Пошук
Головне меню

У МЕТОДИЧНОМУ ПРОСТОРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Дійсно універсальне призначення має навчальний посібник «Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти фізичного виховання і спорту», підготовлений колективом авторів – науково-педагогічних працівників кафедри спортивних ігор і туризму (завідувач – доцент Віктор Голуб) та кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання (завідувач – професор Олена Довгань) під загальною редакцією доцента Володимира Папуші. Книга рекомендована вченою радою нашої академії як навчальний посібник для вищих закладів освіти. Її рецензували завідувач кафедри теорії і методики спорту Сумського ДПУ ім. А.С.Макаренка, професор В.І.Гончаренко та доктор медичних наук, професор Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Л.Я.Федонюк. Видання побачило світ у тернопільському видавництві «Підручники і посібники» і розкриває основні підходи до організації, змісту і методики проведення різних форм занять зі спортивно-педагогічних дисциплін, що покликане допомогти всім, хто викладає чи готується викладати спортивні ігри, гімнастику, легку атлетику, в їх професійному становленні та вдосконаленні спортивно-педагогічної майстерності.

Автори наголошують, що сучасний підхід до викладання спортивно-педагогічних дисциплін полягає у перегляді традиційної стратегії навчання через розробку та застосування новітніх технологій, а це дозволяє звільнити студентів і магістрантів від зайвої опіки, навчити їх самостійно оволодівати знаннями, вміннями і навичками та постійно оновлювати їх. Особливість підготовки викладача фізичної культури в магістратурі полягає в тому, що майбутній фахівець повинен бути готовим читати спеціальні лекції, проводити професійно спрямовані практичні заняття та семінари, належним чином організовувати навчальну практику, залучати студентів до проведення оглядово-методичних занять.

У розділі «Організація навчальної діяльності студентів з позиції їх професійно-педагогічної підготовки» (автор – доцент Володимир Папуша) охарактеризовано особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу, розкрито зовнішню структуру навчальної діяльності, висвітлено професійно-педагогічні здібності, вміння та функції вчителі фізичної культури, шляхи вдосконалення його педагогічної майстерності та техніки. В тому ж авторстві опубліковані розділи, де розкривається методика підготовки і проведення лекційних, практичних і семінарських занять. Йдеться про їх мету, завдання, науковість, доступність, планування, форми, типи і різновиди, засоби і методи проведення, матеріально-технічне забезпечення і контроль за ходом навчального процесу. Особлива увага звертається на свідоме й ефективне засвоєння знань, активізацію пізнавальної діяльності студентів, на контакт викладача з аудиторією, на його мову, манеру і стиль викладання, самодисципліну.

Окремим підрозділом подається методика навчання основних вправ з обраних спортивно-педагогічних дисциплін: баскетболу (доцент Олександр Бережанський, асистент Сергій Сиротюк), волейболу (доцент Віктор Голуб), гандболу (кандидат наук з фізичного виховання і спорту Тетяна Кучер), футболу (старший викладач Василь Довгаль, асистент Галина Кедрич), гімнастики (доцент Микола Божик, асистент Олександр Гурковський) та легкої атлетики (асистент Олександр Ястремський).

Тут виокремлені питання навчальної практики, зокрема її завдання, теоретико-методичні матеріали для їх реалізації (доценти Володимир Папуша і Володимир Банах), а також охарактеризовані оглядово-методичні завдання (доцент Володимир Папуша).

Детально висвітлена робота викладача по організації медико-педагогічного контролю та самоконтролю під час занять фізичною культурою і спортом (професор Олена Довгань). Описані мета, завдання та форми медико-педагогічного контролю, подана методика оцінки функціонального стану організму студентів і забезпечення самоконтролю за самопочуттям, загальним станом і функціональною підготовленістю студента.

Як додаток у посібнику вміщена навчальна програма з дисципліни «Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту», де здійснено орієнтовний розподіл годин на проведення аудиторних (лекційних, семінарських) занять і на самостійну роботу, розкрито конкретний зміст окремих розділів і тем навчального курсу, названо необхідні літературні джерела. На основі даного методичного документу викладач розробляє робочу програму, що враховує регіональні особливості та тенденції розвитку фізичної культури і спорту. У кінцевому підсумку, навчальна і робоча програми забезпечують підготовку майбутнього магістра до навчання студентів умінню інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв’язків у різних галузях фахового знання для ефективної педагогічної діяльності з фізичного виховання та організації спортивної роботи.

 
Анонси
Галерея
59
5959
На даний момент 336 гостей на сайті