Пошук
Головне меню

ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ

Кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Приймас, як кожен висококваліфікований фахівець, знайшла індивідуальний, а тому й оригінальний, спосіб реалізації власного науково-педагогічного кредо: вирішення навчально-виховних завдань початкової школи засобами і через призму художньої літератури. Підсумком її багаторічних наукових пошуків у цьому напрямі став навчально-методичний посібник ”Літературне виховання у початковій школі“, який опублікувало тернопільське видавництво ”Терно-граф“. Книга має відповідний Гриф Міністерства освіти і науки України. Видання рецензували досвідчені фахівці і відомі науковці педагогічної сфери: доктор педагогічних наук, професор Житомирського державного університету ім.Івана Франка К.Я.Климова; проректор з наукової роботи нашого інституту, доктор педагогічних наук, професор В.Є.Бенера і завідувач лабораторії дошкільної і початкової освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної освіти Я.Ф.Морська.

Об’ємне і змістовне навчально-методичне видання адресоване вчителям і учням загальноосвітніх шкіл, викладачам і студентам педагогічних ВНЗ. У посібнику розкривається специфіка сприйняття художньої літератури як мистецтва слова, висвітлюється виховне значення літератури і роль художнього слова у формуванні та розвитку особистості, розглядаються форми роботи з реалізації завдань літературного виховання у початковій школі, запропоновані конкретні рекомендації з проведення виховних заходів у молодших класах загальноосвітньої школи.

Автор зазначає, що прискорений розвиток і повсюдне застосування новітніх інформаційних технологій в усіх сферах сучасного суспільства, насамперед у навчально-виховній, актуалізують проблему виховного впливу художньої літератури на формування художнього світу молодої людини. Саме художнє слово в умовах тотальної комп’ютеризації духовного життя соціуму покликане стати одним з ефективних захисних бар’єрів від дегуманізації особистості. Тому вплив художньої літератури особливо важливий у ранньому віці, бо процес сприйняття літературного слова тісно пов’язаний із формуванням особистості дитини-читача. Організація дитячого читання, забезпечення доступу дітей до художньої літератури і посилення уваги до розробки методики дитячого читання – важливі моменти педагогіки початкової школи.

У цьому контексті Н.В.Приймас виявляє свій особливий методологічний підхід, згідно з яким ефективне засвоєння учнем-читачем пізнавального і духовного багатства літературного твору неможливе без знайомства з творчою постаттю самого автора, бо знання його життєпису, світогляду, основних творів та історії їх написання допомагають краще засвоїти зміст і сприйняти його пізнавально-виховну цінність. Окрім цього, вчитель сучасної початкової школи, враховуючи масове захоплення технічними інформаційними засобами, повинен знайти форми і методи виховання у школярів потреби в читанні й інтересу до художнього слова, формування у них здатності естетично і творчо сприймати прочитане. Звідси випливає одне з важливих завдань початкової школи – розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, ознайомлення їх з дитячою літературою, що в підсумку стає підготовкою до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.

Після висвітлення ролі літератури у виховання молодших школярів, специфіки сприйняття літератури як мистецтва слова автор пропонує конкретні рекомендації і практичний матеріал для організації літературного виховання у початковій школді, зокрема, проведення класного і позакласного читання, здійснення позакласної виховної роботи з учням молодших класів. Розглядається методика класного читання (мета і завдання уроків читання, види і способи читання, процес роботи над художнім твором, основні етапи роботи з текстом). Аналіз уроків з позакласного читання доповнений конспектом уроку-звіту на тему ”Твори письменників української діаспори для дітей“. За цим же принципом розгляд позакласної виховної роботи завершується сценарієм проведення Свята книги з нагоди посвяти у читачі учнів першого класу. У розділі ”Літературне виховання у початковій школі у персоналіях письменників“ пропонується два сценарії виховних заходів: ”Свято весни і поезії“ з нагоди дня народження Ліни Костенко і тематичне заняття, присвячене життю і творчості української поетеси Марійки Підгірянки. Зауважимо, що згадані конспекти і сценарії є прикладом реалізації літературно-виховних заходів у педагогічній практиці і свого часу розроблені й апробовані автором посібника у власній професійній діяльності.

Особливе значення має та частина книги, де розглядаються персоналії письменників, твори яких згідно з навчальною програмою вивчаються у других – четвертих класах початкової школи. Відомості про їх життя і творчість є цінним матеріалом не лише для проведення уроків літературного читання у початкових класах, а й для реалізації між предметних зв’язків, організації позаурочних форм навчання, здійснення позакласної і позашкільної виховної роботи.

Практичне значення посібника полягає у його відповідності навчальним планам і програмам педагогічних ВНЗ, у можливості його використання при вивченні таких дисциплін, як педагогіка початкової школи, методика викладання української мови у початкових класах, дитяча література. Матеріал посібника може бути використаним у навчально-виховному процесі ЗОШ, ДНЗ і позашкільних навчальних закладів, при розробці навчальних програм, підручників і посібників.

 
Анонси
Галерея
18
1818
На даний момент 244 гостей на сайті