Пошук
Головне меню

ВЕКТОР АТАКИ – СФЕРА НАНОТЕХНОЛОГІЙ

На засіданні спеціалізованої вченої ради в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя директор нашого педагогічного коледжу Н.В.Бабій успішно захистила дисертацію зі спеціальності ”Математичне моделювання та обчислювальні методи“ за темою ”Моделі процесів дифузійного перенесення і методи оцінювання технологічних параметрів у багатошарових наноплівках“ на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Науковим керівником роботи виступив професор кафедри програмної інженерії ТНТУ ім.Івана Пулюя, кандидат технічних наук М.Р.Петрик. Опонували нашому науковцю досвідчені фахівці з галузі інформатики, прикладної математики та математичного моделювання, доктор технічних наук, професор кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету А.Я.Бомба, і доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичних методів обчислювального експерименту Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України П.С.Малачівський.

 


 

Актуальність дисертаційного дослідження беззаперечна, бо його тема лежить у площині вирішення надзвичайно важливих завдань сучасної технонауки – забезпечення ресурсозбереження та поліпшення технологічних характеристик матеріалів, що використовуються у наукомістких галузях виробництва. Саме наноплівки та нанопокриття є багатошаровими наносередовищами з неоднорідним фізичними (механічними, дифузійними, електричними, магнітними, оптичними) властивостями, що дає змогу застосовувати їх як конструкційні ресурсозберігаючі матеріали для нових поколінь запам’ятовуючих пристроїв та мікросхем у напівпровідниковій та електронній промисловості і як покриття робочих органів обладнання для виробництва скловолоконних, мікропористих фільтрувальних матеріалів, а також в атомній енергетиці. За образним висловом автора дисертації, багатошарові наноплівки виступають як ефективні термо- та корозійностійкі нанопокриття робочих вузлів обладнання для захисту останніх від згубного впливу агресивних, в тому числі високотемпературних, середовищ, чим забезпечується збереження таких вузлів, а в кінцевому підсумку – економія дорогих і дефіцитних матеріалів.

Дослідження багатошарових наносередовищ ведуться вітчизняними та зарубіжними вченими, однак результати, отримані ними, є наслідком дороговартісних експериментів, не завжди доступних широкому загалу науковців-дослідників. Цим проблематизується якість оцінки технологічних параметрів багатошарових наноплівок. Наукове вирішення такої проблеми вказує на необхідність удосконалення існуючих підходів до моделювання дифузійного перенесення в середовищі атомів для різних наношарів і до розробки методів оцінювання технологічних параметрів багатошарових наноплівок.

 

 

В загальному, робота Н.В.Бабій спрямована на вирішення проблемних питань раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів у сучасних нанотехнологіях, а тому закономірно здійснювалась у контексті Законів України ”Про ресурсозбереження“ та ”Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки“, а також Державної цільової науково-технічної програми ”Нанотехнології та наноматеріали“ на 2010 – 2014 роки та Постанови Кабінету Міністрів України ”Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року“, де акцентується увага на створенні та застосуванні нанотехнологій і технологій наноматеріалів.

 
Анонси
Галерея
19
1919
На даний момент 329 гостей на сайті