Пошук
Головне меню

КЛЮЧ ДО ЕТНОПСИХОЛОГІЇ

Викладач не тільки не зобов’язаний, а й не має ні морального, ні педагогічного права вести студента за руку в царину свого фахового предмета: педагог-науковець покликаний дати молодій людині методичний ключ, за допомогою якого майбутній фахівець зможе відкрити двері до змістового простору необхідної тематики. Є всі підстави віднести до категорії такого методичного інструментарію навчальний посібник авторства кандидата психологічних наук, проректора з навчальної роботи нашої академії, доцента Марії Боднар «Етнопсихологія (контент навчальної дисципліни)». Видання, рекомендоване вченою радою академії, рецензували доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології НУ «Острозька академія» Галина Гандзилевська і доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології нашого навчального закладу Наталія Савелюк. Важливість посібника обумовлюється тим, що професійна підготовка фахівців педагогічного профілю передбачає включення етнопсихологічного конструкту до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.

Даний посібник може бути використаним для розробки презентаційних матеріалів та їх використання у лекційній роботі із мультимедійним супроводом. Зміст лекцій проілюстровано схемами, таблицями, графіками. Пропонуються короткі біографічні довідки про видатних дослідників у сфері етнопсихології, різнопланові завдання для аналітичної роботи студентів (вирішення проблемних ситуацій, тлумачення висловів, тверджень і цитат, зміст яких складають фрагменти текстів із художньої літератури, факти історичного минулого окремих етносів, оригінальні думки та ідеї філософів, психологів, учених інших галузей науки). Цікаву дидактичну функцію виконують фольклорні матеріали, що виступають конструктивним доповненням до програмового змісту, стимулюють пошук асоціацій та аналогій.

Творчий підбір і продуктивне використання прийомів, методів, засобів і форм теоретичної та практичної підготовки студентів сприятиме досягненню основної мети вивчення етнопсихології, з’ясуванню особливостей поведінки, емоційних реакцій, національного характеру, національної свідомості та самосвідомості, етнічних стереотипів, притаманних певним етнічним спільнотам, а в кінцевому підсумку – оволодінню студентами загальними і професійними компетентностями, пов’язаними із визначенням етнічних відмінностей та їх впливом на побудову міжетнічних взаємин.

Важливий елемент навчального посібника – розробка завдань для самостійної роботи студентів з усіх розділів навчальної дисципліни. Заслуговує уваги зміст самостійної роботи: проблематика етнопсихології та сучасний стан етнопсихологічних досліджень, основні етнічні та культурологічні ознаки нації, особливості формування української національної ідеї, чинники становлення національного характеру, основні функції етнічних установок у регуляції соціальної поведінки та діяльності представників етносу, шляхи подолання етнічних конфліктів, індивідуальні та групові фактори міжкультурної адаптації, роль релігії та сім’ї у формуванні українського національного характеру. Необхідною умовою успішного засвоєння навчальної дисципліни автор вважає виконання студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань теоретичного і практичного характеру, котрі передбачають поглиблене вивчення окремих питань за обраною темою з обов’язковим висвітленням власної позиції.

Структурно посібник складається із двох частин: теоретичної, що має яскраве практичне «забарвлення», і практичної, для якої характерне вагоме теоретичне наповнення. Два змістових модулі теоретичної частини розкривають предмет, історію розвитку етнопсихології та зміст її основної проблеми – проблеми етносу та нації, що вирішується у площині статичних і динамічних характеристик етносу, суті та шляхів подолання міжнаціональних конфліктів, міжкультурної адаптації, та завершується характеристикою етнопсихології українців. Практичного звучання теоретичній частині надали логічно структурований і різноманітно ілюстрований виклад матеріалу, лаконізм думки автора заради творчої напруги думки студента, система проблемних питань і ситуацій у комплексі з пакетом доцільно підібраної, фактологічно цікавої і навіть інтригуючої інформації, а також тематичний глосарій, який продуктивно допомагає студентові у засвоєнні теоретичного матеріалу.

Практична частина посібника включає питання для самостійного опрацювання, ключі до висвітлення яких знаходяться в інформаційних додатках-«вкрапленнях» до кожної теми; питання для полілогу, котрі за змістовою спрямованістю мають проблемно-дискусійний характер; індивідуальні навчально-дослідні завдання теоретичного і практичного формату згідно із дидактичною структурою посібника; питання для самоконтролю, що націлюють студента на самовизначення рівня оволодіння матеріалом і на заповнення «прогалин» у засвоєнні окремих тем, а також орієнтовні питання до екзамену в узагальненому форматі, проте з конкретною тематичною спрямованістю.

Рекомендована література, що складається з 22 позицій основних і 73 додаткових літературних джерел, дає багатий інформаційно-методичний і теоретичний ресурси для повноцінного засвоєння навчального курсу «Етнопсихологія».

 
Анонси
Галерея
galery 7
galery 7galery 7
На даний момент 273 гостей на сайті