Пошук
Головне меню

МОДЕРНИЙ ПОСІБНИК ПРО МОДЕРНУ ЕПОХУ

Методична творчість науковця-викладача – це постійний пошук нових форм, шляхів і засобів супроводу студента при його входженні в царину навчального матеріалу, до розуміння змістової суті та світоглядної значимості предмету вивчення. Яскравим підтвердженням ефективності такого підходу служить навчальний посібник доктора історичних наук, завідувачки кафедрою історії та методики її навчання, професора Ірини Скакальської «Практикум з історії України модерної епохи (ХІХ–ХХІ ст.)». Книгу опублікувало київське видавництво «КНТ». До друку видання рекомендувала Вчена рада гуманітарно-технологічного факультету Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. «Практикум…» рецензували доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка, професор Іван Куций і кандидат історичних наук, науковий працівник Кременецького краєзнавчого музею, доцент Олександр Соловей.

Основна особливість методології формування структури та підбору матеріалу посібника – націленість на організацію самостійної роботи студентів у засвоєнні конкретного тематичного змісту, передбаченого програмою навчальної дисципліни. Саме з цією метою у «Практикумі…» запропоновано кейси з переліку контрольних питань, практичних і творчих завдань, теми рефератів, доповідей, науково-інформаційних повідомлень, тематичних презентацій. Рекомендується належний масив основної та додаткової літератури, а також додається лаконічний тематичний глосарій. Застосування інноваційних методів засвоєння навчального матеріалу сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти необхідних фахових компетентностей, забезпечує практичний фундамент теоретичних знань, отриманих на лекційних заняттях. Ще одна важливість навчального посібника – змога використати його матеріал в умовах дистанційного навчання.

Автор «Практикуму…» наголошує, що підготовка до семінарських занять у закладі вищої освіти та виконання завдань самостійної роботи – навчальні дії взаємопов’язані та виступають синтезованою формою освітнього процесу. Такий взаємозв’язок передбачає і вимагає систематичного опрацювання науково-літературних та інших інформаційних джерел, без чого неможливо здійснити аналіз історичних подій та зрозуміти логіку історичних процесів. Окрім цього, необхідно дотримуватися класичного алгоритму підготовки до кожного заняття: усвідомити зміст теми та її специфіку, що розпочинається з ознайомлення з планом даної тематичної проблеми, продовжується аналізом складових моментів тематичної проблематики, обов’язково включає огляд основної і додаткової літератури, яку бажано поповнити особисто віднайденими літературними чи іншими інформаційними джерелами, і завершується висновками та рекомендаціями щодо використання отриманих знань та подальшого їх розширення та поглиблення.

Навчальний посібник має науково обґрунтовану методичну структуру: перший його розділ складає історія України в період «довгого ХІХ століття»; другий – містить виклад змісту історичного процесу на українських теренах за час з початку Першої та до Другої світової війни; в третьому – висвітлюється історична доля українського народу від початку Другої світової війни до наших днів. Методологічна особливість структурування навчального матеріалу – оптимальний розподіл змістового навантаження на кожен із розділів – по 18 навчальних тем, що повноцінно охоплюють згадані історичні періоди української історії та з достатньою повнотою відображають зміст, форми, характер і спрямованість соціально-історичних, економічних і політичних процесів у тогочасному українському суспільстві.

Особливий підхід здійснено до висвітлення сучасного етапу української історії. Відображено, що українцям довелося пережити лихоліття Другої світової війни, сформувати національний Рух Опору, який функціонував і по завершенню війни; пережити труднощі повоєнної відбудови та сталінські депортації, пройти через хрущовську «відлигу», організувати і посилити національний дисидентський рух, витримати «задуху» брежнєвського «застою» та перипетії горбачовської перебудови, екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи та крах радянської імперії. По-своєму складними були перші роки державної незалежності України – нелегкі роки випробувань на всіх векторах становлення нашої державності. У посібнику стверджується: українство продовжує літопис своєї героїчної історії всупереч всім історичним викликам і негараздам: Помаранчевий Майдан і Революція Гідності, анексія Криму і гібридна війна, політичні протистояння і пандемія, економічні виклики і ризики процесів реформування різних сфер українського соціуму – все це належить до складників нашої сучасної історії, вимагає від нас переоцінки та переосмислення багатьох підходів і поглядів на сутність та спрямованість історичного поступу української нації на сучасному етапі світового цивілізаційного процесу.

Автор «Практикуму…» наголошує, що правильно поставлений акцент і належним чином опрацьований і засвоєний навчальний матеріал дозволить здобувачам вищої освіти не тільки збагатити свої знання, а й утвердити власні державницькі переконання. Щодо цього необхідно пам’ятати: кожна навчальна тема всякого навчального посібника вимагає окремого і детального вивчення. Не буде зайвим наголосити, що задум «Практикуму…» з’явився під час вимушеної карантинної ізоляції з причини пандемії і спонукав до своєрідної інтелектуальної творчості з використанням наявних і пошуку нових навчальних і науково-методичних напрацювань.

Тема кожного семінарського заняття розроблена згідно з обраною та апробованою автором структурно-логічною схемою та із застосуванням новітніх навчально-методичних технологій. Зрозуміло, що непорушним класичним елементом методичної розробки семінару залишається змістовно навантажений план і необхідний перелік рекомендованої літератури та інтернет-джерел, як основного, так і додаткового призначення. Серед інноваційних форм і прийомів методичної роботи на семінарському занятті з історії України – застосування тематичних презентацій; рольові (в тому числі, командні) ігри різноманітного формату, змісту та призначення; пошук відповідей на проблемно-дискусійні запитання; вирішення проблемних завдань герменевтичного характеру; логіко-історичний аналіз літературних текстів (із наукових, публіцистичних і художніх творів); підготовка, оприлюднення та захист тематичних реферативних повідомлень; аналітична робота з конкретним інформаційним матеріалом фактологічного і статистичного формату; тематичні дискусії з елементами «ділової гри» (важливо, що «Практикум…» пропонує примірні сценарії рольових чи ділових ігор); різні форми логіко-аналітичного пошуку за формулою «Поміркуйте над…»; коментування фрагментів, положень, цитат науково-літературних текстів і висловів видатних історичних персоналій; попереднє ознайомлення (перегляд фільмів, читання текстів тощо) з висвітленням тематики в різних позанавчальних джерелах з наступним коментуванням та обговоренням на семінарському занятті; творчі завдання–рецензії на твори історичної тематики; аналітична оцінка діяльності окремих історичних осіб; аналіз різноманітних історичних документів, насамперед, медіатекстів; тематика і методичні рекомендації до проведення тренінгів і сторітелінгів, колоквіумів, теоретичних і практичних студентських наукових конференцій за навчальною тематикою; тести, запитання та завдання для самоконтролю та для підготовки до екзамену.

Навчальний посібник «Практикум з історії України модерної епохи (ХІХ–ХХІ ст.)» рекомендується науково-педагогічним працівникам і студентам спеціальності «Історія» вищих закладів освіти, а також всім, хто бажає поглибити та переосмислити свої знання з національної історії модерного часу.

 
Анонси
Галерея
foto 3
foto 3foto 3
На даний момент 326 гостей на сайті