Пошук
Головне меню

ТЕОРІЯ БЕЗ ПРАКТИКИ – НЕ ТЕОРІЯ

В цьому аргументовано переконує навчальний посібник кандидата педагогічних наук, науковця кафедри біології, екології та методики їх викладання Тетяни Бондаренко «Польова практика з методики навчання біології та природознавства». Посібник рекомендовано до друку вченою радою нашої академії. Рецензували його доктори біологічних наук, професори Микола Ільєнко (ВМУРоЛ «Україна», м.Київ), Петро Кілочицький (Київський НУ ім. Тараса Шевченка) і кандидат біологічних наук, професор Рівненського ДГУ Віталій Марцинковський. Книга побачила світ у Видавничому центрі академії.

Після ознайомлення зі змістом видання утверджується думка, що тільки з предметним підтвердженням теоретичних знань у процесі практичного навчання теорія стає фаховим надбанням майбутнього спеціаліста. У посібнику розкриваються питання, пов’язані з організацією польової практики студентів педагогічних спеціальностей з методики навчання біології та природознавства, розглядаються особливості планування та благоустрою території навчально-дослідної ділянки, облаштування куточка живої природи, а також організації дослідницької і навчально-виховної роботи з біології та природознавства в загальноосвітніх школах і позашкільних навчальних закладах.

На думку автора, організація такої роботи дає змогу школярам краще зрозуміти суть основних життєвих процесів, сприяє формуванню біологічних понять, розвиває навики науково-дослідної роботи, озброює їх конкретними методами біологічних досліджень, ознайомлює з основами сільськогосподарської діяльності, забезпечує умови для профорієнтації учнів, привчає їх до культури праці.

В загальному, навчально-дослідна діяльність виступає необхідною умовою формування в учнівської молоді наукового світогляду, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у явищах природи, виховання відповідальності за доручену справу. Як одна з найважливіших ланок системи фахової підготовки вчителя, вона пов’язує теоретичне навчання студента з його майбутньою самостійною педагогічною діяльністю, сприяє вдосконаленню компетентності як особистого інтегрального показника через забезпечення синтезу теоретичних знань і практичних умінь майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі вивчення предметів професійно-практичного циклу.

В такому контексті формулюється мета навчально-польової практики: засвоєння студентами змісту і методики організації дослідницької та інших форм навчальної діяльності учнів з біології та природознавства, що проводяться на навчально-дослідній ділянці та в куточку живої природи; оволодіння прийомами передпрофільної підготовки школярів до освоєння професій, пов’язаних із сільським господарством; розвиток готовності до вирішення завдань екологічного й економічного виховання учнівської молоді.

Означена мета польової практики вимагає комплексу завдань: оволодіння навиками планування й облаштування шкільної науково-дослідної ділянки та куточка живої природи; розвиток організаторських і комунікативних умінь, необхідних для спрямування діяльності учнівського колективу на виконання завдань польової практики; формування готовності до проведення різних видів навчальної, позаурочної та позашкільної дослідницької роботи природознавчого профілю з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів; удосконалення вмінь здійснення дослідницької роботи зі школярами. Визначаються основні обов’язки викладача – керівника польової практики студентів з організації їхніх фронтальних, групових, індивідуальних форм роботи та підготовки і проведення підсумкової конференції, де студенти доповідають про результати своєї діяльності, демонструють наочний матеріал, щоденники дослідницької роботи, виготовлені ними наочні посібники.

За результатами студентських звітів викладач визначає рівень їх теоретичних знань, результативність методичної, практичної, дослідницької, науково-дослідної та самостійної роботи, перевіряючи відповідну документацію (щоденники практики і дослідницької роботи, розробки планів роботи учнів на ділянці, плани уроків, практичних занять та екскурсій, результати спостережень, матеріали виконання індивідуальних завдань тощо). Саме під час польової практики створюються передумови формування педагогічної креативності майбутнього вчителя біології, необхідної для реалізації творчого підходу до організації різних видів діяльності учнів при вивченні природничих дисциплін в загальноосвітній школі та позашкільних навчальних закладах.

Навчально-методичний посібник доцільно структурований і дидактично деталізований. Зокрема, його структура забезпечує вивчення як загальних, так і конкретних навчально-методичних питань польової практики: визначаються завдання роботи з учнями, інвентар і допоміжне обладнання для робіт з польової практики, висвітлюється організація ботаніко-рослинницького та зоолого-тваринницького відділів навчально-дослідницької ділянки й особливості дослідницької роботи учнів на них. Передбачено дослідну діяльність учнів у плодоягідному саду, у відділку закритого ґрунту; йдеться про методику використання навчально-дослідної ділянки при вивчення шкільних курсів з природничих дисциплін.

Кожна тема посібника розроблена змістово і методично цілеспрямовано: виклад матеріалу здійснюється за чітко сформульованим планом; підготовлені питання для самоконтролю, завдання для аудиторної і самостійної роботи, для роботи на навчально-дослідній ділянці, подаються рекомендації з підготовки звіту. До кожної теми додано необхідні таблиці, схеми, графіки, ілюстрації, що мають змістове фактологічне навантаження, а також достатній список рекомендованої літератури. Загальний список інформаційних джерел складає 52 найменування літератури та 18 позицій електронних ресурсів.

Посібник підсилений комплексом необхідних додатків, до яких входить перелік медичних засобів для аптечок літньої лабораторії, список-перелік рослин квітково-декоративного відділу ділянки, ділянки вивчення морфології рослин, рослин систематичних груп, а також кімнатних рослин для озеленення шкіл. Додатки містять правила техніки безпеки під час проходження практики, таблиці польової та овочевої сівозмін, списки рослин різних ділянок, зразки раціонів для тварин кутка живої природи, норми і рекомендації щодо посіву насіння різних культур і внесення мінеральних добрив під них, таблиці густоти посадки рослин. Подано взірці журналу спостережень погоди, визначено орієнтовані види праці учнів на шкільній ділянці тощо.

Навчальний посібник допоможе майбутнім учителям біології в організації різних видів позаурочної та позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл та позашкільних установ, особливо у формуванні дослідницьких здібностей школярів, в ознайомленні дітей зі способами та формами спілкування людини із живою природою, у вихованні в учнів працьовитості, любові до природи, практичного дотримання норм гуманного ставлення до навколишнього середовища.

 
Анонси
Галерея
48
4848
На даний момент 187 гостей на сайті