Пошук
Головне меню

МОДЕРНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕРНОЇ ЕПОХИ

Доктор історичних наук, професор кафедри української філології та суспільних дисциплін Ірина Скакальська поповнила бібліотеку власного творчого доробку новим навчально-методичним виданням «Практикум з історії України модерної епохи (ХІХ – ХХІ ст.)», яке опубліковане у Видавничому центрі нашого навчального закладу. Книга рекомендована до друку Вченою радою гуманітарно-технологічного факультету академії. Роботу нашого науковця рецензували доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Іван Куций та кандидат історичних наук, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Олександр Соловей.

У посібнику-практикумі основний акцент зроблено на самостійну роботу студента з навчальним матеріалом із застосуванням інноваційних методів, прийомів і форм роботи, спрямованих на формування у здобувачів вищої освіти ключових фахових компетентностей. Зокрема, запропоновано кейси з переліку контрольних питань, практичних і творчих завдань, рефератів, доповідей і повідомлень, презентацій. До послуг студентів – широкий перелік основної та додаткової літератури, тематичний глосарій. Характерною ознакою і методичним позитивом практикуму є чітка систематизація матеріалу за темами семінарів і  застосування класичних і модерних форм проведення занять, що надає можливості для його використання в дистанційному режимі навчання.

Автор навчально-методичного посібника наголошує на особливій ролі семінарських занять у формуванні навиків самостійної роботи здобувача вищої освіти і вважає, що така робота розпочинається з ознайомлення із тематикою та змістовим планом заняття, наявною основною і допоміжною літературою, продовжується опрацюванням доступних і пошуком нових інформаційно-літературних джерел, включає вирішення запропонованих аналітичних завдань і завершується освоєнням змісту тематики, про що свідчитиме розуміння логіки історичних подій, що вивчаються, та їх місця в загальноісторичному процесі. Не залишено поза увагою світоглядно-виховний аспект вивчення курсу історії. Науковець переконана, що правильно розставлені акценти в освоєнні програмового навчального матеріалу дозволить здобувачам вищої освіти утвердити свої державницькі переконання.

У посібнику-практикумі розроблено кожну тему семінарського заняття, запропоновано конкретний перелік контрольних питань, практичні та творчі завдання, дискусійні питання. Безперечно, особливо цікавою та ефективною бачимо підбірку ідей та думок видатних діячів, вчених і дослідників національної історії, уривків із документів, спрямовану на стимулювання роздумів і формулювання студентами власного бачення та оцінки об’єкта вивчення, на ініціювання тематичної дискусії. Саме з такою метою пропонуються тексти різної, навіть інколи суперечливої, світоглядно-теоретичної спрямованості. Водночас, видання залишає широке поле для творчого підходу до висвітлення програмового матеріалу, для застосування нестандартних форм організації навчальної роботи над історичними текстами, в аналізі та оцінці суб’єктів, явищ і подій національного історичного процесу.

До формування структури  практикуму з історії України модерної епохи авторкою застосовано чіткий, суворо академічний підхід: для кожного із трьох тематичних розділів – «Історія України – «довге ХІХ століття», «Історія України від 1914 до 1939 року» та «Історія України (1939 – 2020 рр)» – розроблено по 18 тем семінарських занять, які повноцінно відповідають змістовому навантаженню згаданого навчального курсу. Розробка кожного семінарського заняття включає логічно і методично обгрунтований план, перелік необхідної літератури та джерел електронного ресурсу, комплекс аналітико-проблемних завдань. Серед таких завдань важливу роль відіграють тематичні презентації, які орієнтують студентів на вузлові питання програмової теми.

Конкретизації, поглибленню й аналітичному засвоєнню навчальної теми сприяють проблемні питання, що завжди спрямовані на вияснення суті певного історичного феномена як об’єкта вивчення, а творчий підхід до навчальної роботи на занятті забезпечується застосуванням інноваційних методичних прийомів і засобів, як от, рольові ігри, тлумачення та коментарі історичних текстів, сучасної історичної літератури, зокрема, відповідного тексту із енциклопедій, словників, довідників, офіційних документів та інших тематичних інформаційних матеріалів, а також уривків із творів класиків української художньої літератури, що навантажені історичним змістом.

Важливо, що авторка практикуму адресує студентів до конкретних дослідницьких науково-літературних джерел, що стосуються даної теми, з метою аналізу, пояснення і навіть доповнення наявної в них інформації, а також пропонує конкретні питання і проблеми для актуальних тематичних дискусій. Без сумніву, корисною і цікавою для студентів буде рольова гра з «участю» відомих  персоналій нашої національної історії, при чому, такі ігри носять проблемно-дискусійний характер, що сприяє поглибленому усвідомленню сутності та значення об’єкта вивчення. Аналітичні зусилля студентів-учасників семінару активізує робота в дискусійних групах, де диспутанти прагнуть віднайти і сформулювати аргументи і контраргументи щодо кожної версії своїх опонентів.

Належну навчально-методичну роль відіграють робота студентів над інформаційно-аналітичними таблицями та коментар світлин. Привертають увагу форми творчих завдань, запропонованих студентам під час підготовки до семінарського заняття. Зокрема, пропозиція прочитати конкретну працю певного автора і висловити свою позицію щодо зафіксованих у ній ідей, або навіть написати на неї відповідну рецензію, а також змоделювати (доступний для моделювання!) конкретний історичний факт у його віртуальному форматі чи провести тренінг по роботі з історичними документами  матеріалами. Зацікавлюють і форми самоконтролю знань, що в основному побудовані за тестовим методом і мають конкретно спрямований тематичний зміст.

Завершується кожен розділ «Практикуму…» запитаннями до колоквіуму за тематичним матеріалом відповідного історичного періоду та питаннями для самопідготовки до екзамену з курсу історії України. Хоча видання розраховане на викладачів та студентів спеціальності «Історія» вищих закладів освіти, воно буде корисним для всіх, хто прагне перевірити, поглибити чи переосмислити свої знання з національної історії, зокрема, з історії України модерної епохи.

 
Анонси
Галерея
armsport
armsportarmsport
На даний момент 287 гостей на сайті