Пошук
Головне меню

ДО ПСИХОЛОГІЇ СМИСЛУ

“Психологічні особливості формування ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів” – тема дисертаційного дослідження молодого науковця нашого інституту Світлани Гусаківської. Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті “Острозька академія”. Опонували нашому дисертанту доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка, професор Г.К.Радчук і кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної і вікової психології Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника В.М.Мицько. Наукове керівництво дисертаційною роботою здійснювала кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології нашого інституту Н.М.Савелюк. Отже, маємо черговий науковий тандем, що виріс у стінах рідної альма-матер і здійснив успішний дисертаційний політ до омріяного пункту призначення із символічною назвою “науковий ступінь”.

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлено насамперед тим, що у контексті сучасних освітньо-виховних орієнтирів в Україні особливого і неперехідного значення набуває формування у молодої людини здатності до самопізнання і самовизначення, а це передбачає здійснення ціннісно-смислового самоорієнтування з метою прийняття та усвідомлення відповідальності за власне особистісне і професійне самовдосконалення. У дисертації стверджується, що підсумком цього проекту виступає формування соціально спрямованої та індивідуально збалансованої ціннісно-смислової сфери особистості професіонала. Проблема, як наголошує наш науковець, полягає у тому, що в сучасній національній вищій школі все ще має пріоритет науково-предметна підготовка педагогів перед цілеспрямованим розвитком їх особистості. Як наслідок, майбутні педагоги недостатньо співвідносять смисл своєї професійної діяльності із загальнолюдськими, суспільно визнаними ціннісними орієнтирами. Вищесказане визначило мету дисертаційного дослідження: розкрити основні чинники і психологічні закономірності формування ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів ДНЗ під час навчання у ВНЗ.

Вирішуючи завдання дисертаційного дослідження, дисертант і його науковий керівник окреслили стан розробленості даної проблеми у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, уточнили сутність професійного становлення майбутнього вихователя та обґрунтували структурно-динамічну модель формування його ціннісно-смислової сфери. Важливим за значенням і багатим за фактологічним наповненням є розділ роботи, де здійснено емпіричне вивчення структури та динаміки ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів. Вагомою є статистика емпіричного дослідження: воно проводилось упродовж 2012-2013рр. серед більш як 300 студентів нашого інституту, педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки, соціально-педагогічного факультету Брестського державного університету ім.О.С.Пушкіна (Республіка Білорусь). Одержані матеріали дали змогу проаналізувати зміни в ціннісно-смисловій сфері в розрізі відповідних відмінностей між студентами першого та п’ятого курсів (на початку і при завершенні фахової підготовки), а також розглянути соціокультурний та індивідуально-особистісний її аспекти. Результати вивчення ціннісно-смислової сфери студентів різних курсів демонструють, що в аспекті нормативних ідеалів ця сфера трансформується від “широкого альтруїзму” першокурсників до “захищеної автономності” випускників.

В окремому розділі дисертаційної роботи описано програму психологічного тренінгу та представлено порівняльні результати її впровадження. У згаданому тренінгу випробовувались техніки та інструменти психодрами і до нього залучалися студенти за принципом добровільної участі, а в результаті – студенти-учасники тренінгу розширили знання про “цінність та смисл”, поглибили усвідомлення індивідуальної системи цінностей і векторів самовизначення у просторі загальнолюдських, професійних й індивідуальних цінностей, розвинули прагнення до повноцінної самореалізації у майбутній професії, розпочали формування умінь свідомо будувати та ефективно поєднувати власні життєву та професійну стратегії.

Дисертаційне дослідження підтвердило позитивну динаміку ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів, спрямовану на збагачення та переоцінку їх знань про професійно значущі цінності, активізацію професійного самовизначення та переосмислення себе самого у майбутній професійній ролі, оптимізацію процесів первинної професійної самореалізації через психодраматичні апробації відповідної ролі. З цього випливає ефективність і доцільність застосування авторського тренінгу з майбутніми вихователями ДНЗ.

Важливо, що результати дисертаційного дослідження впроваджено в науково-дослідницьку та практичну діяльність природничих факультетів нашого інституту та Мукачівського державного університету, Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки і факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім.Юрія Федьковича.

Перспективу наступних наукових досліджень в означеному напрямку автор дисертаційної роботи бачить у вивченні соціокультурного чинника формування ціннісно-смислових орієнтацій.

 
Анонси
Галерея
Електронна бібліотека
Електронна бібліотекаЕлектронна бібліотека
На даний момент 291 гостей на сайті