Пошук
Головне меню

З ПОВАГОЮ ДО МАТЕМАТИКИ

Кожен із нас пройшов відповідну школу математики. І в кожному з нас саме математика, як мати всіх наук, заклала основи точного, логічного мислення. Розпочинали ми з усвідомлення кількості очей в лобі та кількості пальців на руці, всерйоз підійшли до математики на заняттях у початкових класах загальноосвітньої школи. Такій надважливій проблематиці – методиці формування математичних знань у молодших школярів – присвячений посібник кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти Вікторії Павелко «Методика викладання математики». Робота має Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів». Навчальне видання рецензували доктори педагогічних наук, професори Я.П.Кодлюк (Тернопільський НПУ ім. Володимира Гнатюка) та І.В.Малафіїк (Рівненський ДГУ) і кандидат педагогічних наук, професор кафедри математики та методики її викладання Рівненського ДГУ Я.А.Пасічник.

Автор посібника виходить з того, що початковий курс математики – важливий етап у засвоєнні математичного знання, бо виступає своєрідною пропедевтикою вивчення систематичних курсів алгебри, геометрії, інформатики, розв’язування й обчислень з фізики, хімії, астрономії та інших природничих наук. Молодші школярі ознайомлюються майже з усіма основними математичними поняттями, арифметичними операціями та діями, відношеннями, чим формується підґрунтя для вивчення шкільних предметів, для оволодіння навиками оперування набутими знаннями та їх застосування у різноманітних життєвих ситуаціях, в тому числі нестандартних.

Це зумовлює особливу роль математики у навчанні молодших школярів, а отже, і значимість методики викладання математики у педагогічних закладах вищої освіти. Вивчення цієї навчальної дисципліни має за мету поглибити розуміння необхідності використання у педагогічній практиці традиційних і сучасних методів, засобів і форм організації навчальної роботи з математики в 1-х – 4-х класах загальноосвітньої школи. Для цього розроблено методичні рекомендації щодо вивчення учнями нумерації цілих невід’ємних чисел, усних і письмових прийомів додавання, віднімання, множення та ділення, алгебраїчного та геометричного матеріалу, дробів і величин, розв’язування задач, виконання найрізноманітніших завдань практики і творчого застосування набутих знань і вмінь, а також здійснення самоаналізу і самовиховання у контексті вимог педагогічної діяльності.

На реалізацію таких методичних завдань зорієнтована структура навчальної дисципліни «Методика викладання математики». Навчальна програма, за якою побудований посібник, включає шість змістових модулів. Насамперед розглядаються загальні питання викладання  математики у початкових класах, предмет, методи та засоби навчання математики; конкретно висвітлюються теоретико-методичні основи вивчення нумерації чисел першого та другого десятків, концентрів «Сотня» і «Тисяча» та багатоцифрових чисел. Особлива увага приділена вивченню арифметичних дій над цілими невід’ємними числами, зокрема усних і письмових прийомів додавання, віднімання, множення та ділення. Аналізуються теоретико-методичні основи вивчення алгебраїчного та геометричного матеріалу, а також ознайомлення учнів із дробами. Розглядаються величини та їх вимірювання, питання методики роботи над задачами, а саме практичні й теоретичні основи навчання учнів розв’язуванню простих і складених задач.

У посібнику розроблена й обґрунтована тематика практичних (38 годин) і лабораторних (10 годин) занять та визначені теми самостійної роботи (16 тем). Окреслено методи навчання та контролю знань, запропоновано систему розподілу балів за навчальні досягнення студентів у кожному змістовому модулі програми.

Кожна тема навчального посібника викладена за чіткою структурою: оптимальний план, необхідний перелік рекомендованої літератури, лаконічний тезовий виклад кожного питання плану із застосуванням необхідних графіків, таблиць, схем. До тем додаються питання і тести для самоконтролю. Характерною особливістю викладу тематичного матеріалу є його дидактичне багатство, наповнення прикладами і задачами з рекомендованими підходами до їх вирішення. За схемою «розгляд теоретичних питань – вирішення практичних завдань – виконання самостійної роботи» розроблено передбачені навчальною програмою практичні заняття.

Автор посібника запропонувала змістову програму державного екзамену та подала ґлосарій необхідних понять і дефініцій.

 
Анонси
Галерея
45
4545
На даний момент 151 гостей на сайті