Пошук
Головне меню

ДО БІБЛІОГРАФІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Фахівці соціальної педагогіки отримали вагоме поповнення свого бібліографічного арсеналу: за рекомендацією вченої ради Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка опублікована монографія «Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності». Видання підготовлене колективом авторів – науковців нашої академії, Одеського національного педагогічного університету та Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Загальну редакцію книги здійснили науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та психології  КОГПА, доцент Лариса Данильчук і аспірант Ірина Лизун. Рецензували колективну роботу доктори педагогічних наук, професори А.В.Лякішева (Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки) та Н.Г.Сидорчук (Житомирський ДУ ім. Івана Франка). Монографія спрямована на висвітлення актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності, зокрема соціально-педагогічних аспектів роботи з обдарованими особистостями, профілактики негативних явищ у поведінці та соціальній адаптації підлітків і методики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у соціально-педагогічній діяльності.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського НПУ Віра Гузенко розробляє «Методичні аспекти соціально-педагогічного супроводу та роботи з обдарованими дітьми у позашкільних навчальних закладах». Вона виходить із того, що обдаровані діти – це майбутня інтелектуальна еліта України, від формування якої залежить рівень та якість суспільної свідомості народу. Обдарованість розглядається як проблема, що потребує комплексного вивчення та вирішення. Така духовна якість дитини аналізується у педагогічному, психологічному та соціальному аспектах. Розкрито особливості психолого-педагогічного та соціально-педагогічного супроводу і визначено методичні аспекти роботи з обдарованими  дітьми в системі позашкільної освіти. Останнє зроблене на основі досвіду діяльності творчого об’єднання гуртків театрального напрямку.

«Теоретичні та практичні проблеми соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі» вивчає кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки та фізичної культури Ізмаїльського ДГУ Світлана Фурдуй, яка вважає, що соціалізація обдарованих студентів буде проходити більш успішно й ефективно, якщо дотримуватися відповідних педагогічних умов. До таких умов науковець відносить розвиток соціальної активності обдарованих студентів, творчу спрямованість їх професійної підготовки, стимулювання особистісного розвитку і саморозвитку, цілеспрямовану педагогічну підтримку і супровід процесу соціалізації, створення сприятливого педагогічного середовища. Представлена методика практичного досвіду роботи в цьому напрямі. Такий досвід засвідчив важливість залучення студентів до реалізації соціальних програм, до проведення акцій і масових заходів з метою їх всесторонньої адаптації до специфіки й особливостей функціонування сучасного соціуму, зокрема такого його специфічного елемента, як вища школа.

Актуальну в дусі сучасних педагогічних інновацій тему запропонував кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті НУ біоресурсів і природокористування України Артур Кочарян. Його зацікавила «Методика застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності сучасних педагогів». Дослідник обґрунтовує важливість формування інформаційно-комунікаційної компетентності соціального педагога в умовах інформаційного суспільства. Це зроблено на основі аналізу впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  на формування та розвиток системи освіти. Автор характеризує наявні методичні підходи до визначення поняття інформаційно-комунікаційної компетентності соціального педагога, окреслює її структуру та шляхи формування у вищих навчальних закладах. Йдеться про основні інструменти ІКТ, використання яких сприятиме підвищенню ефективності соціального педагога.

Основний масив змістового матеріалу монографії підготовлений науковцями нашої академії. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Лариса Данильчук висвітлює тему «Методика соціальної профілактики торгівлі людьми засобами ІКТ». Автор дослідила базові концепти «торгівля людьми», «соціальна профілактика», «інформаційно-комунікаційні технології», їх змістові характеристики крізь призму інформаційного та профілактичного підходів, обґрунтувала вибір та особливості організації інформаційно-профілактичної кампанії як комплексоутворюючої методики соціальної профілактики торгівлі людьми засобами ІКТ та визначила методичний інструментарій наповнення інформаційно-профілактичної кампанії у сфері соціальної профілактики торгівлі людьми. Одним із здобутків дослідження є доповнення визначених Департаментом США факторів поширення торгівлі людьми переліком ризиків, що формуються сучасними українськими реаліями: відсутність чіткого законодавства, відповідного державного контролю та достовірної і системної інформації у ЗМІ; расова й етнічна дискримінація; низька активність і неузгодженість дій профспілкових та інших недержавних організацій; насильство в родині та маргінальна спрямованість молоді; недостатня інформованість українців про наявність організацій, що протидіють торгівлі людьми.

Кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та психології, доцент Любов Кравець зосередилась на проблемі «Становлення та розвиток соціального гувернерства: теоретико-методичний аналіз». Вона аналізує роль соціального гувернера у формуванні особистості дитини, узагальнює вимоги до нього, зміст його роботи, основні права й обов’язки. Особлива увага приділена розкриттю специфіки діяльності гувернера-вихователя. Науковець вважає, що відродження професії гувернера дає можливість вирішити комплекс питань, які були не під силу загальнопедагогічній теорії та практиці, народній, сімейній та класичній педагогіці. Насамперед ідеться про індивідуальний підхід до дитини, поглиблений розвиток її обдарувань, про терапевтичний аспект виховання та соціальний захист дітей з особливими потребами. Зроблено спробу окреслити перспективи становлення та розвитку вітчизняного інституту гувернерства.

«Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків засобами інтерактивного театру» – проблематика, яку опрацьовує кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології Володимир Терпелюк. Науковець досліджує сутність соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків –учнів загальноосвітніх шкіл – у контексті психолого-педагогічних і соціально-педагогічних підходів. Соціально-педагогічний інтерактивний театр визначено як форму соціально-педагогічної профілактично-корекційної роботи з віктимними підлітками, що дозволяє, застосовуючи психотерапевтичні механізми різних інтерактивних методів і технік театралізації, звернути увагу на проблеми віктимного підлітка, виявити і продемонструвати шляхи вирішення цих проблем найбільш конструктивними шляхами, а також сприяти його саморозвитку. Визначено групи чинників віктимної поведінки підлітків: особистісно-індивідуальні чинники як вплив підліткового віку (психофізіологічні та статево-рольові особливості, домінуючі індивідуально-психологічні якості) та соціальні чинники як вплив зовнішнього середовища (сім’я, школа, ЗМІ, сфера спілкування).

Асистент кафедри педагогіки та психології Ірина Лизун зупинилася на «Соціальній адаптації підлітків із сімей трудових мігрантів в умовах ЗНЗ» – проблемі, яка є не лише актуально, а й соціально важливою для нашого суспільства, стала викликом нашій національній спільноті, одним із ризиків, які створюють соціальний дискомфорт значній частині українських громадян. Дослідниця розкриває теоретичні аспекти процесу соціальної адаптації підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів у контексті соціального середовища, який відображений основними його сегментами: середовище – підліток, середовище – сім’я, середовище – ЗНЗ. Вона представила методику соціально-педагогічної діяльності з формування у підлітків із сімей трудових мігрантів навичок соціальної адаптації, яку визначено з точки зору загальної педагогіки, але в контексті соціально-педагогічної діяльності.

Факт підготовки та публікації колективної монографії засвідчує важливість творчої співпраці науковців різних вищих закладів освіти у дослідженні актуальних проблем сьогодення.

 
Анонси
Галерея
foto
fotofoto
На даний момент 296 гостей на сайті