Пошук
Головне меню

ОСВІТА І КРАСА – НЕВІДДІЛЬНІ

У цьому переконаний доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін нашої академії, професор Олександр Дем’янчук, який у співавторстві з науковцями інших ВНЗ підготував монографію «Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату», де фахівці освітянського профілю аргументують, що навчання і виховання виступають двома творчими крильми педагогічного мистецтва і забезпечують ефективну та якісну підготовку школярів до активного самостійного життя. Монографія опублікована за рішенням вченої ради Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки. Книгу рецензували доктори педагогічних наук, професори, проректор з наукової і міжнародної роботи Житомирського ДУ ім. Івана Франка Н.А.Сейко, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької ГПА Л.В.Зданевич і ректор Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі О.О.Фурса.

Колективна праця науковців спрямована на здійснення цілісного аналізу проблеми естетизації загальноосвітньої школи-інтернату, з’ясування специфіки соціалізаційних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах як середовищі естетичної освіти й виховання, визначення можливостей образотворчого мистецтва в естетизації навчально-виховного процесу та формування творчих якостей і мистецьких здібностей учнівської молоді.

Автори монографії наголошують, що важливою умовою оновлення українського суспільства, його гуманізації та морального вдосконалення виступає виховання у молодої людини, насамперед учнівської та студентської молоді, естетичного інтересу до національної культури, втіленої в наукових знаннях, народних традиціях і нормах повсякденної поведінки. Ядро проблематики розкривається тезою: повернення до гуманістичних умов виховання неможливе без формування творчої особистості. Тому одним із основних завдань національної школи є виховання духовної культури молодої людини, яка вміє творчо мислити, відповідально ставитися до себе і до результатів своєї праці у контексті участі у збагаченні інтелектуального і творчого потенціалу свого народу.

Естетизація навчально-виховного процесу розглядається як наукова проблема, аналіз якої здійснюється за допомогою відповідного категорійно-понятійного апарату і на ґрунті необхідних науково-теоретичних підходів. Автори подають дефініцію естетизації навчально-виховного середовища як процесу і наслідку введення естетичного компонента у навчально-виховну діяльність з метою формування естетичної свідомості учнівської молоді. Проблема конкретизується характеристикою організаційно-педагогічних умов естетизації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату. Останній розглядається як середовище естетизації навчально-виховної роботи зі школярами. Окрема увага приділяється формуванню творчої особистості учнів на заняттях з образотворчого мистецтва.

Науковці детально проектують організаційно-педагогічні умови естетизації навчання і виховання: створення естетичного середовища в навчальному закладі (архітектура, дизайн, інші естетичні компоненти навчального простору); внесення естетичної складової до предметів гуманітарного циклу (історія, література, мова, правознавство, етика) і встановлення відповідних між предметних зв’язків; врахування психічних процесів що забезпечують естетичний розвиток особистості учня в період навчальної діяльності; модернізація змісту навчальних дисциплін художньо-мистецького спрямування.

Окремо йдеться про конкретну реалізацію проекту умов естетизації педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі інтернатного типу. Визначаючи наявний стан естетизації навчання і виховання в школах, автори дають характеристику навчальних програм із дисциплін мистецького циклу, а також аналізують результати експерименту, проведеного у дев’яти загальноосвітніх закладах з охопленням 635 респондентів.

Експеримент показав, що естетична вихованість школярів як результат естетизації навчально-виховного процесу визначається трьома рівнями. Високий рівень свідчить про наявність у школярів певної системи естетичних знань і норм, що дозволяє їм сприймати й оцінювати естетичні явища з одночасним їх емоційним сприйняттям. На достатньому рівні учні правильно оцінюють прекрасне, відокремлюють його від неестетичного, але відчувають певні труднощі у процесі творчо-естетичної діяльності. Середній рівень ілюструє недостатньо сформовані потреби в естетичному сприйнятті й оцінці мистецьких об’єктів. Уявлення про прекрасне сформовані нечітко. Особливої активності у творчій діяльності учні не виявляють. Їх оцінка мистецьких творів в основному правильна, проте однобічна. Низький рівень естетичної вихованості учнів вказує на відсутність естетичних потреб і прагнення оцінювати твори мистецтва чи брати участь у творчій діяльності.

При вирішенні проблеми забезпечення організаційно-педагогічних умов естетизації навально-виховного процесу засобами образотворчого мистецтва автори підкреслюють важливість предметного наповнення навчального простору об’єктами культурно-мистецького змісту. Разом із тим великого значення надається естетизації часових параметрів життєдіяльності учнів через збагачення їхнього життєвого комфорту заходами культурно-мистецького формату (концерти, виставки, конкурси тощо). Не залишена поза увагою методична сторона питання: застосування творчих навчальних форм, нестандартних виховних заходів і дидактичних засобів мистецько-художнього формату, насамперед творів живопису, музики, літератури, скульптури. Для модернізації змісту мистецьких дисциплін пропонується комплексне структурування навчального матеріалу різних предметів з метою їх інтегрованого вивчення та розширення можливостей для формування естетичної вихованості школярів через використання естетично-гуманістичного потенціалу образотворчого мистецтва і комплексу гуманітарних навчальних предметів.

На завершення роботи науковці зазначають,що вирішення проблем естетизації навчально-виховного середовища освітніх заходів слід екстраполювати не лише на систему загальноосвітніх шкіл, а й на професійно-технічні навчальні заклади, дитячі будинки сімейного типу та інші.

 
Анонси
Галерея
foto 22
foto 22foto 22
На даний момент 273 гостей на сайті