Пошук
Головне меню

ДО ГРАМАТИКИ - ЧЕРЕЗ ТЕОРІЮ

Граматика – дисципліна практична. Однак осягнути її дисциплінарні тайни неможливо без теоретичного осмислення постулатів і принципів писемного словесного дійства. Тим більше, якщо це стосується граматики іншомовної. Осягнути специфіку граматики англійської мови засобами теоретичного аналізу допоможе навчальний посібник завідувача кафедри англійської філології нашого інституту, кандидата філологічних наук, доцента Н.Г.Воронцової “Теоретична граматика англійської мови”, який має відповідний Гриф Міністерства освіти і науки України та опублікований Видавничим центром навчального закладу.

Навчальний посібник рецензували доктор філологічних наук, професор Запорізького національного університету Ю.А.Зацний, кандидат філологічних наук, професор Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки Л.І.Булатецька та кандидат філологічних наук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету Л.В.Мороз.

Навчальне видання підготовлене з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та рейтингової оцінки навчальної діяльності студентів. Посібник містить програму навчальної дисципліни, тематичний план змістових модулів, конспекти лекцій, розробки семінарських занять та практичні завдання до них, модульні тести для самоконтролю навчальних досягнень студента, а також фрагменти праць провідних лінгвістів із кардинальних проблем теорії граматики. Виклад основних положень граматичної теорії англійської мови здійснено у відповідності з існуючими класичними концепціями розвитку теорії граматики, а також із врахуванням найактуальніших напрямів сучасної наукової парадигми. Для формування у студентів навичок користування термінологічним апаратом посібник містить глосарій лінгвістичних термінів.

Особливої уваги заслуговує розділ посібника “Індивідуальне навчально-дослідне завдання”, метою якого виступає формування у студентів практичних навичок роботи із спеціальною літературою та критичного осмислення здобутих знань, поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем навчальної дисципліни “Теоретична граматика”. Пропонуються орієнтовні навчально-дослідні завдання, як от робота з текстами англомовних газет і журналів чи англомовної художньої літератури, а також з Інтернет-масивами текстів, представлених англомовним корпусом. Серед запропонованих ІНДЗ – академічні есе або мультимедійні презентації. Наголошується, що академічне есе передбачає виклад теоретичного матеріалу за темою з наданням ілюстративних прикладів, що підтверджують задекларовані теоретичні положення, а відеопрезентація обов’язково містить відповідні до обраної тематики дефініції та ключові теоретичні положення, викладені у лаконічній формі. Окрім цього, можуть бути використані у якості додатку текстові матеріали, фото, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і авторський супровід, відеофрагменти й анімації. Розділ завершується викладом критеріїв оцінювання академічного есе та мультимедійної презентації.

Без сумніву, згаданий навчальний посібник є вдалою спробою узагальнення теоретико-практичних здобутків у галузі граматики англійської мови і виступає результатом досвіду викладання його автором англомовного курсу “Теоретична граматика”, а також сприяє запровадженню нового формату концептуалізації навчально-дидактичного матеріалу, якого вимагає сучасна система вищої освіти. Для цього у посібнику представлено аналіз основних проблем морфології та синтаксису в контексті провідних принципів сучасного системного мовознавства, причому, морфологія і синтаксис подаються як єдина система продукування мовлення і в курс вводиться розгорнуте ознайомлення з теорією рівнів мови, опозиційної теорії граматичних категорій, граматичні аспекти зв’язку, власне мови і мовлення.

Практичне значення навчального посібника полягає в можливості його використання як основи для комплексу навчально-методичного забезпечення курсу “Теоретична граматика англійської мови”, а тому видання рекомендується не лише студентам філологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ, а й усім, хто самостійно працює над вивченням англійської мови.

 
Анонси
Галерея
62
6262
На даний момент 260 гостей на сайті