Пошук
Головне меню

ЗА ТЕМАТИКОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Викладач кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій нашої академії Іванна Саланда здійснила дисертаційно-дослідницькі пошуки у тематичному просторі інформаційних технологій. Тема її дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – «Методи оцінювання показників функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж на основі обчислення ймовірності зв’язності її графа».

Успішний захист дисертаційного дослідження відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Державному університеті комунікацій (м.Київ). Опонували нашому науковцю доктор технічних наук, старший науковий співробітник НУ оборони України ім. Івана Черняховського, доцент кафедри застосування космічних систем і геоінформаційного забезпечення Інституту інформаційних технологій Михайло Ракушев і кандидат технічних наук, доцент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Олександр Жук. Наукове керівництво дисертаційною роботою здійснив доктор технічних наук, завідувач кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій, професор Олег Барабаш.

Соціальна значимість проблематики дисертації полягає в тому, що високий динамізм сучасного ринку диктує серйозні вимоги до ведення бізнесу, до організації виробничо-маркетингових процесів, особливо щодо ефективного здійснення управління підприємницькою діяльністю, в чому дієвим засобом виступає інформаційна мережа підприємства. Відомо, що ефективність управління виробництвом і бізнесом на 70% залежить від повноти і своєчасності надання інформації. Саме для цього формуються розгалужені інформаційні мережі підприємств, які належать великим компаніям з філіями, розміщеними на значних територіях. Важливою і необхідною умовою успішної діяльності компаній виступає функціональна стійкість такої мережі. Тому одна із життєво найважливіших сфер сучасного соціуму – продукування та реалізація товарів і послуг – вимагає стабільного, надійного й ефективного за всіма параметрами інформаційно-технологічного забезпечення.

Наукове значення дисертації полягає в тому, що на основі проведеного аналізу виявлено суперечність між необхідністю забезпечення функціональної стійкості інформаційних мереж шляхом перерозподілу інформаційних ресурсів від несправних до справних вузлів і ліній зв’язку, з однієї сторони, та недосконалістю існуючих наукових і технічних методів обчислення показників функціональної стійкості для управління надмірністю мережі під час рекунфігурування в реальному режимі часу, з іншої сторони. Запропоновано заходи і методику підвищення оперативності та зменшення обчислювальної складності процесу оцінювання ймовірності зв’язності графа динамічно змінюваної структури мережі. Удосконалено математичну модель розгалуженої інформаційної мережі та метод оцінки показників її стійкості. Як наслідок, з’явилися можливості реструктурувати мережу у штатних умовах і забезпечити її функціонування в позаштатних ситуаціях, що спричинені внутрішніми та зовнішніми дестабілізуючими чинниками.

Практичне значення роботи забезпечене запропонованою й апробованою методикою синтезу розгалуженої інформаційної мережі на основі введення коригувальних циклів,що базується на вдосконаленому методі оцінки показників функціональної стійкості. Рекомендований науково-методичний апарат дозволяє знизити обчислювальну складність і підвищити оперативність обчислень з контролем точності на 15 – 20 % у порівнянні з аналогічною моделлю і традиційним обчисленням зазначених показників. Результати дослідження прийняті до впровадження в ПрАТ «Бліц-інформ» і в ТОВ «Облік і управління» (м.Київ), а також використовуються в навчальному процесі нашої академії при вивченні дисциплін «Інформаційні машини та кібернетичні системи» і «Новітні матеріали і технології в машинобудуванні».

Важливо, що основні наукові та прикладні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Крім цього, у співавторстві дисертантом запропоновано новий підхід до оцінки функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж, показники та критерії формалізації процесів синтезу функціонально стійкої мережі та математичну модель її структури, а також розроблено наближені алгоритми пошуку оптимальних незалежних маршрутів графа інформаційної  мережі, що дозволяють підвищити швидкість її функціонування.

Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 22 наукових виданнях, в тому числі в зарубіжних, оприлюднені на 15 наукових конференціях і семінарах.

 
Анонси
Галерея
Олімпійське свято
Олімпійське святоОлімпійське свято
На даний момент 255 гостей на сайті