Пошук
Головне меню

ОДИНАДЦЯТА ЗВІТНА – ПЕРША АКАДЕМІЧНА

Цьогорічна звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу нашого ВНЗ за 2014 рік була одинадцятою з часу їх започаткування, та першою, яку наші науковці проводять у статусі науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогічної академії. Програма конференції включала 93 тематичні доповіді, що були запропоновані 117 авторами – представниками усіх кафедр академії.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор академії, професор А.М.Ломакович. Він зазначив, що упродовж минулого року колектив навчального закладу наполегливо реалізовував Концепцію поетапного переходу до статусу академії. Вагомим аргументом утвердження нового статусу стали результати ефективної наукової діяльності професорсько-викладацького складу і розгортання науково-дослідницької роботи студентів. Науково-кадрове зростання нашого ВНЗ і надалі залишається одним з найголовніших пріоритетів. Насамперед йдеться про зміцнення штату науково-педагогічних працівників власними докторами наук і професорами. За останній період науковий потенціал академії посилився трьома докторантами (Д.Ч.Чик, М.С.Курач, Н.М.Савелюк), двома професорами (О.М.Довгань, О.О.Безносюк) і 11 доцентами (О.І.Дух, І.А.Білосевич, Н.В.Приймас, О.А.Фурман, Н.І.Цицюра, Л.І.Врочинська, Н.Г.Зіньковська, І.М.Комінярська, Л.М.Кравець, І.О.Онищук, Р.Я.Яковишин). На посаду професора кафедри переведено двох доцентів (О.В.Василишин, Л.М.Невідомська) і 22 кандидати наук – на посади доцентів відповідних кафедр. Значна частина науково-педагогічних працівників готова до виконання підвищених вимог щодо надання вчених звань професора і доцента. За останній рік сім науковців здобули науковий ступінь кандидата наук: М.В.Слободян, В.В.Кучер, О.І.Бобесюк – кандидата філологічних наук; Т.А.Рожко-Павлишин, Т.В.Бешок (Захарчук) – кандидата педагогічних наук; С.С.Гусаківська – кандидата психологічних наук і О.В.Мороз – кандидата філософських наук. На поточний рік заплановано захист більше 10 кандидатських дисертацій.

Успішній реалізації Концепції поетапного переходу навчального закладу до статусу академії сприяла продуктивна різнопланова діяльність нашого науково-педагогічного й адміністративно-технічного персоналу. Разом з тим слід відзначити вагомий внесок окремих персоналій – представників професорсько-викладацького складу. Серед них – доктор філологічних наук А.Р.Волков, відомий за межами України вчений-філолог; доктор історичних наук, професор Г.Й.Стронський; доктор технічних наук, професор М.І.Пашечко; кандидат філологічних наук, доцент М.С.Лабащук, які беруть активну участь в організації міжнародного співробітництва нашої академії з вищими освітніми закладами Польщі, в реалізації Міжнародного проекту ”Школа відкритого розуму“ для молодих науковців, магістрантів і студентів багатьох європейських країн. Їх науково-творчими й організаційними зусиллями започатковано новий міжнародний проект, у рамках якого готується Міжнародна наукова конференція молодих учених і представників студентської науки ”Європейська наука і освіта: шляхи та перспективи розвитку“. На матеріалах конференції за підтримки Польської Академії наук і Люблінської Політехніки буде опубліковано збірник наукових праць. Демонструє свою дієвість Угода про співпрацю між нашим навчальним закладом і Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща). Зокрема, в польському університеті успішно проходить підготовка магістрів з польської і німецької мов для нашої академії. Вагомий досвід науково-педагогічної роботи вищих закладів освіти Києва та інших провідних університетських центрів України принесли до нашого ВНЗ доктори біологічних наук, професори В.І.Чопик і М,М.Ільєнко, доктор філософських наук, професор М.М.Стадник.

Позитивну динаміку має видавнича діяльність науково-педагогічних працівників. Упродовж року опубліковано 7 монографій (А.Є.Гриб, Л.О.Данильчук, Л.В.Соляр, Г.Й.Стронський, В.Д.Собчук, Г.Я.Сеньківська, А.В.Янков). Видано 12 навчально-методичних посібників з відповідним Грифом МОН України: ”Книжка молодого вчителя фізичної культури“ (редактор В.Г.Папуша), ”Теорія та методика розвитку рідної мови“ (В.Є.Бенера), ”Граматика сучасної української мови. Синтаксис“ (І.О.Волянюк), ”Теоретична граматика англійської мови“ (Н.Г.Воронцова), ”Зварювання. Лабораторні роботи“ (Р.Т.Гарматюк, Ю.Г.Цимбалюк), ”Фортепіанна мініатюра українських композиторів ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття“ (О.А.Горбач, І.П.Гринчук), ”Фізіологія вищої нервової діяльності. Практикум“ (О.І.Дух), ”Солоспіви галицьких композиторів“ (К.С.Маслій), ”Теорія і методика викладання спортивних ігор“ (В.В.Слюсарчук), ”Програма розвитку дитини дошкільного віку. Частина І“ (І.А.Онищук), ” Програма розвитку дитини дошкільного віку. Частина ІІ“ (О.О.Яловська). Окрім цього, ми отримали від МОН України 9 рекомендаційних листів щодо доцільності використання навчальних і навчально-методичних посібників наших авторів у вищій школі. Йдеться про колективну роботу І.А.Білосевича, С.Б. Шабаги, М.П.Олексюк і про авторські праці О.І.Бочелюк, Т.В.Романюк, С.М.Корнієнко, Л.М.Кравець, Л.І.Врочинської, Н.Г.Зіньковської, І.М.Комінярської, В.В.Павелко.

До колективних видавничих здобутків науковців навчального закладу насамперед належить публікація п’яти збірників наукових праць за матеріалами проведених у нас наукових конференцій всеукраїнського і міжнародного рівнів. Серед них – два випуски ”Актуальні проблеми гуманітарної освіти“ (за загальною редакцією А.М.Ломаковича і В.Є.Бенери), збірник тез ”Бессерівські природознавчі студії“ (за науковою редакцією А.М.Ломаковича, О.І. Дух), збірник ”Кременецькі компаративні студії“ (за науковою редакцією Д.Ч.Чика, О.В.Пасічник). Визначне досягнення науково-педагогічних працівників академії – рішення Колегії МОН України щодо надання статусу фахового періодичного видання збірнику наукових праць ”Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка“. Саме цей Вісник і ”Кременецькі компаративні студії“ включено до Міжнародної бази даних ISSN, їм надано індивідуальні Міжнародні стандартні серійні номери. Додамо, що за минулий рік викладачами академії опубліковано 29 наукових праць у зарубіжних виданнях і 86 – у фахових періодичних виданнях України.

Характерна особливість науково-педагогічної роботи в 2015 році – реалізація заходів по відзначенню 210-ліття заснування Тадеушем Чацьким і Гуго Коллонтаєм у Кременці Волинської гімназії та з нагоди 250-річчя від дня народження Т.Чацького і 265-річчя від дня народження Г.Коллонтая. Серед згаданих заходів – урочиста академія, Міжнародна наукова конференція ”Волинські Атени“: трансформації між історією і сучасністю“, видання збірника ”Волинські Афіни“: 1805 – 2015“, культурно-мистецькі дійства тощо.

Після вітального слова керівника навчального закладу розпочалось виконання програми пленарного засідання звітної наукової конференції. Закономірно, що цю програму відкрила доповідь доктора філософських наук, професора кафедри педагогіки вищої школи М.М.Стадника ”Актуальні проблеми вищої школи України в умовах сьогодення“. Актуальну за змістом і особливо цікаву за методологічним спрямуванням проблемну тему ”Адаптація – рушійна сила чи продукт еволюції?“ порушив доктор біологічних наук, професор кафедри методики викладання біології та екології М.М.Ільєнко. ”Художньо-проектна підготовка майбутніх учителів технологій у контексті сучасних проблем трудового навчання“ стала предметом виступу кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики технологічної освіти М.С.Курача. Про ”Монографічне дослідження традиційної сопілкової музики гуцулів“ доповіла доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії ім.Миколи Лисенка Н.О.Супрун-Яремко. Інформаційно цікавою і практично корисною для учасників конференції стала доповідь ”Особливості освітнього процесу у вищих навчальних закладах Польщі“, з якою виступив доктор технічних наук, професор кафедри теорії та методики технологічної освіти М.І.Пашечко.

Секційна робота конференції проходила в 11 тематичних секціях. Члени кафедри суспільних дисциплін вивчали свою свою традиційну проблематику ”Місце і роль Волині та Галичини в історичних, політичних, соціально-економічних і культурних процесах України“. ”Соціально-педагогічні проблеми навчання і виховання у системі безперервної освіти“ стали предметом дискусії в тематичній секції, до якої увійшли науковці кафедри педагогіки вищої школи і кафедри загальної і соціальної педагогіки. Науковці кафедри психології зосередились на проблематиці ”Психологічні аспекти самореалізації студентської молоді в сучасному культурному середовищі“. ”Актуальні напрямки розвитку дошкільної та початкової освіти“ аналізували члени кафедри теорії і методики дошкільної освіти. Фахівці-філологи продовжували вивчати ”Пріоритетні шляхи формування комунікативної та соціокультурної компетенції вчителя філології“. Тематичну секцію ”Еколого-біологічні проблеми у сучасних наукових дослідженнях“ сформували члени кафедри біології та загальної екології. Їх колеги з кафедри методики викладання біології та екології зупинилися на темі ”Методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя біології“. Науковці-музикознавці характеризували ”Шляхи вдосконалення викладання музичних дисциплін у процесі підготовки вчителя музики“. ”Традиції народного образотворчого мистецтва Західного регіону України“ досліджували члени кафедри образотворчого мистецтва і методики його викладання. В полі зору фахівців фізичної культури і спорту залишилась ”Оптимізація фізичного виховання у системі педагогічної освіти“. ”Теоретико-методологічні засади професійної підготовки вчителя технологій“ лягли в основу секційного полілогу науковців кафедри теорії та методики технологічної освіти.

За матеріалами звітної наукової конференції опубліковано Збірник наукових праць.

 
Анонси
Галерея
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборахПедагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
На даний момент 205 гостей на сайті