Пошук

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК

«Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності»

Науковий керівник – д. пед. н., проф. Бенера В. Є.

Науково-дослідницький осередок об’єднує науковців, зацікавлених в розбудові вищої та загальноосвітньої школи, у впровадженні наукових доробок у педагогічну практику у контексті євроінтеграційних процесів та реформування Нової української школи.

Мета і завдання діяльності:

 • Дослідити теоретико-методологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у контексті сучасних освітніх тенденцій;
 • Обґрунтувати концептуальні положення педагогічної підготовки бакалаврів та магістрів в умовах ступеневої освіти в Україні та за рубежем;
 • Розробити акмесинергетичні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців;
 • Проаналізувати категоріально-термінологічний апарат проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів: «професійна педагогічна діяльність», «професійна педагогічна освіта», «неперервна професійна освіта», «практична спрямованість освітнього процесу», «професіоналізм особистості», «професіоналізм діяльності», «професійна компетентність», «технологічна компетентність», «професійна самореалізація», «поетично-мовленнєва компетентність» та ін.;
 • Здійснити структурно-функціональний аналіз системи професійно-педагогічної підготовки студентів закладів виої освіти у контексті євроінтеграційних процесів;
 • Розробити інноваційні підходи та технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців;
 • Дослідити андрагогічні засади сучасної вищої освіти;
 • Упровадити наукові проекти у практику у процесі створення навчально-методичного забезпечення за взірцями видань нового покоління.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу тісно пов’язана з проблемами підвищення якості та ефективності підготовки майбутніх педагогів.

Напрями діяльності науково-дослідницького  осередку:

 • Швець Оксана Вікторівна «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності»
 • Прус Алла Олександрівна «Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до професійної самореалізації»
 • Цісарук Ірина Василівна «Професійний розвиток технологічної компетентності майбутніх вчителів технологій засобами стратегій самостійної роботи в умовах неперервної  освіти»
 • Шевченко Жанна Михайлівна «Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ століття)»
 • Кашубський Віталій Віталійович «Формування полікультурної компетентності вчителя-гуманітарія Польщі (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)»
 • Солтис Оксана Володимирівна «Розвиток теорії і практики фізичного виховання дітей дошкільного віку за методикою М. М. Єфименка»

Наукові досягнення осередку

Захист кандидатських дисертацій

1. Швець О. В., 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності» (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 051263 від 05.03.2019 р.).

2. Шевченко Ж. М., 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема кандидатської дисертації: «Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі» (наказ МОН України про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук від 26.02.2020 № 289).

Навчально-методичні посібники:

Бенера В., Швець О. Поетичні сходинки зростання: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 388 с.

Бенера В. Є., Маліновська Н. В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навчально-методичний посібник за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» (Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист МОН України No1/11–2527 від 29.03.2010 р.). Київ : Видавничий Дім «Слово», 2019. 384 с.

Бенера В., Шевченко Ж. Соціальна робота у Республіці Польща : навчально-методичний посібник. Кременець: ВЦ КОГПА, 2019. 248 с.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:

1. Матійчук К. Д. «Організація самостійної роботи з фахових дисциплін у майбутніх учителів іноземної мови (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та            історія педагогіки. Хмельницький, 2015 р.

2. Смольникова О. Г. «Розвиток автономного навчання іноземних мов у вищих закладах освіти Великої Британії (Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Київ, 2017 р.

3. Басюк Л. Б. «Зміст підручників з української літератури для учнів основної школи: гендерний аспект (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Полтава, 2018 р.

Науковий керівник осередку Бенера В.Є. – член спеціалізованої вченої ради Д 27.053.03 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 р. № 1428 терміном до 31 грудня 2020 року для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Член редакційних колегіїй вітчизняних та зарубіжних наукових видань:

1. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка (внесено до Переліку наукових фахових видань України із педагогічних наук (наказ МОН України N 1328 від 21.12.2015 р.).

2. Гендерна парадигма освітнього простору (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України, серія КВ No 22418 – 12388ПР від 22.11.2016 р.).

3. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць / за заг. ред. А. М. Ломаковича, В. Є. Бенери. Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка. Вип. 1–15.

4. Zeszyty naukowe Ostrolenskogo Towarzystwa naukowego: XXX / под ред. Я. Голоты. Польща. Остроленка, 2016–2018. [ISSN 0860-9608].

Зарубіжні публікації:

1.Intellectual game as a means of personality development / Benerа V. [„Play and education: 23 ICCP Word play conference”], (Польща, Краків, 15 –17 вересня 2004 р.). Краків, 2004. С. 32.

2.Intellectual game as a means of professional preparation of future tutors: тези / Benerа  V. [„The evolution of children’s play: 24 ICCP Word play conferences”], (Чехія, Брно, 5–7 вересня 2007 р.). Брно, 2007. С. 28.

3.Інтелектуальний тренінг – засіб самопізнання та самовдосконалення майбутніх педагогів: матеріали ІІІ міжнар. конф. у 2 т. [„Стратегия качества в промышленности и образовании”], (Болгарія, Варна, 1–8 червня 2007 р.). Т. 2. / [упоряд. : Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Ю. О. Ступак. Міністерство освіти і науки України, Міністерство пром. політики України [та ін.].  Дніпропетровськ – Варна: Фортуна – ТУ– Варна, 2007. С. 208–211.

4.Фреймовый подход как средство модернизации самостоятельной работы при изучении психолого-педагогических дисциплін. Сб. науч. труд. за материалами ІІ Всерос. науч.-метод. конф. [„Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе”], (Россия, Санкт-Петербург, 28–30 октября 2009 г.). Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский гос. горный институт. СПб., 2010. С. 36–38.

5.Історико-педагогічні витоки категорійної сутності самостійної роботи у навчальному процесі вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Матеріали VІІ міжнар. конф. у 3 т. [„Стратегія якості в промисловості і освіті”], (Болгарія, Варна 3–10 червня 2011 р.). – Т. 3. / [упорядн. : Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Ю. О. Ступак]. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство пром. політики України [та ін.]. Дніпропетровськ – Варна: Фортуна – ТУ – Варна. Болгарія, 2011. С. 365–368.

6.Модернизация самостоятельной работы студентов в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплін. Известия на сьюза на учените – Сливен: [Национальная конференция с международным участием «Образовательные технологии 2013» на ТУ – София, ИПФ – Сливен (13-15 сентября 2013 г., Сливен, Болгария)]. Т.24. 2013. С. 145–148.

7.The imperatives high education development tendencies and perspectives. / Benerа V. Journai International Internet Conference L’ Association 1901 «SEPIKE», Norderstedt, Deutschland Poitiers, France (23.10.2013). 2013. C. 69 – 72.

8.Від Волинської гімназії до гуманітарно-педагогічного інституту. Традиції Тадеуша Чацького і Гуго Коллонтая у сьогоднішньому Кременці / у співавторстьві, А. М. Ломакович. Ze stydiow had przeksztalceniami ustrojowymi na przelomie XX i XXI wieku : колективна монографія під ред. Г. Стронського, Я. Голоти, О. Красівського. Львів-Ольшин-Остролєнка, 2014. С. 493–500.

9.Современные технологии самостоятельной работы при изучении психолого-педагогических дисциплин. Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сборник научных статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. С. 10 –13.

10.  Імперативи розвитку вищої освіти : дискус історії і сьогодення  «ATENY WOŁSKIE» – MIĘDZY HISTORIĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ / у співавторстві, В. М. Ломакович / pod redakcją Andrezeja Szmyta i Henryka Strońskiego. Olsztyn–Кременець, 2015. С. 455–471.

11. Использование историко-педагогического наследия в формировании профессинальной компетентности будущих педагогов  в современных условиях. Zeszyty naukowe Ostrolenskogo Towarzystwa naukowego: XXX / под ред. Я. Голоты. Польща. Остроленка, 2016. С. 399–413 [ISSN 0860-9608].

12.  Usage of game training technologies in the professional teachers’ preparation: тези доповідей. Abstract book of the 27th ICCP World Play Conference Researching Play – Challenges and Opportunities 15-17th of June, 2017 Vilnius, Lithuania]. 2017. С. 23.

13. До проблеми сучасного підручника з української літератури як навчальної книжки з життєтворчості учнівської особистості. The scientific method. Польща, Варшава. №9. 2017. С. 46-52 [ISSN 2708-534].

14. Психолого-педагогічний супровід підготовки фахівців до роботи в системі інклюзивної освіти. Psychological and pedagogical accompaniment of training of professionals to work in the system of inclusive education. Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary). № 9. 2017. С. 16 – 21 [ISSN 1748-7110].

15. До питання професійної підготовки соціальних працівників в Україні. International Journal of innovative technologies in social science / у співавторстві, Ж. М. Шевченко. Польща, Варшава. 4(8), Vol. 1, June 2018. С. 59-62 [ISSN 2544-9338].

16.  Про інтенсифікацію самостійної роботи магістрів: збірник матеріалів Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (3-6 червня 2019 року, Варна, Болгарія). С. 236–241.

 

 

 

 


 
Анонси
Галерея
Пам"ятник Т.Г.Шевченку біля корпусу№1
ПамПам
На даний момент 199 гостей на сайті