Пошук
Головне меню

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ЦІННІСТЬ ГУМАНІСТИЧНА

Динамічні зміни в політичному і соціальному житті вимагають від сучасної генерації молоді цілеспрямованості, моральної відповідальності, зорієнтованості на гуманістичні цінності й ідеали. Однак частина представників нинішнього молодого покоління буває пасивною, схильною до конформізму, байдужості, несприйняття моральних цінностей – як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. Це обумовлює актуальність проблеми виховання в сучасної студентської молоді такої важливої духовної характеристики, як моральна відповідальність. Саме так обґрунтовує актуальність власного дисертаційного дослідження «Виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук молодий науковець нашої академії Інна Ратинська.

В окресленій проблематиці дисертантка побачила низку суперечностей: між об’єктивною потребою суспільства у вихованні моральних, відповідальних громадян і недостатнім ступенем вирішення відповідних завдань у сучасному освітньому середовищі; між необхідністю виховання моральної відповідальності студентів закладів вищої освіти і теоретичною та методичною нерозробленістю проблеми; між потенційними можливостями позааудиторної діяльності у ЗВО і недостатнім їх використанням у вихованні моральної відповідальності студентів.

Необхідність вирішення згаданих суперечностей визначила мету дослідження: на основі  узагальнення теоретичних засад виховання моральної відповідальності особистості теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності. Дисертаційна робота виконана в Інституті проблем виховання НАПН України під керівництвом доктора педагогічних наук, провідного наукового співробітника Лабораторії громадянського та морального виховання цієї наукової інституції, професора Катерини Журби. Успішний захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті проблем виховання НАПН України. Опонентами виступали доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету ім. Бориса Грінченка Валентина Тернопільська і кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Світлана Гаряча.

При захисті роботи дисертантка продемонструвала належний рівень виконання комплексних завдань: в узагальненні теоретичних засад моральної відповідальності студентів, в уточненні сутності понять «моральна відповідальність» і «виховання моральної відповідальності студентів», в характеристиці базових моральних цінностей, засобів і функцій виховання моральної відповідальності та у визначенні її компонентів, критеріїв і показників. Це обумовило наукову новизну результатів дисертаційного дослідження. Зокрема, вперше теоретично обґрунтовано педагогічні умови виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності (гуманізація виховного середовища та належний рівень організації позааудиторної роботи у ЗВО, відповідна підготовка кураторів академічних груп). Охарактеризовано базові моральні цінності (свобода, гідність, совість), засоби (моральна оцінка, моральний вибір, моральний обов’язок) і функції (імперативна, рефлексивна, розвивальна, регулятивна), визначено компоненти і критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-практичний) та рівні (високий, середній, достатній, низький) вихованості моральної відповідальності студентів.

Практичне значення отриманих результатів підтверджене у конкретних формах: підготовка кураторських виховних годин цільової тематичної спрямованості («Права і обов’язки студента» – І курс; «Прийняття моральних рішень» –  ІІ курс; «Точність – ввічливість королів» – ІІІ курс; «Безвідповідальність та її наслідки» – ІV курс), тематичний тренінг «Я – морально відповідальна особистість»; розробка спецкурсу «Вітчизняний і зарубіжний досвід виховання моральної відповідальності підростаючої особистості»; рекомендації до організації роботи гуртка «Бібліоманія», форум-театру «Сюжети», клубу «Novadays»; методичні рекомендації щодо виховання моральної відповідальності студентів для колективної монографії «Педагогічна освіта: андрагогічний підхід». Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використаними при підготовці навчальних програм, лекційних курсів і семінарських занять, методичних рекомендацій і посібників, при викладанні курсів «Педагогіка», «Сучасні педагогічні технології», «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», а також у системі післядипломної педагогічної освіти.

Положення та висновки дисертаційного дослідження використовуються в освітньому процесі Рівненського державного гуманітарного університету, Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка та нашої академії. Основні положення та результати роботи оприлюднено на 3 міжнародних і 5 всеукраїнських наукових конференціях, 2 всеукраїнських круглих столах і 2 семінарах, а також у 12 наукових публікаціях, з яких 2 – у зарубіжних наукових виданнях. У дисертації використано 219 літературних джерел (17 з них – іноземними мовами). Робота містить таблиці та рисунки на 26 сторінках.

 
Анонси
Галерея
57
5757
На даний момент 257 гостей на сайті