Пошук
Головне меню

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФІЛОЛОГА

Талант спілкування – найнеобхідніша умова педагогічного успіху та невід’ємна риса характеру справжнього вчителя. Тим більше коли йдеться про вчителя-філолога, котрий навчає користуватися й озброює своїх вихованців найефективнішим комунікативним засобом – словом. Саме про це йдеться у монографії старшого викладача кафедри іноземних мов і методики їх викладання, кандидата філологічних наук Інни Клак та її колеги-співавтора, науковця НУ біоресурсів і природокористування України Миколи Пригодія ”Теорія і методика формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів“. Книгу опублікувало київське видавництво ”КОМПРИНТ“. Монографія схвалена до друку Вченою радою НУ БіП України, а рецензували її доктори педагогічних наук, професори Сергій Яшанов, Микола Козяр, Світлана Амеліна.

У монографії охарактеризовано професійну комунікативну компетентність фахівців як предмет наукових досліджень і проаналізовано стан формування цієї компетентності в учителів-філологів як однієї із проблем педагогічної науки. Автори вважають, що компетентнісний підхід, як один із пріоритетних напрямків модернізації освіти в Україні, зміщує акценти з процесу нагромадження нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку у студентів здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання та досвід і вимагає вирішення актуальних завдань у напрямі заміни освітньої парадигми ”викладач – ретранслятор знань“ на освітню парадигму ”викладач – організатор освітньої діяльності“, при якій студент із ”споживача знань“ переходить у статус ”учасника освітнього процесу“, здатного до активної дослідницької та самоосвітньої роботи. Однією з ключових компетентностей і невід’ємною складовою професійної компетентності фахівця є комунікативна компетентність, бо вона виступає ведучим чинником ефективного фахового спілкування і в значній мірі визначає професійний успіх і конкурентоспроможність спеціаліста.

Автори визначають професійну комунікативну компетентність як інтегральну характеристику учителя-філолога, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід й особисті якості, які зумовлюють здатність і готовність розв’язувати проблеми та завдання професійної діяльності зокрема та життєдіяльності в цілому. Серед педагогічних умов, які сприяють ефективному формуванню професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів, вони називають створення іншомовного комунікативного середовища, наявність відповідної позитивної мотивації у студентів, систематизацію та узагальнення знань студентів у сфері іншомовної комунікації через запровадження тематичного спецкурсу, залучення студентів до різних видів практик з носіями мов.

Розроблено структурно-процедурну модель формування професійної комунікативної компетентності, яка включає чотири блоки: цільовий (система фахових знань, умінь і навичок іншомовного спілкування), аналітико-діагностувальний (аналітичні інструменти діагностування: тести, анкети, опитувальники тощо), змістово-операційний (принципи, форми, методи і засоби організації навчального процесу та зміст навчального матеріалу), результативно-оцінювальний (результати процесу формування професійної комунікативної компетентності).

Теоретично обґрунтовані критерії сформованості професійної комунікативної компетентності: змістовно-когнітивний (ступінь засвоєння професійних знань та вмінь), мотиваційний (стан особистої мотиваційної налаштованості на діяльність), діяльнісно-комунікативний (прояв компетентності в дії як наслідок оволодіння нормами, технологією і психологією педагогічного спілкування), рефлексивний (осмислення власної професійної діяльності).

Насиченою є практична частина монографії. У розділі ”Додатки“ пропонується комплекс тестів-опитувальників (на діагностику задоволеності студентів професійною підготовкою, визначення студентами самооцінки рівня сформованості професійної комунікативної компетентності), анкет (ставлення до навчально-професійної діяльності, визначення рівня професійної самореалізації студентів, ставлення до співпраці та особистісно-орієнтованої взаємодії, сформованість компонентів професійної комунікативної компетентності), зразків вправ для подолання труднощів на фонетичному, граматичному, лексичному рівнях і в монологічному та діалогічному мовленні; завдання для самостійної роботи студентів, тематика рефератів, індивідуальні навчально-дослідні завдання. Тут же поміщена робоча програма спецкурсу ”Основи формування професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів“, розрахована на 1,5 кредита (54 год.). додамо, що рекомендована авторами література нараховує 323 позиції.

 
Анонси
Галерея
56
5656
На даний момент 219 гостей на сайті