Пошук
Головне меню

СУЧАСНА ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

На базі Ніжинського державного університету ім.Миколи Гоголя відбулась Міжнародна науково-практична конференція ”Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації“, у якій брали участь більше 200 науковців із п’яти країн. Результати своїх наукових досліджень оприлюднили представники академічних установ і науково-педагогічні працівники вищих закладів освіти з усіх регіонів України, а також Барановичського державного університету (Білорусь), Телавського державного університету ім. Я.Гогебашвілі (Грузія), Ленінградського державного університету ім..О.С.Пушкіна (Росія), Жешувського університету (Польща). На відкритті наукового форуму його учасників вітали ректор університету-господаря, доктор педагогічних наук, професор О.Д.Бойко, декан факультету психології та соціальної роботи цього ж університету, професор А.І.Конончук і заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук Ж.В.Петрочко.

На пленарному засіданні прозвучали доповіді, що розкривали сутність новітньої парадигми виховання та теоретико-методологічні засади сучасної соціально-педагогічної освіти. Концептуальні та парадигмальні основи соціального виховання та соціальної роботи висвітлювали директор Інституту проблем виховання НАПН України, професор І.Д.Бех, старший науковий співробітник цього ж Інституту Т.Ф.Алексєєнко, професор Харківського НПУ ім.Г.С.Сковороди І.М.Трубавіна, професор Київського НУ ім.Тараса Шевченка О.В.Плахотнік і професор Ніжинського держуніверситету ім.Миколи Гоголя О.Л.Кононко. Про тенденції та завдання сучасної соціально-педагогічної освіти говорили директор Інституту людини Київського університету ім.Бориса Грінченка, професор О.В.Безпалько, професор НПУ ім.М.П.Драгоманова А.Й.Капська, професор Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка В.А.Поліщук і професор Чернігівського НПУ ім.Тараса Шевченка Л.М.Завацька. Свій підхід до вирішення методологічних проблем соціального виховання в умовах сучасних соціокультурних викликів запропонували заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук Ж.В.Петрочко і старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Г.М.Лактіонова, професор Глухівського НПУ ім.Олександра Довженка Л.І.Міщик і заступник директора МБО ”Партнерство – кожній дитині“ З.П.Кияниця.

У секції, що вивчала ”Концептуальні основи сучасного виховання“, працювали  молоді науковці нашого інституту, асистенти кафедри загальної та соціальної педагогіки. Гостру і досить болючу для України проблематику ”Соціальне сирітство як феномен українства“ запропонувала О.І.Запорожець. Вона підкреслила, що з давніх часів на українських теренах сиротам приділяється особлива увага з боку громади, а нині в Україні один відсоток усіх дітей – це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Поширене також і соціальне сирітство, спричинене ухиленням чи відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків. З метою локалізації соціального сирітства в Україні розвиваються інноваційні форми опіки, різні види роботи з сім’єю в напрямі формування відповідального батьківства. На жаль, зазначає науковець, тенденція збільшення кількості дітей – соціальних сиріт – зберігається. Для ефективного вирішення проблем соціального сирітства необхідна розробка і реалізація комплексної програми з профілактики цього явища.

У цій же секції її колега І.Ф.Лизун розробляє таку складну тему, як ”Поняття ”метод“ у соціально-педагогічній діяльності“. Під методом у соціальній педагогіці вона розуміє сукупність прийомів і способів стимулювання і розвитку потенційних можливостей особистості, а також вирішення різноманітних професійних завдань соціального педагога. Не виключає наш науковець тлумачення методу як сукупності операцій практичного чи теоретичного освоєння дійсності, способів взаємодії особистості з її соціально-культурним середовищем. Фахівець називає чотири групи методів, які застосовує соціальна педагогіка (педагогічні, психологічні, соціологічні, соціально-педагогічні) та три рівні класифікації, що обумовлюють їх місце та роль у соціально-педагогічній діяльності (суб’єктний, функціональний, предметний).

Члени секції ”Соціально-педагогічне забезпечення виховного процесу в різних соціальних інституціях“ ознайомилися з науковим дослідженням кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки нашого інституту Л.М.Кравець ”Соціально-педагогічна підтримка сімей з неповносправними дітьми“. Науковець наголошує, що проблема толерантного ставлення до людей з особливими потребами надзвичайно актуальна, бо вона поєднує фізичні, особисті, культурні та економічні права людини, ускладнюється відсутністю необхідних умов для життєдіяльності таких людей і не враховує того факту, що люди, тим більше діти, з особливими потребами живуть у форматі абсолютного пріоритету душі над тілом. Звідси, метою соціально-педагогічної підтримки сімей з неповносправними дітьми є виявлення порушень розвитку дитини на ранніх етапах і створення умов, які сприяли б реалізації її можливостей у досягненні належного рівня розвитку. Основні напрями такої підтримки: допомога дитині у збереженні соціальної активності, забезпечення взаємодопомоги батьків у виховання неповносправної дитини, відповідне цілеспрямоване виховання братів і сестер такої дитини, соціальна реабілітація неповносправних дітей.

Асистент цієї ж кафедри А.Р.Заблоцький озвучив не просто актуальну, а злободенну наукову розвідку ”Соціально-педагогічне забезпечення дітей-переселенців зі Сходу України“ на засіданні секції, що працювала над темою ”Потенціал сучасних соціально-педагогічних технологій та їх реалізація в нових соціокультурних умовах“. У дослідженні наголошується, що проблеми переселення і міграції є актуальними в будь-який час і для будь-якого суспільства, особливо коли це стосується дітей. Основними проблемами організацій, що приймають дітей-переселенців, є створення умов для їх влаштування й адаптації, надання допомоги в соціально-культурному, освітньому і медико-санітарному забезпеченні. Причому багато проблем сучасної дитячої міграції необхідно вирішувати на місцевому рівні, а коли йдеться про медичний і соціальний супровід родин-переселенців, то для цього мають бути об’єднаними зусилля місцевих органів влади і волонтерів.

У програму засідання секції ”Підготовка майбутніх фахівців до соціально-виховної роботи“ увійшла доповідь ще одного нашого науковця, професора кафедри загальної та соціальної педагогіки О.О.Безносюка ”Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін“.

За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції ”Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації“ опубліковано однойменний збірник наукових праць.

 
Анонси
Галерея
52
5252
На даний момент 639 гостей на сайті