Пошук
Головне меню

УКРАЇНСЬКА МОВА В ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ

На засіданні спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника молодим науковцем нашого інституту О.І.Бобесюк успішно захищено дисертаційне дослідження ”Функціонування української мови в освітньому дискурсі: нормативний, лінгвокогнітивний і прагматичний аспекти“ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Наукове керівництво роботою здійснювала доктор філологічних наук, професор Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Л.В.Струганець. Опонували на захисті академік НАПН України, професор НПУ ім.М.П.Драгоманова Л.І.Мацько та кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України Т.А.Коць.

Наш дисертант наголошує: з урахуванням того факту, що формування літературних еталонів залежить від мовної діяльності соціуму і передусім від мовної практики у сфері освіти, – актуалізується проблема вивчення функціонування української мови в освітньому дискурсі. Важливість культуромовної діяльності в галузі освіти безсумнівна, бо процес навчання мови – це формування мовної картини світу або інваріантного образу дійсності у свідомості особистості. З огляду на це автор дисертації аналізує і використовує соціолінгвістичний підхід до вивчення мовних явищ, теорію мовної культури, антропоцентричний підхід до характеристики мовної практики, основи лінгвопрагматики, зокрема моделі аналізу дискурсивної практики, лінгвокогнітивний підхід до трактування мовних явищ, окремих положень комунікативної лінгвістики

Джерельною базою дисертаційного дослідження послужив освітній дискурс педагогічних ВНЗ України: Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка, Луганського НУ ім.Тараса Шевченка, НПУ ім.М.П.Драгоманова, Дрогобицького ДПУ ім.Івана Франка, Південноукраїнського ДПУ ім.К.Ушинського, Сумського ДПУ ім.А.Макаренка, Херсонського ДПУ. Зокрема, рівень нормативності української мові у сфері освіти визначався опитуванням 714 респондентів, лінгвокогнітивні характеристики мовної діяльності – 243 студентів з використанням 226 анкет, прагматичні параметри мовної комунікації досліджено на основі 134 аудіозаписів. Такий культуромовний моніторинг здійснювався упродовж 2007 – 2011 років. Результати моніторингу дали практичний матеріал для основних розділів роботи: ”Теоретико-методологічні засади дослідження функціонування мови в освітньому просторі“, ”Нормативність мовної практики у сфері освіти“, ”Лінгвокогнітивні характеристики мовної особистості в освітньому дискурсі“ і ”Прагматичні виміри мовної комунікації“.

Новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві запропоновано концепцію інтегрального аналізу функціонування української літературної мови у сфері освіти, розроблено культуромовний моніторинг освітнього дискурсу, проаналізована експлікація мовної картини світу україномовної особистості, представлено критерії оцінювання нормативного, лінгвокогнітивного і прагматичного параметрів мовної діяльності

 
Анонси
Галерея
48
4848
На даний момент 306 гостей на сайті