Пошук
Головне меню

НАШІ «СТУДІЇ…» – В СЕМИ КРАЇНАХ

Можна з усіма підставами стверджувати, що «Кременецькі компаративні студії», які видає кафедра іноземних мов і методики їх викладання гуманітарного факультету академії, образно кажучи, набирають обертів і забезпечили собі широкий авторсько-читацький інтелектуальний простір, що охоплює країни Європи й Азії від Польщі та Словаччини – до середньоазійських країн, Азербайджану і Туреччини. В редакційній раді часопису, індексованого в міжнародних наукометричних базах, – вчені України, Польщі, Литви та Росії. У VІІІ випуску «Студій…» – 53 наукових публікації 58 авторів із 7 країн. Видання вийшло під редакцією доктора філологічних наук, доцента Дениса Чика та відповідального редактора, кандидата філологічних наук, доцента Олени Пасічник.

Ця об’ємна книга (516 сторінок тексту) відкривається розділом «Сучасні проблеми порівняльного літературознавства». Аналітики-літературознавці науково-освітніх установ України, Білорусі, Азербайджану та Польщі ведуть дискурс із питань компаративного осягнення письменства в історії літератури, зв’язків між національними літературами, висвітлюють авторські стратегії в літературних текстах, заглиблюються в такі актуальні літературні зони, як інтертекст, традиції та інновації в літературному процесі, сюжетно-композиційні особливості, наратологічні контрасти і психоідеологічні полюси художніх текстів, полемізують про компаративний аналіз літературних творів представників різних національних літератур як засобу усвідомлення культурно-національної ідентичності.

У цьому розділі опубліковані результати наукових досліджень наших фахівців. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Олена Пасічник у статті «Візійний світ смертників і пересильних» стверджує, що художня література спрямовує свої засоби на поведінку і внутрішній світ ув’язнених у гранично екстремальних ситуаціях екзистенційного характеру, і констатує, що кожен з ув’язнених як художній образ у творах О.Солженіцина і М.Нарокова представляє індивідуальний тип смертника з докладно виписаним психічним станом.

Викладач педагогічного коледжу Вікторія Якимович здійснює «Протиставлення «Свій – Інший», «Свій – Чужий» у світлі різних наукових парадигм». Науковець виходить з того, що пізнання взаємовідносин культур у взаємодії «Свого – Іншого» та «Свого – Чужого» завжди були в центрі філософських, історичних, психологічних, політологічних і літературознавчих досліджень, а сприймання Іншого існує як своєрідна інтерпретація Чужого, в якій імагологічний підхід до вивчення літератур різних народів дозволяє зрозуміти закономірності розвитку літератур.

«Актуальні проблеми загального літературознавства» – предмет дослідження авторів другого розділу «Студій…». Фахівці висвітлюють поетику літератури модернізму, гіпертекст у сучасній літературі, імагологічний дискурс у літературному просторі, художню інтерпретацію екзистенційних ідей у творах окремих письменників, поліфонію між культурами. Науковці звертаються до проблем архетипно-міфологічної рецепції персонажів прозових творів, до характеристики обрядів у фольклорі та до аналізу жіночих образів у національних літературах.

Цей розділ подає статтю кандидата філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов і методики їх викладання Наталії Янусь «Пісенність як невід’ємна характеристика Р.Бернса», де здійснено аналіз особливостей пісенності поетичних творів Р.Бернса (їх здатність «вкладатися в пісню») за допомогою типологічного підходу. Автор робить висновок, що поезія Р.Бернса має співочий характер і пов’язана з національними особливостями його віршів.

Тема наступного розділу – «Компаративний підхід у перекладознавстві». Тут розглядаються стратегії відтворення розмовних фразем в українських перекладах, граматичні трансформації в українсько-російських перекладах правознавчих текстів, особливості англомовного перекладу української поезії та інші спеціальні питання. Компаративний аналіз національно-культурних особливостей лексем національних варіантів англійської мови, визначення особливостей слів-символів та фразеологізмів у різних мовах, дослідження семантичної типології афоризмів у сучасній лінгвістиці та полісемічних суспільно-політичних інтерлексем різних мов, вияснення специфіки вживання фахової лексики в окремих соціально-побутових сферах та інші проблеми склали зміст розділу «Сучасна компаративна лінгвістика: проблеми і перспективи».

До «Актуальних проблем загальної лінгвістики» увійшли питання мовної об’єктивації цінностей як способу відображення картини світу, становлення правописних норм української мови, ролі епітетів у відтворенні емоційних станів персонажів літературних творів, дефінітивного статусу наукового дискурсу на тлі суміжних понять і термінів, конотативного аспекту семантики фразеологічних одиниць із компонентами-іменниками та інші.

В «Рецензіях» вміщено аналітичну роботу доктора філологічних наук, доцента Варшавського університету Євгена Нікольського «Ближні, але на великій відстані», де літературознавець рецензує монографію нашого науковця, доктора філологічних наук Дениса Чика «Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII –  середини XIX ст.» і називає роботу Д.Чика «самостійним і, безумовно, ґрунтовним явищем у нашій науці про літературу, яке, поза всяким сумнівом, володіє необхідним ступенем новизни й актуальності». В рецензії наголошується, що тема скрупульозно і серйозно досліджувалась упродовж багатьох років, дослідник присвятив їй численні статті та блискучу монографію, де як досвідчений учений виявив глибокі знання сучасної наукової літератури, особливо з історії та теорії питання про локальні тексти, а також показав високу методологічну майстерність у використанні іноземних наукових джерел. Є.Нікольський зазначає, що автор монографії спирається не лише на досягнення українського літературознавства, а й на праці зарубіжних дослідників, і, залишаючись у межах чинної теоретико-літературної парадигми, прийшов до нових вагомих результатів на основі системно-синергетичної концепції.

 
Анонси
Галерея
40
4040
На даний момент 319 гостей на сайті