Пошук
Головне меню

МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ – ПРО МОЛОДІЖНИЙ РОМАН

«Сучасний молодіжний роман в українській, німецькій і російській літературах (на матеріалах творчості Л.Дереша, С.Ушкалова, Б.Лєберта, В.Геррндрфа, Є.Альохіна)» – таку тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук обрала науковець кафедр німецької філології Любов Свиридюк. Її дисертаційними пошуками керував кандидат філологічних наук, доцент Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Богдан Чуловський, а при захисті опонували доктор філологічних наук, професор Черкаського ДТУ Ігор Лімборський і кандидат філологічних наук, доцент Київського університету ім. Бориса Грінченка Анастасія Бугрій. Дисертаційний успіх прийшов до нашого здобувача на засіданні спеціалізованої вченої ради у Бердянському ДПУ.

Тема дисертації була обрана невипадково. Дослідниця звернула увагу на той факт, що в сучасній літературознавчій науці нема єдиного погляду на підлітково-юнацькі твори Л.Дереша, С.Ушкалова, Б.Лєберта, В.Геррндрфа, Є.Альохіна, чия творчість є неоднозначною та провокативною, а кожен новий твір цих авторів супроводжується палкими дискусіями, бо нестандартне зображення в них нинішнього соціокультурного простору призводить до цілком протилежних оцінок. Їхні романи стали специфічним явищем сучасної постмодерністської літератури, яке відзначається низкою суголосних психологічних характеристик, ціннісно-світоглядними аспектами, особливою системою образів і мотивів, спільною тематикою та спрямованістю не лише на читачів підліткового віку та молодь, а й на дорослу аудиторію. Таким чином, тематика дисертаційного дослідження продиктована потребою розширеного та неупередженого розгляду актуальних для сучасної літератури проблем і стилів написання молодіжного роману з позицій системного аналізу поетики художніх творів.

Об’єктом наукового дослідження стали окремі романи згаданих авторів у компаративному і теоретичному контекстах а предметом – жанр сучасного молодіжного роману в українській, німецькій і російській літературах, його спільні та відмінні характеристики. Цього вимагала мета дисертаційної роботи – розкриття художньої специфіки сучасного молодіжного роману у контексті сучасної компаративістики і теорії літератури й обумовлені нею завдання: виявити ґенезу й типологічні особливості сучасного молодіжного роману, дослідити його морально-духовні аспекти, психологічні особливості образотворення, розкрити значення хронотопу, окреслити засоби увиразнення художнього мовлення.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в українському літературознавстві вперше здійснено комплексний порівняльний аналіз такого літературного явища, як молодіжний роман, а теоретичне значення – у виявленні та дослідженні типологічних ознак, подібностей і відмінностей у постмодерних українській, німецькій і російській літературах за текстами романів Л.Дереша «Трохи пітьми», С.Ушкалова «БЖД», Б.Лєберта «Crazy», В.Геррндрфа «Чік», Є.Альохіна «Межі першого рівня». Робота має відповідне практичне значення: її матеріали можуть бути використані у майбутніх дослідженнях молодіжного роману як літературознавчої концепції у національних літературах, при розробці лекцій, загальних і спеціальних курсів із порівняльного літературознавства і теорії літератури, в роботі літературознавчих факультативів і наукових гуртків, при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт.

Розкриваючи поняття сучасного молодіжного роману в загальному та порівняльному літературознавстві, науковець висвітлила історію питання, простежила ґенезу молодіжного роману, встановила його типологічні ознаки і вивела дефініцію терміну, за якою сучасний молодіжний роман – це жанровий різновид роману, в ідейно-тематичний центр якого покладено проблеми буття та процесу дорослішання особистості в сучасних соціокультурних умовах, відображення суттєвих сфер зміненої буттєвості молоді. Важливо, що рецепцію сучасного молодіжного роману дисертант здійснює крізь призму національного культурного дискурсу.


Серед художніх особливостей сучасного молодіжного роману дослідниця бачить маргінальність як характерну рису персонажів цих романів, причому акцентує на їх морально-духовному становленні та формуванні психологічного образу. Останнє здійснюється через виокремлення психологічного аспекту в образах підлітків-юнаків. Науковець вважає, що перехід персонажів від дитинства до юності та зрілості зображується як усвідомлення ними свого місця у світі та власного призначення, розуміння меж між дитинством і дорослим життям, собою теперішнім і собою колишнім, життям і смертю, а також, що, напевно, найголовніше, відкриття складності та неоднозначності світу в цілому.

У дисертаційному дослідженні зазначається, що спільною рисою творчості письменників є намагання відобразити душевний стан персонажів, де панує цілковита дисгармонія, а в суспільстві – соціальна нестабільність і невизначеність. Відмінною ознакою є те, якими мовними засобами автори романів відтворюють цей стан. Саме тут особливу роль відіграє мова роману: мовна картина твору служить для цілісного відображення соціокультурних особливостей молодіжного середовища, повної передачі характеристики часу, персонажів та їх ставлення до ситуації, що завдяки авторській позиції набуває специфічного художнього, психоемоційного, соціально-побутового та містичного забарвлення.

Матеріали дисертації можуть стати основою подальших літературознавчих розвідок у сфері вивчення молодіжної літератури початку ХХІ століття, а також у руслі імагології та традиційних сюжетів і образів. Порушуючи актуальні проблеми відображення сучасності українськими, німецькими і російськими авторами, робота відкриває перспективи вивчення рецепції мотивів, взаємозв’язків і взаємовпливів національних культур.

 
Анонси
Галерея
9
99
На даний момент 331 гостей на сайті