Пошук
Головне меню

НАУКОВИЙ ВІСНИК: ВИПУСК ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

Одеський Видавничий дім «Гельветика» опублікував чотирнадцятий випуск часопису «Науковий вісник Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки». Наукове видання побачило світ за загальною редакцією доктора педагогічних наук, професора Валентини Бенери. До складу редколегії випуску входять наші науковці, доктори педагогічних наук, професор Микола Курач (заступник головного редактора) і доцент Ірина Онищук, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти Володимир Банах і Тетяна Кучер. Випуск рекомендований до друку Вченою радою нашої академії. Видання містить статті з актуальних проблем вищої школи, історії розвитку педагогічної теорії та освітньої практики, теорії та практики навчання і виховання, вищої освіти за рубежем, особистісно-професійної позиції педагога у новій парадигмі виховання. Опубліковані матеріали будуть корисними для науковців, викладачів, вихователів, учителів загальноосвітніх закладів і студентів закладів вищої освіти.

«Вісник...» відкривається розділом «Актуальні проблеми вищої школи», в якому аналізуються важливі питання організації науково-педагогічного процесу у національних закладах вищої освіти. Зокрема, йдеться про моніторинг якості вищої освіти як пріоритетне завдання забезпечення ефективної світи в Україні (Н.П.Антіпова), про методологічні підходи до формування логістичної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту (Т.В.Гоголь), розвиток екологічної компетентності майбутніх фахівців-екологів на засадах філософії «ZERO WASTE» (О.І.Дух, Н.І.Цицюра, О.К.Галаган). Йдеться про застосування ІГС  Geogebra при вивченні вищої математики студентами технічних закладів освіти (І.А.Клєопа). Автори аналізують педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами цифрових технологій (А.І.Улич) і комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання теорії ймовірностей та математичної статистики майбутніх учителів інформатики (М.Я.Хом’як, С.М.Яцюк).

Окремі науковці представляють свої історично-наукові розвідки у розділі «Історія розвитку педагогічної теорії та освітньої практики»: доктор педагогічних наук, професор В.Є.Бенера аналізує «Тенденції розвитку самостійної роботи студентів вищої школи у контексті реформацій: 1905 – 1916 р.р.», а її колега по науково-дослідницькому «цеху» Н.М.Дем’яненко – «Парадигмальні напрями моделювання історичного розвитку вищої школи в Україні періоду ХІХ – початку ХХІ століття».

Розділ «Теорія та практика навчання і виховання» стартує дослідженням «Маркери професійної компетентності вчителя української мови та літератури» (Р.О.Дубровський, І.М.Комінярська). Науковці також досліджують процес «Формування цифрової грамотності дітей старшого дошкільного віку» (І.О.Ніколаєску, В.С.Шинкарьова) та «Особливості формування медіаграмотності населення в сучасному інформаційному суспільстві» (Т.В.Новак). «До проблеми професійного та особистісного становлення майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти» звертається доктор педагогічних наук, доцент І.А.Онищук. Зустрічаємо досить нетипову і водночас актуальну тематику ««Загублені» Крим і кримські татари у змісті шкільної історичної освіти» (К.В.Попова). Звертаються науковці і до специфічної професійної проблематики: «Виховання моральної відповідальності здобувачів вищої освіти в позааудиторній діяльності» (І.В.Ратинська), «Використання здоров’язбережувальних технологій в закладах дошкільної освяти» (Ю.О.Соловей) та «Емпіричне визначення рівня соціальної впевненості у дітей старшого дошкільного віку» (О.В.Швець). Підійшли автори-аналітики і до проблем Нової української школи: «Інклюзивна компетентність педагога як одна із ключових компетентностей в умовах Нової української школи» (Н.А.Фіголь) і «Теоретико-методологічні засади формування громадянської солідарності у майбутніх учителів початкових класів Нової української школи» (М.А.Яремович).

«Професійно-особистісні компетенції педагога» – стаття такої тематики в авторстві науковця-аналітика з Узбекистану У.К.Толіпова складає зміст розділу «Освіта за рубежем».

Завершується чотирнадцятий випуск «Наукового вісника…» статтею ректора нашої академії, професора А.М.Ломаковича «Вектор наукового дискурсу: від інновацій – до нооінновацій».

 
Анонси
Галерея
1
11
На даний момент 463 гостей на сайті