доктора історичних наук І.Б.Скакальської ”Релігійна православна освіта в Кременецькому повіті у міжвоєнний період ХХ століття“, де розвиток релігійної освіти Кременеччини 20-х – 30-х років минулого століття проаналізовано в контексті суспільно-політичних і педагогічних тогочасних передумов. Зміст і особливості релігійної освіти розкрито на основі аналізу конкретних прикладів функціонування Духовної православної семінарії в Кременці. Автор охарактеризувала просвітницьку та наукову діяльність окремих представників волинського духовенства, обґрунтувала важливу роль релігійної освіти в культурному житті українського народу.

Тему просвітництва і науки, освіти і виховання продовжує здобувач Тернопільського НЕУ І.Б.Швалюк у дослідженні ”Діяльність науково-освітніх товариств“, створених Йосифом Сліпим. В роботі здійснено аналіз діяльності науково-освітніх інституцій, організованих з ініціативи митрополита Йосифа Сліпого, окреслено їх внесок у розвиток і популяризацію богословської і світської науки. Автор визначає періоди становлення і діяльності Львівського богословського наукового товариства, товариства ”Обнова“, Українського богословського товариств у Римі та Благодійного товариства ”Свята Софія“.

Розділ ”Вища освіта“ відкривається проблемної статтею старшого наукового співробітника Інституту вищої освіти НАПН України, доцента М.А.Дебич ”Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики“. Автор називає основні чинники, які впливають на розвиток вищої освіти в сучасних умовах: нові інформаційні та комунікаційні технології, міжнародна мобільність, функціонування суспільства знань, ринкова економіка і лібералізація торгівлі, комодифікація освітніх послуг, зростання рівня приватних інвестицій з паралельним зниженням державної фінансової підтримки освіти тощо. виявлено тенденції інтернаціоналізації освіти (регіоналізація, комерціалізація, диверсифікація, віртуалізація) та її основні виклики (якість освіти, визнання дипломів, фінансування, ”відтік мізків“).

До конкретних проблем вищої освіти звертається доцент І.А.Онищук у матеріалі ”До проблеми формування готовності майбутніх вихователів ДНЗ до розвитку творчого самовизначення підростаючої особистості“. Науковець обґрунтовує важливість формування у старших дошкільників прагнення та здатності об’єктивувати своє ”Я“, проявляти активність в їхній творчості. Для цього автор вважає необхідним створення сприятливих умов для вияву дитиною дошкільного віку своїх сутнісних сил, особливо у формуванні цілісної картини світу.

Кандидати педагогічних наук Т.А.Рожко-Павлишин і М.П.Олексюк аналізують процес ”Формування особистості конкурентоспроможного педагога в сучасних умовах“, що вважають одним із найважливіших завдань нинішнього ВНЗ, виконання якого вимагає формування соціально і професійно значущих ціннісних орієнтацій в системі навчально-виховної роботи вищого закладу освіти, актуалізації і розвитку професійно-особистісних проблем студентів у самореалізації, діяльності, комунікації. Наголошується на важливості формування у студентів установки на професійно-особистісний саморозвиток і самоосвіту як основи конкурентоспроможності.

Науковці Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського І.С.Шатковська та В.М.Фрицюк висвітлюють тему ”Самоактуалізація майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки“, в якій демаркують поняття ”самореалізація“ і ”самоактуалізація“, розкривають особливості вивчення мистецьких дисциплін і професійної діяльності вчителя музичного мистецтва, акцентують на основних принципах музичного виховання (активності засвоєння знань, відповідності змісту і методів навчання, єдності техніко-виконавського та художньо-творчого розвитку, поетапно прогресивного навчання).

Докторант НПУ ім. М.П.Драгоманова М.С.Курач і старший викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти О.П.Ємець розкривають ”Процесуально-діяльнісний компонент моделі художньо-практичної підготовки учителів технологій“. У статті, якою розпочинається розділ ”Теорія навчання“, обґрунтовується актуальність процесу педагогічного моделювання методичної системи формування у студентів художньо-проектних знань та умінь. Автори виокремлюють процесуально-діяльнісний компонент зазначеної моделі, розкривають базові аспекти доцільного підбору форм,методів, прийомів і засобів навчання, характеризують різні види лекцій та практичних робіт навчального курсу ”Художнє проектування“.

Доценти Н.В.Бабій і О.А.Фурман та їх колега А.М.Костюченко досліджують значення й особливості ”Використання інтернет-сервісів у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів“. Вони стверджують,що метою запровадження інтернет-сервісів у навчальний процес є формування в учнів навиків візуалізації навчального матеріалу,їх зацікавлення вивченням даного предмета, а також проведення нестандартних уроків, розроблених за допомогою сучасних інтернет-технологій. Їх стаття містить багатий і різноплановий ілюстративний матеріал.

Важливі проблемні питання висвітлюють автори розділу ”Теорія виховання“. Доцент Харківської державної академії культури Н.О.Максимовська розкриває тему ”Розвиток соціальної творчості студентської молоді:анімаційний підхід“. Такий підхід автор розглядає як механізм мотивування соціальної суб’єктивності студентської молоді та просоціальний каталізатор позитивних дій у соціальному просторі, а також акцентує на важливості формування соціальних взаємин нової якості у соціально-виховному просторі вищого навчального закладу, що дозволяє вирішувати соціальні проблеми власними силами.

Доцент кафедри педагогіки та психології Н.В.Приймас пропонує дослідження ”Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання“. Автор, аналізуючи засади української етнопедагогіки у творах відомого прозаїка, зосереджує увагу на відображенні ним національного фольклору, народних традицій, звичаїв та обрядів, трудової діяльності, в яких розкриваються основні риси українського національного менталітету. У статті наголошено, що зображення родинно-побутової культури, відтворення ідей родоводу та родинної етнопедагогіки утверджує значення сім’ї як першоджерела патріотичного виховання.

Науковець Рівненського МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука О.А.Хом’як здійснює ”Ретроспективний огляд проблеми виховання естетичного смаку в системі науково-культурологічного пізнання“. Дослідник приходить до висновку, що розвинутий естетичний смак активізує здатність людини узагальнювати естетичне, емоційне та буденно-раціональне, співвідносити їх зі смаками свого часу і захищати людину від усього фальшивого, поєднує всі її сутнісні сили заради формування гармонії з буттям.

В розділі ”За рубежем“ публікується стаття аспірантки Інституту історії і міжнародних відносин Вармінсько-Мазурського Університету в Ольштині (Польща) Йоанни Шлічинської ”Афіни Волинські VS ХІХ – виховання ”панянок з доброго дому“ на прикладі ”Доброї господині“ – Марії Діссльової“, в якій описується зміст навчання і виховання дівчат на кращих європейських взірцях, що здійснювалося в Школі домашнього господарювання при Львівському жіночому ліцеї ім. Королеви Ядвіги наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.  Науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України І.О.Яблочнікова характеризує ”Особливості підготовки магістрів-фінансистів в Австрії“. У статті розкрита сукупність організаційних аспектів, що стосуються забезпечення ефективної підготовки та успішного формування професійної компетентності магістрів фінансової сфери у ВНЗ центральноєвропейських країн. Публікацію підготовлено на основі навчальних матеріалів університетів Відня, Інсбрука, Лінца та інших міст Австрійської Республіки.

”Вісник“ завершується розділом ”Хроніка наукового життя“, в якому вміщена стаття головного редактора газети ”Замок“ А.Л.Багнюка ”ХІІ науково-практична конференція ”Актуальні проблеми сьогодення очима молоді““, де зроблено аналіз роботи щорічної студентської науково-практичної конференції та дано загальний огляд 105 аналітичних розвідок і повідомлень студентів-науковців кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка і Кременецького педагогічного коледжу.

 
Анонси
Галерея
17
1717
На даний момент 307 гостей на сайті