Пошук
Головне меню

НА МЕТОДИЧНІЙ НОТІ

Високі темпи методичної творчості зберігає тандем музикознавців – кандидата педагогічних наук, доцента Ірини Тринчук, та її колеги, науковця кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Олени Горбач: тернопільське видавництво “Астон“ опублікувало їх новий методичний посібник ”Фортепіанні твори українських композиторів. Випуск 5“. Книгу рекомендувала до друку вчена рада гуманітарного факультету Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, а рецензували доктор філософії, завідувач кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка, член Національної спілки композиторів України Л.П.Філоненко і кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та інструментальної підготовки Вінницького ДПУ ім. Михайла Коцюбинського О.П.Бурська. Навчальний посібник укладено згідно із програмою дисципліни ”Основний музичний інструмент (фортепіано)“ для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”бакалавр“ за спеціальністю ”Музичне мистецтво“.

Автори  підкреслюють, що метою видання є пошук, аналіз і представлення різнопланового українського фортепіанного репертуару, що було започатковано у попередніх випусках видання упродовж 2013 – 2016 років. Рецензований навчальний посібник включає зразки фортепіанної літератури різних музичних жанрів і форм, твори відомих і маловідомих митців, молодих українських композиторів, які допоможуть розширити навчальний репертуар піаністів, служитимуть формуванню їх виконавської культури, стильово-слухового досвіду, а також стануть цінним матеріалом для організації слухання музики на уроках музичного мистецтва.

Майбутній учитель музики повинен осмислити цілісну картину становлення національного фортепіанного репертуару у контексті розвитку європейської та світової музичної культури. Це вимагає суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагога і студента, постійно спрямованої на оволодіння різножанровим навчально-виконавським і концертним репертуаром, що включає як класичні, так і нові музичні зразки, твори маловідомих митців минулого і сучасних авторів, які відходять від усталених традицій. Важливим є методичний аспект проблеми: у класі музичного інструмента актуалізується завдання формування аналітико-інтерпретаційних умінь як здатності до особистісного емоційно-ціннісного й одночасно фахово-музикознавчого осмислення конкретних музичних зразків у контексті багатогранного феномена національної музичної реальності. В результаті студент формує власний досвід аналітико-інтерпретаційної діяльності, отримує ”методичний інструментарій“ для організації слухання музики школярами.

Упорядники посібника виходять з того, що в процесі формування музично-стильових уявлень, які сприяють осягненню та відтворенню явищ музичного мистецтва у виконавській, педагогічній, просвітницько-виховній діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, важливу роль відіграє репертуарне наповнення, насамперед у класі основного музичного інструмента. Саме на ґрунті опанування кращих взірців національної музичної культури відбувається духовно-естетичне становлення особистості вчителя, формується розуміння сутності музичного мистецтва і культурно-мистецьких традицій народу, зростає рівень культурологічної компетентності майбутнього педагога, що включає музикознавчу інформацію та слухацький досвід, набутий упродовж вивчення фахових, зокрема виконавських, дисциплін. Цілеспрямована організація навчально-виконавської діяльності майбутнього музиканта-педагога формує постійну потребу  пошуку нової музичної інформації, а отже, й оновлення виконавського репертуару з наступним творчим його використанням, що в підсумку забезпечує позитивне мотиваційно-ціннісне ставлення студента до себе як до суб’єкта професійної музично-педагогічної діяльності.

Для вирішення такого завдання нашими музикознавцями підготовлено серію методичних посібників до фортепіанного репертуару з творів українських композиторів. Перші два випуски стосувалися фортепіанних мініатюр класиків і сучасних авторів цього музичного жанру. Новизною третього випуску стало розширення палітри музичних форм і жанрів та хронологічних рамок їх написання (ІІ половина ХІХ – початок ХХІ ст.). До четвертого випуску увійшли зразки поліфонічного репертуару (фуги, прелюдії, сонатні форми, концертні п’єси, різнохарактерні мініатюри). П’ятий випуск включає поліфонічний матеріал (”Канон“ Л.Ревуцького, ”Прелюдія і фуга“ О.Зноско-Боровського), зразки варіаційної форми (варіації з балету ”Весняна казка“ М.Вериківського, ”Легкі варіації“ В.Гончаренка), фортепіанні цикли Ф.Акименка, С.Борткевича, Н.Нижанківського; фортепіанні п’єси В.Заремби, Ж.Колодуб, Л.Шукайло, І.Гайденка, С.Гримальського, А.Кармазіна.

У п’ятому випуску презентовано творчість композиторів багатьох мистецьких напрямків, представлено музичні традиції різних регіонів України, що дозволяє бачити достатньо цілісну картину становлення української фортепіанної культури. Структура і зміст посібника спонукають студентів до формування аналітичного, суб’єктивно-ціннісного ставлення до осмислення зразків фортепіанного репертуару в його історичній ретроспективі, у регіональному різноманітті, а також до накопичення досвіду інтерпретації у єдності художньо-образних і технічних виконавських засобів. Короткі відомості про авторів музичних творів, рекомендації щодо їх виконання сприятимуть ефективності процесу аналізу та формування виконавської інтерпретації запропонованих музичних взірців.

Матеріали навчального посібника можуть бути використаними не лише на заняттях з основного музичного інструмента, а й при проведенні занять з методики музичного виховання, при проходженні педагогічної практики в загальноосвітніх школах.

 
Анонси
Галерея
8
88
На даний момент 327 гостей на сайті