Пошук
Головне меню

ЕТНОКУЛЬТУРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

За ухвалою вченої ради гуманітарного факультету академії вийшов у світ  навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти «Етнокультурна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва», підготовлений кандидатом педагогічних наук, науковцем кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін Ларисою Соляр. Рецензували навчальне видання доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника Богдан Кіндратюк, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України Катерина Журба і кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін нашої академії, доцент Оксана Легкун.

Автор зазначає, що в період загрози ерозії наших духовних цінностей з причини впливу негативних факторів глобального масштабу і культурно-світоглядної експансії «русского міра» засобами українофобних міфів зростає актуальність забезпечення належного рівня етнокультурної компетентності вчителів дисциплін мистецького профілю, бо саме від них значною мірою залежить патріотичне виховання молодого покоління, залучення його до вивчення, шанування та використання культурної спадщини і традицій українського народу. А тому, на думку автора, виникла потреба переглянути програми закладів вищої освіти у контексті розбудови Нової української школи з урахуванням етнокультурної ситуації в Україні, необхідності збереження духовної спадщини народу та забезпечення духовно-культурних потреб етнічних меншин, і все це має здійснюватись у процесі заглиблення в етнічну культуру українців із паралельним зверненням до загальнолюдських духовних цінностей. У роботі наголошується, що глибоке розуміння українства, його краси та самобутності має стати однією із профільних фахових характеристик педагога мистецтвознавчого профілю.

Зміст посібника включає матеріали теоретико-методичного і практико-результативного блоків. Його скомпоновано згідно з авторською програмою спеціального курсу «Етнокультурна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва», структуровано за змістовими модулями, визначено зміст практичних занять, передбачено організацію самостійної роботи студентів, рекомендовано тематику індивідуальних дослідницьких завдань. Застосовується авторська методика, стрижнем якої виступає створена сендвіч-модель.

У двох змістових модулях розкриваються теоретичні основи та практичні засади формування етнокультурної компетентності вчителів музичного мистецтва через характеристику теоретичних аспектів, аналіз актуальних питань, досліджень і публікацій з даної проблематики, змістове висвітлення профільної складової етнокультурної компетентності. Конкретно розглядається роль звичаїв, традицій, обрядів і вірувань, вивчаються особливості національного костюму, побуту й архітектури українського народу, національної кухні, а також особистісної культури й основних механізмів її реалізації.

Практичні заняття спрямовують студентів на огляд наукових досліджень, підручників і посібників з проблем етнокультурної компетенції, на вивчення етнічних традицій та форм їх практичного застосування, на дослідження особливостей використання національних костюмів у звичаях та обрядах українського народу і регіональної специфіки національного домобудівництва, спільного та відмінного у традиційній і сучасній українській кухні тощо.

Цікаве змістове та конкретне практичне навантаження мають індивідуальні дослідні завдання: аналіз тематичних публікацій, системи традиційних взаємин між студентами та їх рідними, системи звичаїв і обрядів села або краю, характеристика національного одягу, національних страв, елементів національної архітектури та побуту. Пропонуються етнографічні дослідження музичного фольклору, зокрема збір даних про етномузичний інструментарій, підбір приказок, загадок і прислів’їв за етномузичною тематикою та з дотичних етнографічних сфер. Приділена увага іншим практичним формам роботи: анкетуванню, творчим аукціонам, мистецьким заходам, де виявляється можливим і доцільним використання етнографічного матеріалу.

Додатки до посібника включають анкету для визначення рівня етнокультурної сформованості фахівців музичного мистецтва, тестові завдання етнокультурного змісту, різноманітні творчі завдання, що вимагають знання про етнокультурні цінності українського народу. Тут же подається «Кодекс цінностей сучасного українського виховання», куди включено цінності абсолютні та вічні, національні, громадянські, валео-екологічні та цінності сімейного життя й особистого щастя.

Рекомендований автором список літератури включає 112 позицій.

 
Анонси
Галерея
31
3131
На даний момент 219 гостей на сайті