Пошук
Головне меню

ДО ПІЗНАННЯ НАРОДНОГО ДУХУ

Етнопсихологія – наука постмодерна, хоча її витоки сягають середини ХІХ століття. Актуальність і надійні перспективи цієї галузі психологічного знання обумовлюються характером сучасної епохи, яка розпочалася становленням національних держав, що загострило проблему національної самобутності, продовжується актуалізацією проблеми міжнаціональних взаємин як серцевини міждержавних відносин і спрямовується до глобалізації планетарного життя на основі синтезу національних і загальнолюдських цінностей. У такому контексті важливою і корисною буде кожна теорія і всяке вчення, які висвітлюють хоча б невеликий фрагмент цього надскладного цивілізаційного процесу. З огляду на це навчальний посібник завідувача кафедри психології нашого інституту, кандидата психологічних наук, доцента Марії Боднар ”Етнопсихологія“ заслуговує особливої уваги. Об’ємну працю нашого автора (288 сторінок тексту) рецензували доктори психологічних наук, професори З.С.Карпенко (завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника), М.В.Савчин (завідувач кафедри психології Дрогобицького ДПУ ім.Івана Франка), Г.К.Радчук (завідувач кафедри практичної психології Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка). Посібник, що побачив світ у Видавничому центрі нашого інституту, має відповідний Гриф МОН України, містить навчальну програму курсу, проспекти лекцій, навчально-методичні матеріали до проведення семінарських занять, завдання для самостійної роботи, орієнтовні індивідуальні навчально-дослідні завдання, тести для поточного і підсумкового контролю знань, комплекс методик для вивчення психологічних особливостей етносу.

У вступному слові зазначається, що на етапі національного відродження важливого значення набувають проблеми формування та функціонування етнічної ментальності, гармонізації взаємодії природних і соціально-культурних факторів у внутрішній природі самої людини, становлення духовного світу особистості, що безпосередньо або дотично передбачає необхідність теоретико-аналітич-ної та практично-дослідної роботи у сфері етнопсихології, яка має міждисциплінарні зв’язки з етнографією, соціологією, культурологією, історією, філософією і, зрозуміло, з іншими галузями психологічної науки.

Теоретичною частиною програми навчальної дисципліни передбачається розкриття етнопсихології як науки, висвітлення основних етапів її розвитку, формування основоположних понятьетносінація“, вивчення статичних і динамічних характеристик етнічної спільноти, визначення основних рис етнопсихології українців і особливостей процесу формування українського національного характеру.

У практичній частині пропонується комплекс семінарських занять, покликаних поглибити у студентів знання теоретичного матеріалу й озброїти їх практичними навиками застосування теоретичних знань під час аналізу проблемних ситуацій і завдань етнопсихологічного змісту. Уніфікована для всіх тем структура семінарських занять створює студентам широкий простір для творчої навчально-пошукової роботи та водночас зобовязує активно працювати над різноплановим за змістом і формами дидактичним матеріалом.

Лаконічно й аргументовано сформульований план, диференційована на основну й додаткову література, тематичний глосарій, інформація про видатні наукові постаті, чия творчість повязана з темою вивчення, дають студентам чіткі орієнтири у підготовці до вербальної частини семінару.

Питання самостійного матеріалу, ІНДЗ теоретичного і практичного спрямування, проблемні питання і завдання, питання полілогу та завдання для аналітичних досліджень, а також тестові завдання окреслюють нормативні вимоги до знань студентів з даного матеріалу та розкривають змістово-методичні критерії оцінювання рівня засвоєння ними означеного розділу навчальної програми.

Вагомим практичним позитивом навчального посібника є опитувальники й анкета, що подаються як додатки для поглиблення та застосування отриманих студентами теоретичних знань. Серед таких додатків – ”Етнопсихологічний опитувальникяк основа для етнопсихологічних досліджень студентства, ”Опитувальник Локус контролю“, який містить 40 тверджень і є методикою для дослідження локусу контролю особистості, ”Опитувальник адаптації особистості до нового соціально-культурного середовища“, який містить майже 100 позицій, а такожАнкета для виявлення рівня етнічної ідентифікації студентської молоді“. До опитувальників додаються інструкції, ”ключі“, таблиці, рекомендації щодо методики організації опитування чи анкетування та обробки й аналізу їх результатів.

Зміст, структура та методика викладу матеріалу навчального посібникаЕтнопсихологіясприятимуть поглибленому вивченню програми навчальної дисципліни, розробці проблематики етнічної психології, розширять набір методів, прийомів, форм удосконалення теоретичної і практичної підготовки студентів з цієї галузі психологічного знання.

 
Анонси
Галерея
62
6262
На даний момент 325 гостей на сайті