Пошук
Головне меню

З АНДРАГОГІЧНИМ ПІДХОДОМ

За рекомендацією вченої ради Житомирського державного університету ім. Івана Франка та Президії Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» опубліковано колективну монографію «Професійна освіта: андрагогічний підхід», де представлено теоретичні та практичні здобутки науковців різних регіонів України, зокрема обґрунтовано теоретичні засади, методичні та технологічні основи вищої професійної освіти, відображено та проаналізовано ціннісно-орієнтовані моделі професійного розвитку особистості сучасного фахівця. Видання рецензували доктор педагогічних наук, професор Запорізького НУ О.І.Гура, доктор педагогічних наук, професор Житомирського медичного інституту О.С.Заблоцька і доктор педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського ДУ ім. Івана Франка І.І.Коновальчук. Загальну редакцію монографії здійснила доктор педагогічних наук, президент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член Української академії акмеології, професор Житомирського ДУ ім. Івана Франка О.А.Дубасенюк.

Автори публікацій наголошують, що андрагогічний підхід дає змогу виокремити ті методи навчання дорослих, які найбільшою мірою підвищують їх мотивацію, забезпечують проблемно-рефлексивний характер навчання, сприяють розвитку професійної компетентності, подоланню негативних тенденцій освіти. Доведено, що якість професійної підготовки та перепідготовки фахівців обумовлена ефективністю впровадження андрагогічного підходу. Андрагогіка, як наука про освіту і навчання дорослих, допомагає студенту-дорослому та викладачеві у процесі навчання опанувати вміннями та навичками з планування, реалізації, оцінювання та корекції процесу свого навчання, визначення його змісту, форм, методів і принципів. Навчання у контексті андрогогічного підходу сприяє дорослому у врахуванні власних вікових, психологічних, соціологічних і професійних особливостей, у використанні набутого під час навчання досвіду, у визначенні своїх навчальних потреб, мети навчання та шляхів її досягнення. Це створює умови для самореалізації людини і підвищення ефективності та результативності її життєдіяльності.

Автори першого розділу монографії висвітлюють особливості вітчизняного і зарубіжного досвіду в розробці теоретичних і прикладних аспектів професійної освіти, аналізують роль освіти дорослих у сучасних умовах, простежують етапи становлення і розвитку андрагогіки.

У розділі «Методичні і технологічні основи професійної освіти» опубліковано наукове дослідження науковця кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін нашої академії, кандидата педагогічних наук Лариси Соляр «Методичні аспекти проблеми формування етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва: андрагогічний підхід». Наш фахівець висвітлює можливості застосування андрагогічного підходу у професійному розвитку музикознавців і педагогів сфери музичного виховання. Вона робить акцент на методичних аспектах проблематики: на інноваційних етноформах підвищення професійної кваліфікації, серед яких називає етнофотовиставки, етнофотоколажі, флешмоби, етноярмарки, майстер-шефи, етноквести, модні фольк-фести, евентформи, етноформи; виокремлює спеціальні методи (етнокейси, інтерв’ю, етнопроект, етнографічний метод, метод «рівний – рівному»), спеціальні прийоми (дослідницький, репродуктивний, театральний), спеціальні засоби (матеріальні та нематеріальні), які використовуються у фольклорних колективах з метою формування етнокультурної компетентності сучасного фахівця. Автор дослідження робить висновок, що суб’єктом формування етнокультурної компетентності є фахівець музичного мистецтва, котрий у процесі професійної діяльності популяризує, відновлює українську народну культуру за допомогою фольклорних колективів.

Розділ «Ціннісно-орієнтовані моделі професійного розвитку особистості сучасного фахівця» містить матеріали аналізу особливостей внутрішньої та зовнішньої моделей міжособистісної взаємодії суб’єктів навчання у системі післядипломної освіти, а також підготовки вчителів до формування смисложиттєвих цінностей у школярів основної та старшої школи. Крім цього, приділено увагу гуманізації виховного середовища закладу вищої освіти. Саме тут представлена наукова стаття члена кафедри гри на музичних інструментах і вокально-хорових дисциплін нашої академії Інни Ратинської «Гуманізація виховного середовища вищого навчального закладу у вихованні моральної відповідальності студентів». Наш автор визначає основні підходи, принципи, аналізує вітчизняну та міжнародну нормативні бази вирішення даної проблематики. У роботі представлена структурно-функціональна модель виховання моральної відповідальності у студентів, виокремлені основні чинники гуманізації виховного середовища, показана роль школи молодого куратора в наданні методичної допомоги організаторам виховних заходів зі студентською молоддю.

В загальному, монографія «Професійна освіта: андрагогічний підхід» містить продуктивні матеріали навчально-методичної та науково-теоретичної діяльності з підвищення рівня професійної компетентності фахівців різного профілю та їх спеціальної підготовки до роботи в умовах ціложиттєвого навчання у контексті андрагогічного підходу.

 
Анонси
Галерея
17
1717
На даний момент 296 гостей на сайті