Пошук
Головне меню

ОСОБЛИВОСТІ ВИМАГАЮТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Проблеми фізичного виховання школярів з різними психофізичними особливостями зацікавили молодого науковця, викладача фізичного виховання Кременецького педагогічного коледжу, колишню випускницю факультету “Фізичне виховання” нашого ВНЗ Любов Левандовську. Свій фаховий інтерес вона втілила в дисертаційне дослідження “Диференціація фізичного виховання підлітків з урахуванням психофізичних особливостей”, яке дозволило їй здобути науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Науковими пошуками дисертанта керувала доктор наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання НУ водного господарства та природокористування, доцент Наталія Нестерчук. Захист дисертаційної роботи відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника. Опонентами виступили доктор педагогічних наук, професор Харківського НПУ ім. Г.С.Сковороди Сергій Єрмаков і кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка Юрій Юрчишин.

Наша дослідниця виходить з того, що від рівня фізичної досконалості підростаючого покоління значною мірою залежить розбудова і розвиток українського суспільства на гуманістично-демократичних засадах, де, на жаль, спостерігається ряд негативних факторів. Насамперед це стосується психофізичного стану молоді і підлітків, який характеризується зниженням рівня їх здоров’я, зростанням хронічних захворювань, погіршенням фізичної підготовленості та працездатності. Проблема ускладнюється тим, що для вчителя фізичної культури традиційно існує лише середня статистична дитина і саме на неї він спрямовує свій професійний педагогічний вплив. Зазначається, що процеси формування, розвитку й удосконалення фізичних якостей дітей належним чином не вивчені і тим більше не диференційовані. Слід визнати, що тільки на сьогодні проблема диференційованого фізичного виховання стає предметом дослідження. Саме цей фактор обумовив вибір теми дисертаційної роботи, метою якої стала розробка, обґрунтування та перевірка ефективності програми диференційованого фізичного виховання підлітків з урахуванням психофізичних особливостей.

На основі застосування теоретичних й емпіричних методів дослідження та проведення необхідних педагогічних спостережень і експериментів таку програму розроблено. Вона включає вивчення готовності дітей до навчальної діяльності, застосування в системі уроків індивідуальних і групових завдань, передбачення труднощів, які можуть виникнути при засвоєнні нового матеріалу. З метою диференційованого фізичного виховання підлітків виокремлено їх психофізичні особливості: спілкування на основі належного педагогічного такту; уникнення бурхливої реакції на зауваження, невмотивованості, безпідставності; прагнення до самоствердження; реакція дихальної системи на фізичне навантаження; рівень фізичної працездатності; відмінність підготовленості за статевими ознаками.

Упродовж 2010 – 2015 рр. дисертант здійснила комплекс необхідних досліджень, яким охопила 148 підлітків (70 дівчат і 78 хлопців). Результати дослідження оброблено за допомогою методів математичної статистики. В першу чергу, всебічно вивчалося середовище розвитку дитини (сім’я, школа, позашкільні установи, вплив ЗМІ, жива комунікація з оточенням). Визначено, що для підлітків характерний інтенсивний ріст і розвиток організму, дивергенція інтересів, розширення форм спілкування, посилене прагнення до різноманітної комунікації, до формування дружніх стосунків. Знання психологічних особливостей підліткового періоду сприяє вибору ефективних форм і засобів виховання, а в загальному – підготовці підлітка до самостійного життя.

Значну увагу дисертант приділила вивченню фізичного стану підлітків, де застосувала низку сучасних методик. Так, за допомогою спроби Сєркіна вона виявила, що більшість підлітків мають слабку реакцію дихальної системи на фізичне навантаження (61% хлопців і 59% дівчат). Такими ж тривожними виявилися показники оцінки дихальної та серцево-судинної систем, отримані за допомогою проби Скібінскі: незадовільний стан цієї системи показали 64% хлопців і 58% дівчат. В результаті проведення проби Руфф’є 29,5% хлопців і 28,6% дівчат продемонстрували низький рівень фізичної працездатності. Таку картину підтвердили і результати Гарвардського степ-тесту: нижчою від середньої фізичною працездатністю охарактеризовані 56,4% хлопців і 47,1% дівчат. Все це говорить про необхідність підвищення рівня фізичного стану підлітків засобами фізичного виховання під час навчальної діяльності.

З огляду на це автор дисертаційного дослідження пропонує програму диференціації фізичного виховання підлітків, яка включає конкретні спеціалізовані елементи: зняття емоційної напруги, дозування фізичного навантаження з урахуванням особливостей фізичного розвитку, зміцнення м’язів живота та спини для забезпечення стабільності опорно-рухового апарату, вироблення навичок правильного дихання, зняття збудливості, нормалізацію настрою, розвиток ініціативи щодо занять фізичною культурою, активного залучення до самостійної діяльності. Дисертант пропонує послідовність здійснення заходів диференціації, характеризує її конкретні прийоми (обмеження кількості вправ і числа повторень, полегшення умов їх виконання, дотримання рекомендацій лікаря тощо). Застосування програми диференціації фізичного виховання підлітків в експериментальних групах дало змогу значно покращити реакцію дихальної системи на фізичне навантаження (41% хлопців показали середню, а 38% дівчат – високу реакцію); стан дихальної та серцево-судинної систем у підлітків цих груп за індексом Скібінскі підвищився на 32,2 умовних одиниці. Таке ж зростання спостерігається за результатами Гарвардського степ-тесту.

Результати досліджень упроваджуються в навчальний процес Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки, НУ водного господарства і природокористування, Кременецької гуманітарно-педагогічної академії та педагогічного коледжу.

 
Анонси
Галерея
Капела бандуристів
Капела бандуристівКапела бандуристів
На даний момент 336 гостей на сайті