Пошук

НА ПОЗИЦІЯХ КОНСТРУКТИВНОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стратегія розвитку академії ґрунтується на реаліях дня і передбачає кардинальні перетворення у функціонуванні навчального закладу.

Ще недавно для нас актуальним було питання зміни статусу  навчального закладу з інституту на академію. Минуло кілька років – і окреслились інші орієнтири – поступ до регіонального університету. Значна частина формальних чинників, які можуть забезпечити зміну статусу,  реалізована: здійснюється освітня діяльність за різними ступенями вищої освіти  (у тому числі доктора філософії); значно зріс кадровий потенціал (на сьогодні в академії працює  13 докторів наук, професорів, 81 кандидат наук, доцент, що становить 65% від кадрового складу); впроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес; проводяться  прикладні наукові дослідження; організовуються різні форми культурно-просвітницької діяльності.

Свідченням правильності окресленої стратегії   та обраної тактики ­ може слугувати палітра нових ліцензованих спеціальностей на рівні бакалаврату і магістратури та відкриття аспірантури.

Перспектива зміни статусу навчального закладу на університет є досить реальною і повинна стати однією з найважливіших траєкторій розвитку на наступний навчальний рік.

Важливою проблемою виступає збереження контингенту студентів. На сьогодні у нас навчаються 2242 особи: за регіональним замовленням – 1085 (48,4%), за контрактом – 1157 (51,6%).  В академії – 996 на денній і 676 – на заочній формах навчання, в коледжі – 570 студентів.

У 2017 році до навчального закладу  подано 1590 заяв. Обсяг регіонального замовлення  на підготовку фахівців, доведений Управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА, становив 376 осіб (молодший спеціаліст – 88 осіб; бакалавр – 223 особи; магістр – 60 осіб; доктор філософії – 5 осіб). Доведений Управлінням обсяг регіонального замовлення виконано повністю.

Загалом до навчального закладу зараховано 797 студентів: 376 осіб (47,2%) – за регіональним замовленням і 421 особу (52,8%) – за кошти фізичних осіб.

Нашим резервом упродовж років залишається набір бакалаврів за скороченим терміном навчання.  У цьому році зараховано 133 особи (у тому числі на заочну форму навчання – 90 осіб) та за нормативним терміном – зараховано 48 осіб (у тому числі на заочну форму навчання – 44 особи). Це засвідчує потребу тісної співпраці з училищами та коледжами, а також загальноосвітніми школами регіону та необхідність потужної профорієнтаційно-рекламної діяльності.

Серед позитиву минулого року можемо назвати результати ліцензування освітньо-професійних програм бакалавра і магістра та освітньо-наукового рівня доктора філософії.

Дуже важливим кроком у поступі навчального закладу до університету стало ліцензування підготовки докторів філософії за третім освітньо-науковим рівнем зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» з ліцензованим обсягом 10 осіб.

У минулому навчальному році ліцензовано 5 бакалаврських програм загальним обсягом 150 осіб: «Початкова освіта», «Інформатика», «Історія», «Екологія», «Деревообробка» – по 30 осіб. Під час вступної кампанії непогана конкурсна ситуація спостерігалась на спеціальності «Початкова освіта» та «Історія».

Ліцензовано підготовку магістрів із 8 спеціальностей загальним обсягом 330 осіб за денною та заочною формами навчання. Із 3 спеціальностей, де вже були магістерські програми «Біологія», «Музичне мистецтво», «Трудове навчання та технології», розширено ліцензований обсяг із 15 до 130 осіб.  Відкрито 5 нових магістерських програм: «Дошкільна освіта» – 50 осіб, «Фізична культура» – 40 осіб, «Мова і література (англійська)» – 40 осіб, «Мова і література (німецька)» – 30 осіб, «Українська мова і література» – 40 осіб.

Загалом у минулому році ліцензовано 14 нових освітньо-професійних програм із загальним ліцензійним обсягом 485 осіб. Без успішних ліцензійних процедур майбутнє навчального закладу видавалось би досить проблематичним. Позитивні результати засвідчили той  факт, що в екстремальних ситуаціях наш колектив може бути дуже організованим, згуртованим, працездатним, з високим коефіцієнтом корисної дії.

Перше випробування нас очікує вже в першому семестрі: будемо проходити акредитацію магістратури за новими вимогами зі спеціальностей «Музичне мистецтво» та «Трудове навчання і технології».

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі, аспірантурі належить до стратегічних пріоритетів поступального розвитку академії до університету. В докторантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі України виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук доцент ­ Савелюк Н. М. Найближча перспектива поповнення штату докторів наук своїми кадрами можлива за умови успішного захисту докторських дисертацій докторантами, доцентами Савелюк Н. М. та Чик Д. Ч.

Підготовка власних кадрів за третім науковим рівнем вищої освіти із кінцевою метою ­ здобуття наукового ступеня доктора філософії є теж одним із векторів кадрової політики академії. Від нашої академії в аспірантурі інших ВНЗ України навчається 17 осіб, ще 45 виконують дисертаційні дослідження поза аспірантурою у статусі здобувача.

Перша умова спроможності навчального закладу здійснювати підготовку докторів філософії –­ це наявність у професорсько-викладацькому штаті трьох докторів наук із заявленої наукової спеціальності із досвідом дослідницької та управлінської роботи згідно з ліцензійними вимогами (Дем’янчук О.Н., Курач М. С., Бенера В.Є.),  друга –­ є випускова кафедра, яку очолює доктор педагогічних наук ( Курач М.С.) і третя умова передбачала якісне кадрове забезпечення навчального і наукового супроводу аспірантів (50 кредитів –­ навчальний процес, 190 кредитів ­ – наукова робота). Відповідно до освітньо-наукової програми підготовка докторів філософії здійснюватиметься 23 науково-педагогічними працівниками, з них 9 ­– доктори наук, професори та 14 –­ кандидати наук, доценти.

Прогнозоване наукове керівництво будуть забезпечувати ­ доктори наук, професори (90 %), кандидати наук, доценти (10 %).

Отримання ліцензії на здійснення освітньо-наукової підготовки за третім науковим рівнем вищої освіти ставить перед навчальним закладом ряд організаційних, інформаційних, профорієнтаційних, науково-методичних завдань.

Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру зобов’язує навчальний заклад не лише виконати ліцензію, а створити умови аспірантам для захисту в установлений строк наукових досягнень у вигляді дисертації відповідно до індивідуальних планів наукової роботи за 4 роки. За таких умов посилюється подвійна відповідальність за результат ­ здобувача наукового ступеня і  наукового керівника.

У цьому навчальному році вектор кадрової політики може буде спрямований на вивчення питання щодо можливості відкриття власної докторантури. У вимогах «Порядку підготовки здобувачів доктора філософії та доктора наук» (2016 р.) зазначено, що на науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими навчальними закладами здійснюється без отримання ліцензії. Робота над якісним науково-кадровим зростанням академії й надалі залишається одним із найголовніших пріоритетів і надалі буде продовжуватися через стратегічну лінію підготовки власних докторів наук і докторів філософії для заявлених спеціальностей та галузей знань.

Міжнародну активність як індикатор міжнародної діяльності академії за минулий навчальний рік підкріплено підписанням 8 угод про наукове співробітництво та міжвузівське співробітництво із зарубіжними та вітчизняними партнерами. Так, продовжено дію угод про наукове співробітництво із двома польськими ВНЗ: ­ Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (вересень 2016 р.) та Люблінською політехнікою  (травень 2017 р.); налагоджено співпрацю з Остроленським науковим товариством ім. Адама Хетніка (Польща, вересень 2016 р.); підписано нові угоди про співробітництво із Софійським технічним університетом (Болгарія,  травень 2017 р.) та Люблінським науково-технологічним парком (Польща,  червень 2017 р.).

Міжнародну діяльність академії було спрямовано на урізноманітнення форм співробітництва, поглиблення змісту та підвищення результативності.

Так, удосконалювалися форми міжнародної співпраці із вищими навчальними закладами згідно укладених угод. Зокрема, продовжуємо традицію запрошення іноземних фахівців до викладання навчальних курсів в академії. Так, для викладання польської мови і літератури на гуманітарному факультеті була запрошена викладач з Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині Рената Макаревич.

Цього року наукове стажування в Люблінській політехніці здійснює завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій, доцент Курач М.С.

Плануємо вийти на новий рівень зв’язків із університетськими центрами зарубіжжя, уклавши нові угоди про співробітництво в науковій, освітній сферах та сфері академічних обмінів.

Продовжується науково-мистецька традиція участі викладачів і студентів у міжнародних проектах і програмах.

Для участі у ХVІІІ Міжнародному проекті «Школа відкритого розуму» в м. Кельце (Польща) від академії делегована група у складі чотирьох студентів гуманітарного факультету та здобувача під керівництвом доцента Пасічник О.В. Студенти і викладачі гуманітарного факультету стали учасниками літературно-мистецького конкурсу ХХХІІ Зльоту Європейської родини шкіл, які носять ім’я Юліуша Словацького.

Традиційним для навчального закладу є щорічне проведення Міжнародного культурно-мистецького симпозіуму «Зустрічі в Кременці» за участю науковців та митців України, Польщі та інших країн.

Важливо відзначити продовження традиції проведення «Діалогу двох культур молодих», започаткованої з ініціативи Анджея Круля із Хожува з участю української та польської студентської молоді. Необхідно докласти чимало зусиль, щоб даний проект набув справжнього полікультурного змісту.

Угоди про співпрацю із вітчизняними вищими навчальними закладами змістовою стороною були спрямовані на надання нових можливостей викладацькій мобільності під час підвищення кваліфікації та стажування. Укладено угоди про співпрацю із Рівненським державним гуманітарним університетом (вересень 2016 р.); Комунальним закладом Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (травень 2017 р.); Львівським державним університетом фізичної культури (березень 2017 р.).

Серед новацій року ­– започаткування програм студентських обмінів та стажувань. Так, відповідно до угоди із Житомирським державним університетом імені Івана Франка започаткована робота по програмі студентської мобільності, був здійснений обмін викладачів і студентів із соціальної роботи.

У проекті реалізація такої ж програми студентських обмінів та стажувань викладачів і студентів з української мови та літератури після підписання угоди про співробітництво із Криворізьким педагогічним університетом.

Динамічний розвиток форм і видів наукового співробітництва і партнерства із вітчизняними вищими навчальними закладами, інституціями і установами будемо продовжувати й надалі. Співпраця та спільні зусилля допоможуть нам зробити значний внесок у розвиток української науки, сформувати якісну наукову базу та віднайти відповіді на найактуальніші питання сучасності.

Одним із критеріїв моніторингу науково-педагогічної діяльності викладача є результативність його видавничої діяльності, впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес вищої школи. Упродовж навчального року науково-педагогічними працівниками академії опубліковано 285 праць. З них – 14 навчальних, навчально-методичних посібників, 6 монографій (з них – 3 одноосібні, 3 у співавторстві), 5 авторефератів (4 кандидатських, 1 докторська), 2 навчальні програми, винайдено один патент, опубліковано 72 статті у фахових виданнях, 30 у зарубіжних, 155 ­ у збірниках матеріалів конференцій.

Найрезультативнішою за попередній навчальний рік була видавнича праця завідувача кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання, професора Довгань О. М. Вона підготувала три посібники у статусі автора і співавтора: «Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Анатомія людини з основами спортивної морфології», навчально-методичний посібник «Гігієна фізичного виховання і спорту» у співавторстві з викладачем Банахом В. І.  та навчальний посібник «Фізична культура учнів 5-9 класів» у співавторстві з Трифонюком В. М., Антонюком А. Т., Яворським Ю. М за заг. ред. доцента Папуші В. Г.

Лідерство за найрезультативніше наукове керівництво за попередній навчальний рік обіймає професор Дем’янчук О. Н., який підготував п’ять докторів філософії та одного доктора наук.

Для прикладу навчально-методичних видань назвемо навчальний посібник «Художнє проектування: композиція і графіка моделей одягу», котрий підготували доцент Курач М. С. та старший викладач Олексюк М. П. для впровадження у навчальний процес.

За результатами проведення наукових форумів, конференцій, симпозіумів, семінарів видано 7 збірників наукових праць, 2 з них – фахові видання.

У видавничому центрі академії видано 7-8 випуски збірників наукових праць «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка»; «Актуальні проблеми гуманітарної освіти» (випуск 14); збірники наукових праць «Михайло Вериківський у контексті української культури та освіти (до 120-ї річниці з дня народження)» та «Творчість Ростислава Глувка в контексті розвитку української діаспори ХХ століття: до 90-ї річниці від дня народження художника» за результатами проведення однойменних наукових конференцій; Студентський науковий вісник (випуск 13); Збірник наукових праць Ради молодих науковців «Literis et Artibus: нові горизонти» (випуск 1).

За минулий рік у нас проведено шість наукових форумів всеукраїнського та міжнародного рівнів, уактивними учасниками яких були викладацький та студентський колективи академії. Серед них – ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці» (травень 2017 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Вериківський у контексті української музичної культури та освіти» (до 120-ї річниці з дня народження) (листопад 2016 р.); ХІІІ Звітна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу за 2016 рік (січень 2017 р.); Науково-мистецький симпозіум «Художньо-мистецькі рецепції творчості Ростислава Глувка в контексті розвитку української діаспори ХХ ст.» (до 90-ї річниці від дня народження) (травень 2017 р.); «(Не) безпека: суспільно-політичні, психологічні, екологічні, інформаційні, технічні та культурно-естетичні виміри» у рамках ІІ Всеукраїнського семінару-турпоходу «Kremenets sciense: open air, або Наука в кросівках» (травень 2017 р.); ХІІІ студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сьогодення очима молоді» (травень 2017 р.).

Подальший розвиток академії на шляху до університету пов’язаний зі збереженням історичної регіональної самобутності, освітньо-наукових традицій, запровадженням інновацій та наполегливою, творчою роботою за освітнім, науковим, та культурно-просвітницьким напрямками.

2018 рік ознаменований надзвичайною подією для нашого краю, для України. У друкарні братської школи у 1638 році була видана «Кременецька граматика». Справою честі для наукової спільноти викладачів і студентів, магістрантів і аспірантів академії мають стати дослідження витоків видання і використання «Кременецької граматики».

Епохальною подією 2018 року вважаємо проведення літературно-мистецького симпозіуму до 380-річчя виходу у світ «Кременецької граматики», перевидання та презентація книги.

Виховна робота завжди займає важливе місце у формуванні особистості та в її підготовці до самостійного життя.

Маємо позитивні результати у спортивній сфері. Зокрема, команда навчального закладу здобула І місце у Відкритій Універсіаді зі спортивного туризму серед ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації  у Тернопільській області.

Студент 21-Фк групи Дмитро Мазурчук порадував чудовою перемогою як переможець Юнацького кубка FIS з лижного двоборства в Оберсдорфі (Німеччина).

Дмитро Шевчук з 41-Фк групи став Чемпіоном України з армспорту серед юніорів, а Олег Петренко (42-Ф) Сергій Точинський (21-Ф) – Чемпіонами України у своїх вагових категоріях.

Зусиллями наших науково-педагогічних працівників відроджена команда викладачів та студентів навчального закладу з більярду, котра стала призером Чемпіонат України з більярду «Комбінована піраміда» серед науково-педагогічних працівників.

Команда студентів навчального закладу вже 4 роки поспіль є переможцем обласного конкурсу «Виховник» із розробки програми літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Хореографічний дует ансамблю «Горлиця» став почесним учасником фінального етапу Чемпіонату України з хореографічного мистецтва «Арт Денс» ( м.Київ).

Вистави студентського експериментального театру «Пілігрим» у стінах академії збирають велику кількість глядачів, кременчан, гостей міста, що свідчить про високий мистецький рівень, цікаву манеру акторської гри наших студентів та випускників.

У новому навчальному році орієнтуємось на патріотичне виховання особистості студента – не як об’єкта, а суб’єкта навчального процесу,  повноцінного партнера у здобутті освітніх послуг.

Органи студентського самоврядування повинні віднайти тих студентів, які прийшли до нас із прекрасними здібностями, талантами та постійно сприяти їх розвитку.

На основі досягнутих здобутків, означених проблем та перспектив академія має відкоригувати свою основну місію, мету та стратегічні пріоритети, від реалізації яких залежатиме її майбутнє.

 
Анонси
Галерея
galery 32
galery 32galery 32
На даний момент 228 гостей на сайті