Пошук
Головне меню

ДЛЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ПІДГОТОВКИ

Курс теорії літератури – завершальний етап літературознавчої підготовки майбутніх педагогів-філологів. Саме при вивченні цієї навчальної дисципліни студенти отримують можливість оволодіти належним методологічним інструментарієм для здійснення самостійних теоретичних пошуків у власній науковій роботі. Забезпечується такий результат спрямованістю студентів на формування індивідуального підходу до літературного твору та літературного процесу через ознайомлення з досягненнями різних теоретико-літературознавчих шкіл. Завдання курсу теорії літератури – привернути увагу майбутніх фахівців-філологів до важливих властивостей літературного твору та його функцій на фоні їх оцінки у контексті розвитку літературознавчої та естетичної думки від Античності до сьогодення.

Автори навчально-методичного посібника «Теорія літератури», кандидати філологічних наук, доценти кафедри іноземних мов та методики їх викладання Денис Чик та Ольга Чик доклали максимум теоретичних зусиль і виявили належний рівень методичної майстерності для забезпечення реалізації теоретичних і методологічних завдань видання щодо формування відповідних знань і вмінь студентів філологічних спеціальностей з даної навчальної дисципліни. Їх роботу високо оцінили рецензенти, доктори філологічних наук, професори О.П.Куца (Тернопільський НПУ ім. Володимира Гнатюка) та І.М.Зимомря (Ужгородський НУ) і кандидат філологічних наук, доцент Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника І.В.Девдюк. Книга рекомендована до друку вченою радою гуманітарного факультету Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка. Її структура, змістове наповнення, методологічний інструментарій спрямовані на узагальнення, систематизацію, поглиблення, а також набуття студентами нових знань з теорії літератури, як однієї з основних складових фахової підготовки філологів, на сприяння підвищенню рівня освітнього і духовного розвитку особистості.

У посібнику не лише визначаються, а й обґрунтовуються міждисциплінарні зв’язки теорії літератури з історією літератури – на ґрунті наукової інформації про об’єктивні закономірності розвитку літератури; з літературною критикою – на основі використання принципів аналізу й оцінки літературних творів; з лінгвістикою – через слово як «будівельний матеріал» літератури; із психологією – у контексті осмислення теоретико-літературних категорій, а також із філософією – в аспекті використання філософських принципів і категорій.

Важлива ознака посібника – особлива увага до практичних форм роботи з вивчення програмового матеріалу. Ефективним доповненням до аудиторних занять виступає індивідуальна робота, насамперед виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, які передбачають написання есе літературно-критичної тематики, оформленого згідно з вимогами офіційно-ділового стилю. Причому наголошується, що основним методом індивідуальної роботи є обробка та використання різноманітних джерел інформації.

Курс «Теорія літератури» розроблено у двох модулях: теоретичному («Теорія літератури як наука. Літературно-художня творчість») і практичному (ІНДЗ). Теоретичний модуль складається з двох змістових: «Теорія літератури в системі літературознавства. Літературно-художня творчість» і «Роди і жанри літератури. Літературний розвиток і літературний процес».

Матеріал посібника структуровано за оригінальним авторським принципом: кожна тема розроблена з диференційованим визначенням необхідних літературних джерел з виокремленими групами рекомендованої і додаткової літератури та першоджерел. План вивчення теми подається у розгорнутому форматі питань для обговорення. Заслуговує уваги підхід авторів до висвітлення основних понять і категорій та глосарію теми: кожне поняття чи категорія, використані у змісті теми, знаходять своє тлумачення у тематичному глосарії, причому тлумачення здійснюється не просто через дефініції, а у форматі розширеного інформаційного есе теоретико-методологічного характеру. Творчий підхід спостерігається й у формуванні завдань для самостійної роботи: змістом таких завдань виступають фрагменти літературних творів, вказаних у списку використаної літератури, чим обумовлюється і стимулюється активна робота з бібліографічними джерелами.

Посібник ґрунтовно навантажений матеріалами методичного забезпечення: вказано критерії оцінювання навчальних досягнень у поточному та підсумковому форматах. Визначено теми доповідей та ІНДЗ, запропоновано завдання для самостійної роботи, вказано на методичні вимоги до ІНДЗ і критерію їх оцінювання, розроблено рекомендації щодо роботи над ІНДЗ. Завершується видання питаннями для тестового контролю.

 
Анонси
Галерея
6
66
На даний момент 90 гостей на сайті