Пошук
Головне меню

Науково-дослідна лабораторія "Особистість і соціум"

 

«Особистість і соціум»

Науково-дослідна лабораторія є структурною одиницею організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка, що функціонує при кафедрі педагогіки та психології і є створена для виконання науково-дослідних робіт з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення освітнього процесу, залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів вищої освіти до вирішення важливих науково-освітніх завдань.

Діяльність Лабораторії регулюється чинним законодавством України, Статутом Академії, Положенням про науково-дослідну роботу та  Положенням про науково-дослідну лабораторію в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка.

Основними завданнями є:

 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес.
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в Кременецькій ОГПА ім. Тараса Шевченка.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.
 • Пошук, вивчення та апробація передового зарубіжного та вітчизняного досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу закладів дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти.
 • Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка
 • Здійснення освітньої та науково-дослідної діяльності; забезпечення умов для оволодіння здобувачами вищої освіти системою знань, психолого-педагогічної терапії, педагогічної психології, гендерної психології; підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-практиків, науковців, проведення наукових та науково-практичних семінарів, конференції, тренінгів.
 • Вивчення інноваційних технологій у сферах ціннісно-смислової сфери самоактуалізації особистості, психологічних особливостей становлення духовності, психосемантики моральної свідомості особистості, збереженні психологічного здоров’я, саморозвитку особистості, психолінгвістичних особливостей мовленнєвої діяльності, професійній самореалізації особистості, гендерних аспектах, вивчення специфіки інклюзивної освіти.

Прогнозовані результати діяльності лабораторії

 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам академії, іншим зацікавленим суб’єктам.
 • Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів до виконання науково-дослідних робіт.
 • Розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.
 • Здійснення зовнішніх зв’язків згідно чинного законодавства,  розробка та   запровадження   власних   програм   освітньої та наукової  діяльності,   проведення   дослідно-експериментальної    роботи  щодо  удосконалення  навчання,  виховання  і розвитку особистості;  участь у діяльності міжнародних організацій; застосування  сучасних   інноваційних  технологій  реалізації змісту  навчання  на засадах його диференціації, індивідуалізації.
 • Впровадження навчальних, навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння здобувачами системою знань, психології та психолого-педагогічних дисциплін і навичками психолого-педагогічного консультування.
 • Проведення тренінгів, корекційних програм та терапевтичних груп, індивідуальна психологічна та педагогічна допомога,психолого-педагогічне консультування

 

Керівник: доктор філософії, старший викладач Заблоцький Андрій Русланович

 

Склад лабораторії

Боднар М.Б.кандидат психологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки та психології

Новак Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти

Ярощук М.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

Тимош Ю.С. – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти

Долга Т.О. – кандидат психологічних наук, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання

Мельник Ю.С. – кандидат психологічних наук,старший  викладач кафедри педагогіки та психології

Заблоцький А.Р.– доктор філософії, старший викладач кафедри педагогіки та психології

Фурсик А.О. – викладач кафедри педагогіки та психології

Авдіюк Яна(41-ПС), Онищук Інна(41-ПС), Охнівська Юлія(41-ПС), Хертель Вікторія, (41-ПС), Лук’янчук Орест(31-ПС),  Дарморост Аліна(31-ПС), Гарко Максим (21-ПС), Пінчук Діана (21-ПС), Нецюк Софія (21-ПС)

Згідно тематики досліджень співробітниками науково-дослідної лабораторії за 2020-2021 н. р. проведено науково-методологічні семінари, круглі столи та підготовлені такі наукові та методичні праці.

Студентська науково-дослідна робота У рамках реалізації науково-дослідної теми студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти під керівництвом співробітників науково-дослідної лабораторії здійснюють дослідження на відповідні теми і виконують кваліфікаційні роботи.

План роботи на  2021-2022 рр

 
Анонси
Галерея
9
99
На даний момент 172 гостей на сайті