Пошук
Головне меню

НАУКОВА ТРІАДА ІРИНИ ОНИЩУК

«Дисертація – навчальний посібник – монографія» – така архітектоніка підсумку науково-дослідницького пошуку, здійсненого нашим науковцем, доктором педагогічних наук, доцентом кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Іриною Онищук: практичним академічним доповненням її дисертаційної роботи «Теоретико-методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності» окрім підготовленого нею навчально-методичного посібника «Розвиток культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності»  стало однойменне із дисертаційною темою її ж  монографічне дослідження, рекомендоване до друку вченою радою Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Монографію рецензували доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та колекційної) імені проф. Т.І. Поніманської Рівненського ДГУ, професор Ілона Дичківська, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки Південноукраїнського НПУ імені К.Д. Ушинського Олексій Листопад і доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова Мар’яна Марусинець.

У монографії визначено стан розроблення досліджуваної проблеми та сутність основних дефініцій, що складають понятійний інструментарій аналітичного пошуку, як от, «самовираження особистості», «індивідуальна культура», «культура самовираження», «само організована діяльність», «художня діяльність»; обґрунтовано концептуальні підходи до вирішення анонсованої проблематики, розкрито критерії, показники й охарактеризовано рівні сформованості компонентів досліджуваного явища, на основі чого розроблено авторську модель розвитку культури самовираження педагогів системи дошкільної освіти в художній діяльності.

Окремий розділ монографії присвячений розкриттю суті та визначенню умов упровадження особистісно орієнтованої моделі освіти, висвітленню специфіки застосування інновацій у підготовці педагогів ЗДО, характеристиці сучасних векторів розвитку особистості вихователя дітей дошкільного віку. Здійснено висновок, що одним із важливих векторів розвитку особистості фахівця системи дошкільної освіти виступає формування його культури самовираження, здатності повною мірою реалізувати власний творчий потенціал. Наголошено на існуванні прямої залежності між модернізацією освітнього простору України, зокрема, створенням у ЗВО умов для формування необхідних особистісних і професійних якостей майбутніх педагогів і здатністю студентської молоді до соціально гармонійного самовираження.

Теоретичне обґрунтування проблеми розвитку культури самовираження працівників освітньої сфери здійснюється через висвітлення специфіки й особливостей взаємозв’язку культури й освіти, через дефінітивний аналіз самовираження як особистісного феномену з його конкретизацією до специфіки професійної діяльності педагога ЗДО. В монографії зазначається, що культура самовираження є особистісним феноменом, а культуру самовираження вихователя дітей дошкільного віку варто тлумачити як діяльність, що відповідає психолого-педагогічним нормам, необхідним для проведення професійної діяльності з розвитку особистості, для вирішення всього комплексу освітніх проблем і реалізації власної здатності до самовизначення, самовдосконалення до різних видів творчості.

Окремо приділена увага характеристиці художньої діяльності та її ролі у розвитку культури самовираження вихователів ЗДО. Це здійснено оригінальним методичним прийомом аналітичної антиномії: через характеристику мистецької творчості як засобу розвитку особистості та художню діяльність особистості як засобу розвитку творчості. Такий прийом став можливим завдяки тому, що художня діяльність нерозривно пов’язана із творчістю, об’єктивацією особистістю свого творчого потенціалу, і цим самим виступає основою особистісного розвитку, неперервним пізнавальним і навіть художньо-пізнавальним  процесом, де акумулюються та реалізуються можливості особистості до самовизначення  та самовираження.

Особливе теоретико-методичне і практичне значення має розділ «Експериментальне дослідження особливостей розвитку культури самовираження майбутніх вихователів у художній діяльності». Тут автор подає програму та розкриває особливості методики констатувального етапу експериментального пошуку, використовує експериментальні дані для характеристики духовного, особистісного, суб’єктивного, базового і суперечливого типів та здійснює аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку культури самовираження педагогів системи дошкільної освіти.

Заключний розділ монографії стосується оптимізації процесу розвитку культури самовираження педагогів ЗДО у художній діяльності. Тут обґрунтовуються принципи та педагогічні умови, визначається методика формувального експерименту та подаються критерії оцінки ефективності запропонованої моделі оптимізації досліджуваного явища. Також доведено, що процес розвитку у майбутніх вихователів культури самовираження у художній діяльності згідно розробленої авторської моделі характеризується позитивною динамікою: в ході контрольного експерименту перевірено ефективність заявлених моделлю педагогічних умов, методів, форм і засобів розвитку у студентської молоді форм самовираження, підтверджено висновок щодо необхідності зміщення акцентів освітньої діяльності з культури корисності на культуру гідності.

Заслуговують уваги кількісні параметри монографії: список використаної літератури включає 597 позицій (з них 10 – іноземними мовами); безпосередньо в тексті подано 14 насичених змістово-статистичними даними таблиць, а сам текст доповнено текстовими та графічними поліфункціональними додатками на 98 сторінках.

Навчально-методичний посібник «Розвиток культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності» та монографія «Теоретико-методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності» відчутно збагатили науково-творчий доробок доктора педагогічних наук, доцента Ірини Онищук та бібліотеку наукових публікацій, здійснених науково-педагогічними працівниками нашого закладу вищої освіти.

 
Анонси
Галерея
galery 13
galery 13galery 13
На даний момент 266 гостей на сайті