Пошук
Головне меню

ХУДОЖНІЙ АКЦЕНТ У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ

На засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова відбувся успішний захист асистентом кафедри теорії та методики технологічної освіти В.Ю.Цісаруком дисертаційного дослідження ”Методика навчання художньої обробки деревини майбутніх учителів технологій“ на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Робота виконана в згаданому університеті під керівництвом завідувача кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького ДПУ ім.Івана Франка, доктора педагогічних наук, професора Л.В.Оршанського. Нашому науковцю опонували учений секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В.П.Тименко і доцент кафедри теорії і методики професійної підготовки НПУ ім.М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук Д.В.Лебедєв.

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена тим, що сучасні вимоги та завдання освітньої галузі ”Технології“ щодо виховання творчої особистості з високим рівнем естетичної культури акцентують проблеми, пов’язані з відповідною художньо-трудовою підготовкою вчителів технологій, які повинні мати розвинуті творчі здібності й естетичний смак, досконало володіти предметним матеріалом і віднаходити оптимальні шляхи та засоби вдосконалення творчої проектно-технологічної підготовки школярів у галузі декоративно-прикладного мистецтва. Більше того, недостатня розробленість у педагогічній теорії та низький рівень науково-методичного супроводу навчання студентів саме художньої обробки деревини зумовлює потребу оновлення змісту та вдосконалення  методичних рекомендацій щодо його реалізації в умовах педагогічного вищого навчального закладу через теоретичне обґрунтування й апробацію змісту і методики навчання функціональної моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів технологій у галузі художніх робіт з деревиною та ефективності методики реалізації такої моделі.

Необхідно зазначити, що серед літературних джерел, які стали теоретико-методологічною основою дослідження і зокрема розкривають теоретико-методологічні засади художньо-трудової підготовки учнівської та студентської молоді, названо науково-методичні публікації Б.А.Прокоповича, Д.М.Скільського, М.С.Курача, чия науково-педагогічна діяльність пов’язана з нашим навчальним закладом.

Експериментальною базою дисертаційного дослідження стали навчально-виробничі структури Дрогобицького ДПУ ім.Івана Франка, Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка, інших ВНЗ. В загальному, на різних етапах експерименту були задіяні більше 400 студентів і викладачів, учителів технологій загальноосвітніх шкіл, керівників художньо-прикладних гуртків і студій позашкільних навчально-виховних закладів Львівщини та Тернопільщини.

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній вперше систематизовано й узагальнено теоретичний і практичний досвід художньо-трудової підготовки студентів у педагогічних ВНЗ, визначено інтегративний характер змісту професійно-педагогічної підготовки вчителів технологій з художньої обробки деревини, а також збагачена методика діагностування рівня готовності майбутніх учителів технологій до здійснення художньо-проектної, техніко-технологічної та організаційно-методичної діяльності в умовах загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчально-виховних закладів.

У практичному вимірі дисертаційне дослідження сприяє вдосконаленню змісту навчання студентів художньої обробки деревини через його організацію на інтегративній основі, а також програми спецкурсу ”Технології художньої обробки деревини та методика їх навчання“ з рекомендаціям викладачам щодо її впровадження.

У висновках автор дисертації наголошує на необхідності дальшого поліпшення системи професійно-педагогічної підготовки вчителів технологій у напрямі підвищення культурно-освітнього потенціалу всіх видів декоративно-ужиткового-мистецтва та дидактично обґрунтованого відбору об’єктів творчої діяльності, формування професійно значущих якостей і ціннісних орієнтацій студентів у процесі художньо-трудової діяльності.

 
Анонси
Галерея
19
1919
На даний момент 317 гостей на сайті