Пошук
Головне меню

ДЗВОНАРСТВО ЯК ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

Йдеться про застосування традиційних і сьогодні дещо призабутих, а тому й інноваційних (бо нове – це давно забуте старе) засобів дзвонарства у формуванні мотивів учителів музичного мистецтва до виховання підлітків… засобами того ж дзвонарства і не тільки його. Таку оригінальну тематику для навчально-методичного посібника обрала кандидат педагогічних наук, науковець кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Ліна Ільчук. Її роботу «Формування мотивів у майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання підлітків засобами дзвонарства» рекомендувала до друку вчена рада гуманітарного факультету нашої академії. Рецензували посібник доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника Богдан Кіндратюк, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доцент Марина Михаськова і кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін нашої академії, доцент Оксана Легкун.

У посібнику проаналізовано теоретико-методичні та практичні засади підготовки вчителів музичного мистецтва до виховання підлітків засобами дзвонарства. Матеріал подано за модулями, визначено зміст семінарських занять, передбачено організацію самостійної роботи студентів, у тому числі виконання ними дидактичних творчих завдань.

Автор аргументує вибір такої оригінальної теми засиллям новітніх засобів руйнування людської особистості у формі деструктивного інформаційного потоку з Інтернет-мережі, поширенням віртуальної реальності на все нові і нові сектори життєдіяльності сучасної людини, особливо молоді, що породжує негативи у свідомості та діях конкретної особи та вимагає відповідної протидії через використання системи позитивних засобів її всебічного розвитку. Серед них особливе місце посідає дзвонарство, а саме церковне та світське дзвоніння із застосуванням дзвонів – ударних самозвучних музичних інструментів із групи ідіофонів.

Саме вони стали важливою складовою народної духовної культури, вагомим чинником соціалізації особистості, а в загальному – багато в чому визначили розвиток українського музичного мистецтва. Слід зауважити, що природно-матеріальна основа позитивного впливу дзвоніння на людину (точніше – на її психіку, а звідси – на душевний стан) добре відома: звукові коливання таких параметрів (амплітуда, частота, ритміка хвиль) благотворно впливають на біополе людини, на протікання психофізіологічних процесів, чим нормалізують її фізичний і духовний настрій. В цьому – сутність дзвонотерапії.

В соціально-науковому плані повернення уваги до дзвонарства активізувало вивчення історії його складових, розповсюдження в Україні звичаїв дзвонінь та їх функцій у житті людини і в церковних ритуалах. Педагогічні аспекти дзвонарства стали елементом кампанології – науки про дзвонарство. Серед кампанологічних тем знаходимо ідеї виховання дітей засобами музики дзвонів, що виступає важливою частиною української етнопедагогіки.

Особливе значення має вивчення соціально-психологічних аспектів сприймання особистістю музики дзвонів, де з’являються умови з’ясування ритмічних закономірностей перетворень соціальної поведінки особистості в культурогенезі, в тому числі в напрямі оптимізації та корекції психічного здоров’я різних вікових груп, насамперед школярів. Але такий процес гальмується низьким рівнем компетенції учителів музичного мистецтва у сфері дієвого використання виховних можливостей дзвонарства. Слід визнати, що для усунення такого недоліку поки що відсутній науковий підхід і не розроблено психолого-педагогічних і методичних засад відповідної фахової підготовки до роботи з учнями закладів загальної середньої освіти.

Автор посібника здійснює практичну спробу внести свою частку в ліквідацію згаданої прогалини у формі підготовки та публікації даного видання. Робота складається із трьох змістових модулів: «Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва як педагогічна проблема», «Педагогічний потенціал дзвонарства у вихованні школярів-підлітків» та «Організаційно-методичні аспекти формування мотивів у майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання підлітків засобами дзвонарства».

Теоретична частина посібника включає вивчення проблем підготовки вчителів-музикознавців у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців, особливостей процесу підготовки вчителів музики до виховання підлітків, сутнісних характеристик педагогіки дзвонарства, різнобічного виховання дітей підліткового віку засобами складових дзвонарської культури. Розробляється модель процесу підготовки педагогів-музикантів до використання виховного потенціалу дзвонарства у професійній діяльності та методика формування дзвонарських компетенцій учителів музичного мистецтва.

Практичний блок складають семінарські заняття за темами пошукового характеру: підготовка учителів музики у контексті наукових досліджень, потреба використання засобів дзвонарства у вихованні підлітків, виховні можливості дзвонарства, поліхудожній розвиток особистості засобами дзвонарства, структурно-функціональна модель підготовки педагогів-музикантів і методика формування дзвонарських компетенцій вчителя музичного мистецтва. Кожен змістовий модуль завершується системою запитань і завдань для самоперевірки.

Особливу роль відіграють додатки до теоретичного і практичного блоків посібника, насамперед оригінальний і навіть захоплюючий словами-архаїзмами тематичний глосарій. Непересічне навчальне значення мають дидактичні ігри музичної спрямованості, де обов’язково присутній дзвін або дзвоніння. Запропоновано тематику брейн-рингу із дзвонарської культури, науково-дослідні завдання для самостійної роботи студентів, а також змістовий сценарій вікторини «Семихвилинка-цікавинка: чи знаєте ви, що…», творчі завдання мистецько-пошукового і музично-композиційного характеру. Підібрано теми уроків та позакласних заходів і навіть сформовано підбірку музичних творів відомих композиторів, де використовується звучання дзвонів. Завершується посібник тестами для оцінювання знань студентів у сфері дзвонарства, визначення його педагогічного потенціалу та завданнями для самооцінювання із дзвонарської культури.

 
Анонси
Галерея
2
22
На даний момент 333 гостей на сайті