Пошук
Головне меню

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК МЕТОДИЧНИЙ ЗАСІБ

Справжнє мистецтво має невичерпні можливості для формування людської особистості як в інтелектуальному, естетичному, морально-етичному, так і в психоемоційному її складниках. Чи не в найбільшій мірі це стосується мистецтва музичного, яке спільно з образотворчим мистецтвом і літературою складає потужну духовну тріаду впливу на становлення людини як одухотвореної особи, здатної до пізнання і творчості. Сучасні комунікативні мистецькі форми (кіно, телебачення, соціальні мережа) за своєю суттю є лише доповненням до віковічної тріади духовної культури людства. Тому наш молодий науковець Мар’яна Томашівська цілком обґрунтовано спрямувала свій дисертаційний науковий пошук саме у царину музичного мистецтва, обравши тему «Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва». Робота була виконана в нашій академії. Її науковим керівником виступив доктор педагогічних наук, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання, професор Олександр Дем’янчук.

Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. Нашому дисертантові опонували доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Житомирського національного агроекономічного університету, професор Катерина Климова і кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, доцент Вікторія Ірклієнко. Лейтмотив дисертаційного дослідження – необхідність удосконалення професійної підготовки педагогічних мистецьких кадрів через наповнення її національним змістом і посилення культурологічної спрямованості навчання молоді на основі збереження і засвоєння духовно-історичних цінностей українського народу, що вимагає використання у фаховій музичній підготовці національного мистецького фонду.

Дисертант наголошує, що актуальність проблематики обумовлена комплексом суперечностей: між світовими тенденціями розвитку національного соціокультурного простору та станом, характером і змістом освітньої системи в Україні; між потребою у кваліфікованих фахівцях мистецького профілю та недостатньою увагою до модернізації їх підготовки; між ціннісно-культурним потенціалом українського народу і масовими стереотипами глобально технологізованої культури; між невичерпними можливостями і неперехідним значенням багатовікових надбань народної творчості у становленні молодої особистості та реальним станом морально-естетичної свідомості, духовно-культурної практики сучасної молоді; між необхідністю оновлення змісту та вдосконалення сучасної музичної освіти і недостатнім рівнем вирішення цієї проблеми в нинішній педагогічній теорії та практиці.

Актуальність та особливості проблематики вплинули на визначення мети дисертаційного дослідження: теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка ефективності моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного мистецтва. Для цього необхідно було визначити теоретичні підходи до проблеми дослідження, з’ясувати зміст і структуру, критерії та рівні професійної компетентності вчителя музики, окреслити місце і роль народного музичного мистецтва у підготовці педагогів-музикознавців і спроектувати й експериментально перевірити ефективність моделі формування такої компетентності. Тому об’єктом дослідження стала професійна підготовка вчителя музики, а предметом – структурно-функціональна модель формування його професійної компетентності засобами українського народного музичного мистецтва.

 

Дослідно-експериментальна робота за тематикою дисертації проведена на базі нашої академії, Рівненського державного гуманітарного університету, факультету мистецтв Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Дисертант досліджувала навчальну діяльність 296 студентів спеціальності «Музичне мистецтво» та 594 учнів загальноосвітніх шкіл, а також науково-педагогічну роботу 19 викладачів музичних дисциплін ВЗО та навчально-виховну роботу 36 вчителів музики ЗОШ. Результати дисертаційного дослідження склали основу оновлення та корекції змісту навчальних дисциплін «Методика музичного виховання», «Українознавство», «Українська народна музична творчість» і можуть використовуватись у наукових розвідках музикознавчого профілю, у практиці професійної підготовки та підвищення кваліфікації учителів мистецьких дисциплін і працівників освіти і культури.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше обґрунтовано проблему, конкретизовано зміст, форми, засоби і методи, розроблено структурно-функціональну модель, визначено критерії, показники та рівні процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного мистецтва. Результати дослідження впроваджено в освітній процес Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Житомирського державного університету ім. Івана Франка, нашої академії, закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 6» м.Кременця, Отиневицького ЗЗСО № 6 Жидачівського району на Львівщині. Апробація результатів дисертаційної роботи здійснена шляхом їх презентації на 5 міжнародних, 2 всеукраїнських і 3 міжвузівських науково-практичних конференціях і семінарах. Основні положення дисертації висвітлені у 21 публікації, у 3 фахових наукових виданнях України, у 2 зарубіжних наукових виданнях, у 3 збірниках наукових праць, у 9 збірниках матеріалів наукових конференцій та в інших виданнях. У роботі використано 275 літературних джерел, 7 з яких – іноземними мовами. До основного тексту додається 32 таблиці та 6 рисунків.

Здійснений теоретичний аналіз і власний досвід дозволили дисертанту актуалізувати  проблему формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами народного мистецтва і на цій основі представити авторську модель досліджуваного процесу. Наступні наукові пошуки науковець бачить у дослідженні проблеми організації додаткової неформальної освіти вчителів музики, методики й особливостей інноваційного вдосконалення професійного навчання музики та у вивченні особистих мотивів і цілей професійної підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво».

 
Анонси
Галерея
25
2525
На даний момент 271 гостей на сайті