Пошук

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК

«Оптимізація фізичного виховання і спорту в системі освіти»

Науковий керівник  – к. б. н., проф. Довгань О. М.

Науково-дослідницький осередок об’єднує досвідчених і молодих науковців, зацікавлених в розбудові вищої та загальноосвітньої школи, у впровадженні наукових напрацювань з проблеми оптимізації фізичного виховання і спорту в системі освіти.

Склад науково-дослідницького осередку об’єднує науковців кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання. Під керівництвом та за сприяння керівника школи підготовлено 3 кандидати наук, упродовж року успішно пройшли апробацію дві кандидатські дисертації.

Основний науковий проект: впровадження концептуальної моделі управління фізичним розвитком учнівської та студентської молоді, розробка нових методів і засобів управління поетапною підготовкою фахівців фізичного виховання в умовах неперервної освіти: молодший спеціаліст – бакалавр – магістр.

Наукові досягнення осередку:

За останні 5 років підготовлено 6 докторів філософії.

Опубліковано дві монографії, 6 навчально-методичних посібників, 8 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах,  виголошено 10 доповідей на наукових конференціях.

Навчально-методичні посібники:

 • Шляхи підвищення рівня фізичного стану студентів з ослабленим здоров’я : навч. посібник / О.М. Довгань - Навчальна книга – Богдан, 2013. – 296 с. (Гриф МОН №1/11-6788 від 09.04.2013).
 • Книга молодого вчителя фізичної культури. Посібник для вчителів фізичної культури / за редакцією Папуші В.Г. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 450 с. (лист №1/ 11-7191 від 14.05.2014 р.).
 • Гігієна шкільна та фізичного виховання: навч.-метод. посіб. для студ. / В. В. Слюсарчук В. В., Довгань О. М., Слючарчук В. С. − Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. − 2015 −112 с.
 • Основи масажу: навч-метод.посісбник для студ. / О.М.Довгань, Г.В.Кедрич − Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. − 2015 −72 с.
 • Гігієна фізичного виховання і спорту: навч.-метод. посіб. для студ. / О.М.Довгань, В.І.Банах, К.О.Пашко, Н.О.Давибіда - ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2017. – 329 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу анатомія людини з основами спортивної морфології : навч.-метод. посіб. для студ. факультету фізичного виховання і біології / О.М.Довгань − Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. − 2017 −288 с.
 • Основи медичних знань та долікарської допомоги: підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Я. І. Федонюк, В. С. Грушко, О. М. Довгань та ін.; за ред. Я. І. Федонюка,  В. С. Грушка. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 728 с.   (протокол № 2 від 19.03. 2010 р  ЦМК з вищої методичної  освіти МОЗ України  Гриф 23-01-25/208).

Публікації:

 • Стан мінеральної щільності кісткової тканини під впливом фізичних навантажень в залежності від переважання типу автономної нервової системи. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць – Випуск 14. – Вінниця, 2012. – С. 342-346.
 • Характеристика варіабельності серцевого ритму за допомогою комплексного моніторингу ЕКГ / О. М. Довгань // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2014. – Вип. № 17. – С. 656–660.
 • Аналіз варіабельності серцевого ритму за допомогою комп’ютерного моніторингу ЕКГ. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць / О. М. Довгань // За заг. Ред.. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. – Кременець ВЦ КОГПІ ім.. Тараса Шевченка. – 2014. – 172-174 с.
 • Динаміка показників фізичного розвитку студентів з  переважанням симпатотонічного типу автономної нервової системи. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді / О. М. Довгань // Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За заг. ред. Огнистого А. В. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2014. – С. 48-50.
 • Загальна характеристика стану здоров’я студентів І-ІІ курсів / В. І. Банах, О. М Довгань, К. В. Дмитрук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2015. – № 3 (31). – С. 113-117.
 • Форми фізичного виховання студентів з гіпертонічною хворобою. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць / О. М. Довгань // За заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2016. – С. 101-105.

 

 
Анонси
Галерея
Картинна галерея
Картинна галереяКартинна галерея
На даний момент 192 гостей на сайті