Пошук
Головне меню

СТОРІНКАМИ ДЕВ’ЯТОГО ВИПУСКУ “ВІСНИКА”

“Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка” внесено до Переліку наукових фахових видань України із педагогічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Окрім цього, “Вісник” індексується у Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus Internacional та Coogle Scholar. У першому цьогорічному та дев’ятому з початку видання випуску опублікована 21 наукова стаття, над якими працювали 28 авторів з вищих закладів освіти України, Польщі та Росії. Видання, що побачило світ за загальною редакцією професорів Афанасія Ломаковича та Валентини Бенери, рекомендувала до друку Вчена рада нашої академії. Літературну редакцію випуску здійснили кандидати філологічних наук Інна Волянюк та Роман Дубровський. У “Віснику” подано науковий доробок українських і зарубіжних фахівців із проблем сучасної педагогіки, навчання та виховання дітей і молоді в умовах реалізації новітніх освітніх програм, особистісно-професійної позиції педагога у новій парадигмі виховання.

У розділі “Історія педагогіки” публікують свої дослідження доцент Полтавського НПУ ім.В.Г.Короленка Володимир Макляк (“Освітній потенціал філософських засад академічної свободи”) і доцент нашої академії Наталія Приймас (“Національна ідея у філософії освіти представників української діаспори”).

Розділ “Вища школа” розпочинається статтею науковця Кам’янець-Подільського НУ ім.Івана Огієнка Вадима Воронецького “Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингу”. Тут же пропонують свої дослідження фахівці Башкирського держуніверситету РФ, професор Олена Головньова (“Методологічні підходи до розвитку сучасної виховно-освітньої системи ВНЗ”), викладачі Наталія Головньова та Світлана Шличкова (“Середовищний підхід як технологія формування та розвитку особистості в освітньому просторі ВНЗ”) та наш науковець, доцент Ірина Онищук (“Психолого-педагогічний аспект проблеми формування культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти”).

Доктор педагогічних наук, професор Валентина Бенера збагатила розділ “Теорія навчання і виховання” тематично цікавим і методично дослідженням оригінальним “Науково-методичний супровід студентів на педагогічній практиці з використанням портфоліо на уроках української літератури”. У цьому ж розділі опубліковано аналітичний матеріал “Можливі шляхи збагачення позитивної мотивації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів у системі “Родина – школа”, який підготував доцент Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Сергій Корнієнко. Доцент Житомирського ДУ ім.Івана Франка Світлана Коляденко пропонує науково-методичну розвідку з галузі арт-терапії “Використання казок В.О.Сухомлинського у процесі казкотерапії”. Аспірант Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Андрій Парфанович досліджує актуальну в царині гендерних відносин проблему “Порушення міжособистісної комунікації у стосунках молодої пари як передумова проявів сімейного насильства”. Пошуковий інтерес аспіранта Кам’янець-Подільського НУ ім.Івана Огієнка Станіслава Сцісловського спрямувався на “Алгоритм програмування розвивальних занять з фізичної культури для учнів старшої школи”.

Фундаментально важливу педагогічну проблему “Формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку в умовах суспільного виховання” досліджує доцент Тетяна Фасолько. Тандем науковців, професора нашої академії Олександра Безносюка і професора Київського НУ ім.Тараса Шевченка Тетяни Кочергіної в розділі “Професійна освіта” в теоретичному і практичному аспектах закликають до “Збереження і зміцнення здоров’я студентів у вищих закладах освіти”. Не просто актуальну, а перспективну і практично необхідну тему “Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми” розробляє доцент Людмила Врочинська

Наші фахівці з фізичного виховання, доцент Володимир Папуща, доцент кафедри Микола Божик, їх молодший колега Олександр Гурковський, висвітлюють тему “Організація та проведення практичних занять з гімнастики методом програмовано навчання”.

У розділі “За рубежем” публікують результати своїх досліджень науковці Польщі: професор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині Януш Голота (“Навколо теоретичних і практичних концепцій підготовки вчителів у Польщі у світлі освітянських реформ”), фахівці з Університету в Кельце, професори Єва Куля, Ян Кохановський, Мажна Пеньковська (“Умови та перешкоди освіти для дорослих у Польщі”), професор Люблінської політехніки Галіна Рарот та її молода колега Оксана Супрунюк (“Гуманізація технічної освіти як актуальна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних закладах”). Асистент кафедри соціології та соціальної роботи НУ “Львівська політехніка”  Жанна Шевченко висвітлює тему “Практична спрямованість професійної підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі”.

У рубриці “Обговорюємо проблему: регіональний аспект” поміщена стаття нашого фахівця, кандидата мистецтвознавства Олександри Панфілової “Роль дерев’яної архітектури у формуванні культурно-естетичного середовища Кременця ХІХ століття”.

Інформаційний розділ “Хроніка наукового життя” містить аналітичні довідки головного редактора газети “Замок” Анатолія Багнюка “Вірність інноваційній проблематиці” (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Інновації у вищій школі; проблеми і перспективи в освіті та науці”  та “Кременецький сектор “Подільських читань”” з аналізом матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Подільські читання”, приуроченої 90-річчю від дня народження відомого ботаніка-систематика, флориста Бориса Заверухи.

 
Анонси
Галерея
den_znan
den_znanden_znan
На даний момент 331 гостей на сайті