Пошук

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК

«Проблеми художньо-естетичної освіти та виховання студентської молоді в умовах національного відродження»

Науковий керівник – д. пед. н., проф. Дем’янчук О. Н.

Науково-дослідницький осередок об’єднує досвідчених і молодих науковців, зацікавлених в розбудові вищої та загальноосвітньої школи, у впровадженні наукових напрацювань з проблеми художньо-естетичної освіти та виховання студентської молоді в умовах національного відродження.

У складі науково-дослідницького осередку :

аспіранти – Павлович Олена Вікторівна, Зіза Олександр Олександрович.

магістри – Дацюк Ірина Олександрівна, Фошин Олександр

Анатолійович, Шнайдер Оксана Олександрівна, Левенець Дмитро Вікторович.

кандидати наук:

Антонюк Любов Максимівна: «Виховання дітей національних меншин на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.): порівняльний аналіз», 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки, кандидат педагогічних наук, Житомир – 2016.

Саварин Павло Вікторович: «Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіа технологій у професійній діяльності», 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти, кандидат педагогічних наук, Житомир – 2016.

Чихурський Анатолій Сергійович: «Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату (кінець ХХ- початок ХХІ століття)», 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки, кандидат педагогічних наук, Житомир – 2016.

Матвійчук Людмила Анатоліївна: «Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій», 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти, кандидат педагогічних наук, Житомир – 2014.

Жорняк Богдана Євгенівна: «Методичні засади формування творчої активності молодших школярів засобами колективної музичної діяльності», 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання, кандидат педагогічних наук, Київ – 2013.

Стасюк Людмила Павлівна: «Становлення і розвиток екологічного виховання молодших школярів у сільських малокомплектних школах Західної України (середина ХХ ст.-поч. ХХІ ст.)», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, кандидат педагогічних наук, Житомир –2013.

Шмельова Тетяна Всеволодівна: «Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, кандидат педагогічних наук, Житомир – 2008.

Панасюк Світлана Леонідівна: «Формування культури побуту молодших школярів у системі естетичного виховання», 13.00.07 – теорія та методика виховання, кандидат педагогічних наук, Київ – 2007.

Кузава Ірина Борисівна: «Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного розвитку», 13.00.03 – корекційна педагогіка, кандидат педагогічних наук, Київ – 2004.

Микитюк Оксана Михайлівна: «Теоретичні і методичні засади формування соціоекологічної компетентності учителів у системі післядипломної педагогічної освіти», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, кандидат педагогічних наук.

Томашівська Мар’яна Мирославівна: «Формування професійної кoмпeтeнтнocтi майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва», 13.00.04 – тeoрія i мeтодикa профecійнoї оcвіти, кандидат педагогічних наук. Житомир, 2020.

Наукові досягнення осередку:

За останні 5 років підготовлено 5 докторів філософії, один доктор наук. Опубліковано три монографії, один навчальний посібник, 7 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах, виголошено 18 доповідей на наукових конференціях.

Серед них монографії:

Chykhurskiy Anatolij, Demjanchuk Oleksandr. Aesthetizathion of the educathional process in boarding school. Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine : Monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga : Latvia : „Baltija Publishing”, 2018. 160 p.

Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школиінтернату : монографія / О. Н. Дем’янчук, А. С. Чихурський, О. П. Берлач. – Луцьк : Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2017. – 219 с.

Виховання дітей у національних громадах Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. : монографія / О. Н. Дем’янчук, Л. М. Калитюк. – Житомир : Вид.-во ЖДУ, 2015. – 148 с.

Мистецьке життя Кременеччини 20 – 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Олександра Панфілова. – Тернопіль: Астон-Вектор, 2012. – 208 с. : іл. Навчальний посібник:

Застосування медіа-технологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності: навчальний посібник / О. Н. Дем’янчук, П. В. Саварин – Луцьк: Ред. – вид. Відділ Луцького НТУ, 2016. – 204 с.

Історія зарубіжного мистецтва : навчально-методичних посібник. Ч 1 / О. Г. Панфілова, Н.В. Рублевська, І.І. Тарасюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 172 с.

Публікації:

1. Психолого-педагогічні аспекти інклюзивної освіти в школах України / О. Н. Дем’янчук // Сучасний світ і незрячі: становлення особистості з особливими потребами в інформаційному суспільстві VI Міжнародна науково-практична конференція. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. – С. 17–21.

2. Формування професійного виконавства бандуристів в Україні / О. Н. Дем’янчук // «Яровиця». – № 1. – Луцьк, 2013. – С. 14–17.

3. Оценка уровня развития профессиональных компетенций учителей основ медицинских знаний в процессе последипломного педагогического образования / О. Н. Дем’янчук // Педагогика и современность. – № 6. – Таганрог : Центр научной мысли, 2013. – С. 129–134.

4. Механізм модернізації педагогічних умов естетичного виховання підлітків у процесі навчання образотворчого мистецтва / О. Н. Дем’янчук //Яровиця. – № 3-4. – 2014. – С. 124–127.

5. Проблеми розвитку творчої особистості у сучасній загальноосвітній школі / О. Н. Дем’янчук // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / за заг. ред.. канд. фіз.-мат. наук, проф. Ломаковича А.М., д. пед. наук, проф. Бенери В.Є. – Вип. 3. – Кременець : ВЦ КГПА ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 87–91.

6. Світоглядна орієнтація К. Д. Ушинського та його завдання щодо виховання особистості / О. Н. Дем’янчук // Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського в освіті сьогодення : зб. наук. праць молодих дослідників. / за заг. ред. О. Є. Антонової, В. В. Павленко. – Вип. 3. – Житомир : ФО-П Левкомець Н. М., 2015. – С. 60–63.

7. Теоретичні та методологічні основи компетентнісного підходу в системі професійної освіти майбутніх дизайнерів / О. Н. Дем’янчук // Етнодизайн : європейський вектор розвитку і національний контекст : зб. наук. праць. Книга третя. – Полтава, 2015. – С. 356–359.

8. Постать Тадеуша Чацького і його роль у розвитку освітньої діяльності та духовної культури на Волині / О. Н. Дем’янчук // «Ateny Wołyńskie» – między historią a współczesnością [red. Szmyt A., Stroński H.]. – Olsztyn : Zakład Poligraficzny UWM, 2015. – S. 315–321.

9. Михайло Вериківський та українська національна музична культура ХХ століття / О. Н. Дем’янчук // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції [«Михайло Вериківський в контексті української музичної культури та освіти»], (Кременець, 24-25 листопада 2016 р.). – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2016. – С. 31–39.

10. Комплексне використання мистецтв у процесі формування художньо-естетичних інтересів школярів із затримкою психічного розвитку. / Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 11. С. 36–44.

11. Дем’янчук О., Жорняк Б. Ідеї національного відродження в творчій діяльності Івана Стешенка. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 11. С. 81–88.

12. Дем’янчук О., Томашівська М. Формування української музичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро інтеграційного поступу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 23-24 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 62–65.

13. Особливості пізнавальної діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку та корекційні можливості формування у них інтересів. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп

населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІV наук.-прак. конф. (Луцьк, 13 лютого 2019 р.) / ред. В. В. Чижик. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 48–50.

 

 
Анонси
Галерея
8
88
На даний момент 196 гостей на сайті