Пошук
Головне меню

ОДА ПРОФЕСІЙНОМУ СЛОВУ

Все починається зі Слова. Бог-Логос творив наш світ, наповнював його Логосом-Суттю, кожен елемент якого отримував свою назву – Логос-Слово. У Безмежному Логосі-Суті всього живого відбувалися події, які фіксувалися у Слові і таким чином передавалися з покоління в покоління, формуючи історію людства. Тому значення феномену Слова неможливо переоцінити.

Та сьогодні ми говоримо не про релігійно-філософські висоти Логосу як акумульованого у Слові одвічного і всепроникного Божественного Розуму, а зупинимося на конкретному професійному слові, спрямованому на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності українських громадян. А якщо детальніше, то мова йде про навчальний посібник «Українська мова (за професійним спрямуванням)», який побачив світ завдяки зусиллям авторів-укладачів Лариси Рац та Оксани Терп’як – викладачів педагогічного коледжу Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка.

Видання рекомендовано до друку обласним методичним об’єднанням викладачів української мови та літератури ВНЗ  І – ІІ рівнів акредитації Тернопільської області. Його рецензенти – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін нашої академії І.О.Волянюк та спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя Т.В.Бойчук.

Пропоноване видання обсягом 360 сторінок містить тематику лекційних та практичних занять із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», які складаються з теоретичного і практичного блоків. Кожен із блоків містить по п’ять однойменних розділів: «Культура фахового мовлення», «Етика ділового спілкування», «Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні», «Нормативність та правильність фахового мовлення» і «Складання професійних документів».

Перший розділ теоретичного блоку охоплює такі відомості:  предмет і завдання даного курсу; нормативні документи про державний статус української мови; мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник культури; функції мови, стилі сучасної української літературної мови; особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю та типи мовлення; поняття літературної мови, мовна норма, варіант норм, ознаки та аспекти культури мовлення, мовленнєва культура як критерій професійної майстерності майбутнього вчителя, причини недостатнього рівня культури мовлення та культура мовлення під час дискусій; мова і професія, майстерність публічного виступу, набір відповідних тактичних і мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування; мова і думка, види, форми, прийоми розумової діяльності, формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання й основні закони риторики.

У другому розділі розглядаються питання: поняття спілкування, сутність і зміст етики ділового спілкування, етичні норми і нормативи, професійна етика, вчинок як  першоелемент моральної діяльності, роль і місце вчинку в моральній діяльності педагога, форми та функції ділового спілкування, бар’єри у спілкуванні, сучасні теорії міжособистісних стосунків, основні види та правила ділового спілкування, мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні, загальні принципи і правила ділового фахівця, правила спілкування при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів, культура телефонного діалогу.

Лексика за сферою вживання, терміни і термінологія, відмінність термінологічної і професійної лексики від загальновживаної, структурно-граматичні особливості слів-термінів, джерела, походження і способи творення термінологічної лексики, правила вживання термінів, терміни і професіоналізми, їх творення, фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні, предмет лексикографії, типи термінологічних словників, багатозначні слова, синонімічний вибір слова, пароніми й омоніми у мові фаху, словники синонімів та паронімів, правила їх вживання, складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення – все це об’єднано у третій розділ.

Принципи українського правопису, правопис прізвищ, імен і по батькові, правопис складних іменників та прикметників, прислівників, особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні, іменники на позначення професій, посад, звань, правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку, рід і число невідмінюваних іменників, особливості використання займенників, числівників, прийменників, безособових конструкцій з дієслівними формами на –но, -то, синтаксичні структури у професійному мовленні, розповідна форма викладу матеріалу прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, однорідних членів речення, вставних слів і словосполучень, складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні розкриваються у четвертому розділі.

П’ятий розділ стосується виключно професійних документів: документи, їх види та класифікація, вимоги до складання й оформлення різних видів документів, їх основні реквізити, стандартні та нестандартні документи, правила оформлення сторінки і заголовка, рубрикація тексту, виділення окремих частин тексту, вимоги до нього, укладання документів щодо особового складу (автобіографія, характеристика, наказ, резюме, заява), види службових листів, вимоги й етикет ділового листування, телеграма, факс, довідково-інформаційні документи (оголошення, запрошення, доповідні та пояснювальні записки, виробничі звіти і протоколи, оформлення стандартних управлінських, розпорядчих та організаційних документів, укладання фахових документів (ділова документація ВНЗ, ЗНЗ), ведення журналу, особливості проведення батьківських зборів).

П’ять аналогічних розділів практичного блоку включають 19 відповідних тем із запропонованими тематичними завданнями, які допоможуть студентам уміло використовувати потрібні мовні конструкції, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні документи. В кінці практичного блоку подаються додатки із 21 взірцем необхідної ділової документації та список використаної літератури.

Навчальний посібник розрахований не лише на студентів ВНЗ  І – ІІ рівнів акредитації нефілологічного напрямку підготовки, що вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а й для учнів старших класів, які вивчають курс «Ділової української мови», працівників державних установ і організацій та всіх, хто бажає краще оволодіти рідним словом. А формування професійного словника майбутніх педагогів є одним із провідних завдань усіх лінгвістичних дисциплін вищих закладів освіти. Саме тому проблема постійного пошуку нових цікавих способів залучення студентів до професійної і насамперед педагогічної термінології залишається актуальною.

Наші автори-укладачі досить ретельно попрацювали над підготовкою матеріалу посібника і врахували всі нюанси його використання. Оскільки за програмою на вивчення дисципліни відводиться мала кількість лекційних годин, студенти повинні частину теоретичного матеріалу опрацьовувати самостійно. Тому ця книга полегшить їм процес пошуку й обробки необхідної інформації під час підготовки до заліку чи іспиту, а в майбутньому стане їх надійним супутником у професійній діяльності.

 
Анонси
Галерея
foto 21
foto 21foto 21
На даний момент 284 гостей на сайті